Stanovy

STANOVY LÓŽE U ZELENÉHO SLUNCE

NÁZEV LÓŽE

1.1. Plný název lóže zní: “Lóže u Zeleného Slunce – Svobodná a otevřená lóže studentů a adeptů věd hermetických, nezastírající theologie a poznávání přírody a vesmíru”.
1.2.V praxi se používá název zkrácený: “Lóže u Zeleného Slunce”.
1.3. Oficiální zkratka lóže je L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.
1.4. Logo lóže je upravený erb patrona lóže J. J. Jepseriho s názvem lóže a jejím mottem v okruží (výklad loga je na www.luzs.cz).
1.5. Výklad pojmů z názvu lóže:
• svobodná = myšlenkově, názorově, ideově, nábožensky, politicky a na všech organizacích a ideologiích nezávislá;
• otevřená = přístupná každému dospělému člověku, který splní podmínky vstupu, bez rozdílu pohlaví, náboženství, národnosti, rasy, barvy pleti či dalších rozdílů; znamená to také, že lóže není tajná ve svých rámcových cílech a aktivitách;
• lóže = uzavřená neveřejná skupina přijatých a evidovaných členů hermetického řádu či spolku, která se schází ke společnému studiu, praktikování a rituálním pracím; má také iniciační charakter = vícestupňový zasvěcovací systém;
• studentů a adeptů = teoreticky i prakticky studujících zájemců, ale i vyšších zasvěcenců;
• věd hermetických = jde o tzv. tradiční západní okultní nauky: alchymie, astrologie, magie, kabala, divinační metody, posvátná geometrie, hermetická filosofie apod.;
• nezastírající theologie = uznávající i duchovní rozměr hermetismu, zároveň však neuznávající klišé stávajících náboženských skupin – tj. pracující přímo se zdrojovými texty, vlastními překlady, srovnávací religionistikou apod.;
• poznávání = řecky gnósis, tj. nejen teoretické poznávání ale i vyšší a hlubší poznání osobní a také praktické přimknutí k poznanému;
• přírody = řecky fýsis, kterou chápeme ve smyslu Emblematu XLII. z Atalanty Fugiens = práce s mikrokosmem;
• vesmíru = řecky kosmos (či sýmpantos), tj. všezahrnující, neznámý (avšak poznatelný), a nekonečný = práce s makrokosmem.

CHARAKTERISTIKA A ZÁSADY

2.1. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. je nepolitickou a zcela nezávislou skupinou svobodně, neotřele a odvážně myslících lidí. Není závislou součástí žádné velkolóže, řádu či církve. Ovšem navazuje na vše dobré z mnoha tradic, ať už náboženských či mystických, gnostických, rosekruciánských, zednářských, martinistických apod.
2.2. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. nezastává jediný vyhraněný názor, ideologii či víru. Názory, které v rámci akcí zaznívají, jsou vždy názory jednotlivců; může jít i o více rozmanitých přístupů či výkladů k jedinému tématu. Držíme se zásady osobní svobody, zodpovědnosti a vlastního rozhodování, plné tolerance druhých, nedáváme žádné “jediné správné” návody, metody či praktiky. V tomto kontextu se tedy samozřejmě straníme jakéhokoli sektářství, exklusivismu a také názorů destruktivních, potlačujících druhé a zastávajících se jednoznačně tzv. zlých, “černých” či temných sil.
2.3. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. pojímá tzv. západní hermetické či okultní vědy (především alchymii, astrologii, magii, kabalu, divinační metody, posvátnou geometrii, hermetickou filosofii apod.) jako vzájemně se vysvětlující a doplňující obory, nauky, náhledy; studuje je ve vzájemných souvislostech, ale také s ohledem na jejich různá východiska, dobu a místo původu a konkrétní duchovní kontext. Z hermetických věd žádnou neupřednostňujeme na úkor některé jiné, i když každý jednotlivý člen může mít mezi nimi ty své “královské” disciplíny. Přístup k hermetickým (a jim příbuzným) naukám je v L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. především (i když ne výhradně) universalistický (ne unitářský ) a analogický i syntetický (ne synkretický).
2.4. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. není prostor, který by se chtěl vymezovat proti církvím, náboženským společnostem, jiným lóžím, esoterickým spolkům, tajným řádům, školám mysterií či jiným; naopak rádi spolupracujeme se všemi společnostmi, které také pomáhají rozvíjet lidského ducha.
2.5. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. navazuje v mnoha ohledech na činnost hermetiků minulosti napříč kulturami, naukami, směry i přístupy. Např. těchto: Hermés Trismegistos, Enoch, Abraham, Zarathuštra, Móše, Mirjam, Šlomo, Aššurbanipal, Orfeus, Pýthagorás, Osthanes, Zósimos, Empedoklés, Basileidés, Jehošua, Appollónius , Akiva , Bar Jochaj, Jamblichos, Proklos, Geber, Albertus, Bacon, Lullus, Flamel , Valentin, Ficino, Trithemius, Mirandola, Faust, Agrippa, Paracelsus, Maharal, Cordovero, Dee, Luria, Brahe, Bruno, Seton, Khunrath, Sendziwoj, Maier, Fludd, Andreae, Komenský, Kircher, Newton, Špork, Cagliostro, Saint-Martin, Barrett, Lévi, Fulcanelli, Mathers, Leonhardi, List, Péladan, Wirth, Guaita, Papus, Meyrink, Jung, Crowley, Griese, Váchal, Spare, Canseliet, Lasenic, Abba, Kabelák, Kefer, Bardon, Zadrobílek, Neubauer a mnoho dalších.
2.6. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. se drží hesla “ORA – LEGE – LEGE – LEGE – RELEGE – LABORA – ET INVENIES” (modli se, čti, čti, čti, znovu čti, pracuj a nalezneš).
2.7. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. byla založena roku 2011. Od roku 2014 funguje jako členská organizace.
2.8. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. působí v České republice, domovské město je Jihlava, dle potřeby zakládá pobočky i v jiných městech.
2.9. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. působí v souladu s obecně závaznými právními normami České republiky.
2.10. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. nemůže být zrušena, může být pouze “uspána” její činnost v případech nutnosti. Lóži může uspat pouze řádná členská schůze. Egregor L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙., patroni L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. a astrální chrám L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. jsou věčně platnými nezrušitelnými principy.

SETKÁVÁNÍ A PROGRAM

3.1. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. uskutečňuje 5 typů setkávání:
3.1.1. Setkání řádná – ta jsou uzavřená, tzn. že se jich mohou účastnit pouze členové lóže a případně speciálně pozvaní hosté. Řádná setkání se konají, pokud možno, pravidelně.
3.1.2. Setkání otevřená – ta jsou obvykle určená pro setkání s žadateli o vstup do lóže. Otevřená setkání se konají jen podle potřeby.
3.1.3. Setkání mimořádná – jejich charakter je určen cílem akce – můžou být uzavřená nebo otevřená pozvaným lidem se společným zájmem a cílem (jde např. o specializované rituály, lóžové výlety apod.).
3.1.4. Setkání členská – jedná se o výroční členské schůze pořádané obvykle 1x za rok, na něž jsou pozváni všichni členové lóže a na nichž se rozhoduje o významných věcech a změnách v lóži.
3.1.5. Setkání sdružená – jde o specializované akce pořádané společně s jinými hermetickými spolky. Setkání sdružená se konají jen občasně.
3.2. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. nemá žádné povinné a pevné místo ani čas setkávání, toto je vždy na dohodě jednotlivých členů a na jejich možnostech. Termíny i místa se plánují dopředu tak, aby to vyhovovalo většině členů.
3.3. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. plně respektuje svobodu členů, tj. každý se sám rozhodne o své účasti na setkáních dle pravidel členství (viz níže), své členy však pobízí k účasti co nejhojnější.
3.4. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. má danou programovou strukturu pravidelných řádných setkávání. Změna struktury je možná po včasném oznámení a objasnění důvodů členům lóže.
3.5. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. má daný zahajovací a ukončovací rituál a patrona lóže, jež musí členové respektovat.
3.6. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. dodržuje zásady lidské slušnosti v souladu s pravidlem: “Jednej s druhými tak, jak chceš aby druzí jednali s tebou a nedělej jim to, co nechceš aby dělali tobě.”
3.7. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. se nebojí mluvit o čemkoliv (spíše to vítáme). Ovšem v lóži přítomní musejí vždy tolerovat názory druhých, i když s nimi nemusejí souhlasit a dokonce se o nich mohou přít, zachovají-li tedy zásady vzájemné slušnosti a budou jednat v souladu s Etickým kodexem lóže (bod 10. těchto Stanov).
3.8. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. nemá žádné předepsané „Písmo svaté“. Důraz klademe na zdroje západního hermetismu (např. Corpus hermeticum, alchymické traktáty, magické grimoáry, kabalistické spisy) a také na prameny tradičních náboženství, filosofie, mystiky a gnose.
3.9. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. provozuje své webové stránky (www.luzs.cz). Členům a pozvaným hostům jsou zde avizovány termíny a program setkání, obecně pak i výsledky setkání i tématické články, pojednání a praktické návody pro soukromě studující.

STUDIJNÍ OBSAH

4.1. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. není lóže výuková (tj. nenabízí nějaký konkrétní vzdělávací systém)! Vzdělání členů je, vzhledem k šíři hermetismu, prioritně individuální. To znamená, že předpokládáme, že si každý člen zodpovědně a intenzivně studuje hermetické obory sám a také si některé vybere, kterým se věnuje zvlášť intenzivně, a o jejichž znalost a praxi se potom dělí se členy v rámci setkávání. Jistým vodítkem v samostudiu je pro členy otevřený “Čtenářský deník” obsahující seznamy doporučené a v lóži studované literatury, včetně záznamů o přečtených či studovaných knihách a jejich hodnocení.
4.2. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. není lóží pro úplné nováčky. Členem lóže se může stát jen plně samostatný a zodpovědný člověk, který je schopen jít svou magickou cestou a nést případná rizika.
4.3. Předpokladem členství jsou již jisté znalosti v hermetických vědách, praxe alespoň v některém z hermetických oborů, aktivní účast na setkáních a závazné přijetí svých studijních oblastí (viz Stanovy, bod 6.), tj. každý z členů je povinen lektorovat (tj. připravovat a následně vést) několik oblastí hermetických témat. Hrubý rozsah těchto témat je uveden v tabulce “Studijní okruhy”.
4.4. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. na svých setkáních postupně studuje a probírá témata z celého okruhu hermetických nauk. O těchto tématech rozhodují řádní členové L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.
4.5. Členové L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. si mohou doplňovat své studijní výsledky do elektronického tzv. “Čtenářského deníku”, zde evidované samostudium je jedním z nutných předpokladů postupu do vyšších iniciačních stupňů (rozhodnutí pro ně je ovšem dobrovolné).

CÍLE LÓŽE

5.1. Obecné cíle:
5.1.1. Pilně studovat, a dle libosti také prakticky uplatňovat, veškeré naučení plynoucí z věd hermetických, které chápeme jako aktuální, živoucí a velmi prospěšné obory.
5.1.2. Nalézat, rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti svých členů, včetně těch okultních.
5.1.3. Pořádat lóžová praktická studijní i pracovní setkávání, především pak pravidelná pro vnitřní okruh členů.
5.1.4. Vzájemně se obohacovat mezi sebou, ale také vzájemně se členy dalších uskupení (případně jednotlivci) s podobnými zájmy, s nimiž jsme v kontaktu.
5.1.5. Skrze internetové stránky informovat o akcích a poskytovat podklady (texty, obrázky, návody, odkazy) k vlastní práci zájemcům o hermetismus i pro práci na lóžovém Díle.
5.1.6. Příležitostně vydávat texty a další materiály vzešlé z činnosti naší lóže.

5.2. Veřejné cíle:
5.2.1. Přispívat k posílení hermetických studií i praxí na území České republiky.
5.2.2. Per occasionem pořádat přednášky pro veřejnost (každý z členů dle svého specifického zaměření).
5.2.3. Zvát zajímavé osobnosti z jiných spolků či odborníky a pořádat s nimi jejich přednášky, živé diskuze či praktické rituály a workshopy.
5.2.4. Vydávat příležitostné texty (knihy, periodika, občasníky apod.).

5.3. Hermetické cíle:
5.3.1. Poznat sebe samého a tím i bližního svého a Boha.
5.3.2. Transmutovat sebe samého v člověka lepšího; nalézt to, co v starých tradicích našich předků jest nazýváno Kamenem Mudrců, Svatým Grálem, Ohněm Horev, Hvězdou Mágů a mnoha dalšími názvy.
5.3.3. Posilovat společného egregora, astrální chrám a patrona lóže.
5.3.4. Pořádat workshopy, tj. vlastnoručně vyrábět magické předměty, pomůcky, nástroje či elixíry dle lege artis.
5.3.5. Provádět mentální “invokační” výzkum géniů, entit a božstev.
5.3.6. Provádět evokační průzkum.
5.3.7. Tvořit specifické rituály.
5.3.8. Testovat účinnost různých systémů.

5.4. Vnitřní cíle:
5.4.1. Takové, na nichž se shodnou všichni členové L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. a sdílejí je výhradně mezi sebou a společně na nich pracují.

ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ LÓŽE

6.1. Podmínky členství:
6.1.1. Členství v L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. je zcela doborovolné.
6.1.2. Členem L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. se může stát pouze osoba starší 18 let, která je zcela právně způsobilá a duševně zdravá.
6.1.3. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. uděluje členství řádné, členství čekatelské a členství čestné.
6.1.4. Členem řádným s plným hlasovacím právem se stává pouze ten, kdo splnil všechny podmínky přijetí (viz bod 6.2.) a absolvoval vstupní iniciační rituál s uvedením do 1° Novitius.
6.1.5. Členem čekatelem (s povinnostmi vůči lóži, ale bez hlasovacího práva) se člověk de facto stává již od své první účasti na řádném uzavřeném lóžovém setkání.
6.1.6. Členem čestným se člověk stává rozhodnutím členské schůze. Čestné členství tato uděluje jako ocenění zvláště významných zásluh při naplňování cílů L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. Čestný člen nemusí dodržovat povinnosti člena, nemá však hlasovací právo; právo účasti na uzavřených setkáních lóže má pouze po domluvě s Velmistrem a Tajemníkem.
6.1.7. Potvrzením řádného členství je tzv. Členský list, který nový řádný člen obdrží.
6.1.8. Členství řádné i čekatelské je zpoplatněno ročním příspěvkem na pokrytí nákladů na činnost lóže (viz bod 8. těchto Stanov).
6.1.9. Členové mohou, ale nemusejí, postupovat po vnitřních iniciačních stupních originálního iniciačního systému L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. (viz body 7.8.-7.11.).
6.1.10. Členové mají právo dobrovolně vstupovat do uzavřené facebookové skupiny L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.; do této skupiny nemá přístup nikdo, kdo není členem lóže.

6.2. Podmínky a postup přijetí nových členů:
6.2.1. Žadatel musí ze všeho nejdříve vyplnit Žádost o členství, včetně plného souhlasu s přiloženými otázkami (2. strana žádosti) a podepsanou odevzdat osobně Velmistrovi nebo Tajemníkovi či zaslat elektronicky (scan) na e-mailovou adresu zelene.slunce@seznam.cz . Formulář žádosti je volně přístupný na internetových stránkách www.luzs.cz .
6.2.2. Poté je žadatel buď vyzván k doplnění dalších údajů či vědomostí (např. četbou doporučené literatury), případně k dalším krokům, na nichž se dohodou Velmistr a Tajemníkem, nebo je žadatel rovnou pozván na 1. vstupní pohovor s Velmistrem a Tajemníkem lóže (nebo je zastupujícím řádným členem). Pohovorů může být více.
6.2.3. Při pohovoru (pohovorech) musí žadatel také projít testem “Předpoklad základních hermetických znalostí” (několik základních otázek z oblasti magie, alchymie, astrologie, kabaly, historie a religionistiky), kterým se zjišťuje teoretická pokročilost žadatele i to, jak o věcech hermetických žadatel uvažuje.
6.2.4. Poté se žadatel musí zúčastnit alespoň 1 otevřeného setkání (neuzavřeného) = jedná se o nezbytné setkání i s dalšími členy lóže – těmi, kteří se chtějí se zájemcem seznámit dříve, než je přizván na setkání uzavřená.
6.2.5. Poté Velmistr s Tajemníkem (po poradě s dalšími členy lóže, především těmi, kteří žadatele znají či viděli na setkání) rozhodnou o přijetí či nepřijetí žadatele, případně o dalších podmínkách, které musí žadatel splnit, chce-li být přijat. Velmistr nebo Tajemník pak toto rozhodnutí sdělí žadateli. Pokud byl žadatel do lóže přijat, je pozván na nejbližší řádná uzavřená setkání lóže. Tímto se žadatel stává členem – čekatelem.
6.2.6. Před vstupem na své první uzavřené setkání si musí žadatel zvolit své lóžové jméno a na svém 1. setkání členům vysvětlit jeho význam.
6.2.7.Aby se člen – čekatel stal členem řádným musí se zúčastnit nejméně 6-ti řádných uzavřených lóžových setkání. Čekatelství by nemělo trvat déle jak 3 roky.
6.2.8. Během tohoto období člen – čekatel vybere své studijní oblasti, které bude intenzivně rozvíjet a po určité době předávat ostatním členům lóže (lektorovat), viz bod 4. těchto Stanov.
6.2.9. Až po tomto všem může člen – čekatel absolvovat vstupní rituál (sliby) a uvedení do 1° Novitius a tak se stát členem řádným.
6.2.10. Žadatele o vstup může lóže odmítnout bez udání důvodů.

6.3. Práva řádného člena a člena čekatele:
6.3.1. Účastnit se činnosti lóže (všech typů setkávání, včetně uzavřených).
6.3.2. Přednostně získávat materiály vydávané lóží.
6.3.3. Být informován o veškerém dění lóže – to se dějě prostřednictvím e-mailové korespondence a informací zveřejněných na stránkách www.luzs.cz .
6.3.4. Účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, která se koná obvykle 1x do roka a rozhoduje o důležitých věcech lóže. Hlasovací právo mají pouze členové řádní, členové čekatelé však mohou o čemkoli hovořit a také cokoli navrhovat.
6.3.5. Volit a být volen do některých funkcí lóže.
6.3.6. Předkládat návrhy na zlepšení a rozvoj činnosti, podávat podněty, připomínky a stížnosti týkající se činnosti lóže Velmistrovi a Tajemníkovi.
6.3.7. Být seznámen s výsledky hospodaření lóže.

6.4. Povinnosti člena:
6.4.1. Ve všech bodech dodržovat Stanovy L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙., včetně Etického kodexu lóže (viz bod 10.).
6.4.2. Posilovat egregora L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. a zachovat mlčenlivost ve všem, co by jakkoli mohlo poškodit jméno a egregora L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.
6.4.3. Za žádných okolností neodtajnit ani jiným způsobem neobezřejmit totožnost dalších členů L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. bez jejich výslovného souhlasu.
6.4.4. Nesdělovat interní informace o L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. (včetně podrobností vnitřní práce) na veřejnosti ani nepůjčovat, nepředávat a nezveřejňovat osobám mimo lóži jakékoli vnitřní lóžové materiály.
6.4.5. Pilně se sebevzdělávat ve vědách hermetických i s hermetismem se pojících (případně o tom vést evidenci v lóžovém elektronickém “Čtenářském deníku”, což je již dobrovolné).
6.4.6. Aktivně a pečlivě se připravovat na setkání.
6.4.7. Aktivně (a pokud možno co nejpravidelněji) se podílet na lóžových činnostech. Část z lóžového programu je kontinuální a proto je nanejvýš vhodné se účastnit co nejčastěji.
6.4.8. Připravovat materiály a přednášet o svých vybraných studijních oblastech.
6.4.9. Respektovat potřebná akutní opatření či rozhodnutí vedení lóže (Velmistr, Tajemník).
6.4.10. Platit včas členský příspěvek (dle bodu 8.5. těchto Stanov).
6.4.11. Pokud členovi něco brání v účasti na lóžových aktivitách či v plnění dalších povinností, je tento povinen to oznámit a zdůvodnit členstvu lóže, a to co nejdříve je to možné, nejpozději však do 6 měsíců.

6.5. Ukončení členství:
6.5.1. Členství v lóži zaniká žádostí o ukončení členství, vyloučením nebo smrtí.
6.5.2. Člen může ukočit své členství v L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. zcela dobrovolně a bez dalších závazků k lóži (pokud má řádné závazky vůči ní splněny), vyjma závazku utajení a mlčenlivosti. Členství ukončuje podáním písemné či e-mailové žádosti zaslané vedení lóže.
6.5.3. Člen může být z L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. vyloučen pokud:
6.5.4. Nedodržuje povinnosti členství.
6.5.5. Opakovaně narušuje lóžová setkání či další činnost lóže.
6.5.6. Porušuje zásady slušného chování a je intolerantní vůči jinému členu lóže (viz zásady lóžové etiky – bod 10. těchto Stanov).
6.5.7. Tak rozhodne většina členů hlasováním na členské schůzi.
6.5.8. Nezúčastnil-li se člen bez omluvy či vysvětlení řádných lóžových setkání více jak 6 měsíců, je mu pozastaveno členství což znamená, že pokud se chce v budoucnu zúčastnit opět nějakého lóžového setkání, musí nejdříve absolvovat pohovor s vedením lóže a vysvětlit mu důvody svých neúčastí, pokud takovýto člen nereaguje další 3 měsíce, je mu členství zcela ukončeno.
6.5.9. Členovi, kterému je členství v lóži z jakýchkoliv důvodů ukončeno, je tato skutečnost oznámena Velmistrem či Tajemníkem a to osobně nebo elektronicky. Zároveň je mu znovu připomenut vážný závazek utajení a mlčenlivosti, kterým se lóži písemně zavázal.
6.5.10. Již zaplacený členský příspěvek se v případě ukončení členství nevrací.
6.5.11. Vyloučený člen ztrácí veškerá práva vyplývající z členství.
6.5.12. Členství v lóži lze v odůvodněných případech členovi pozastavit i na jeho žádost (např. z dlouhodobých vážných zdravotních, rodinných, pracovních, studijních či jiných osobních důvodů, dlouhodobé cesty do zahraničí apod.) – tento člen se ale musí s vedením lóže domluvit na rámcových podmínkách a alespoň předpokládané délce pozastavení svého členství a poté být, dle svých možností, alespoň v občasném kontaktu s vedením i členy lóže.

6.6. Hlasování:
6.6.1. Hlasovat o věcech L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. mohou pouze její řádní členové.
6.6.2. O důležitých věcech lóže se hlasuje obvykle na výroční členské schůzi, výjimečně dle aktuální potřeby v případně neodkladných věcí se může hlasovat i v rámci běžného setkání lóže.
6.6.3. Hlasování může být veřejné nebo tajné, jeho forma se určí dle okolností.
6.6.4. Hlasování v lóži je platné, pokud se ho zúčastní nadpoloviční většina řádných přítomných členů na výroční členské schůzi, nebo nadpoloviční většina všech řádných členů elektronickou formou.
6.6.5. Vedení lóže (Velmistr a Tajemník) má právo veta v zásadních věcech lóže.

VEDENÍ LÓŽE, FUNKCE A INICIAČNÍ STUPNĚ

7.1. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. prakticky a organizačně vede Velmistr a Tajemník, tito také vedou lóžové akce, pokud vedením nepověří někoho jiného.
7.2. Funkce Velmistra a Tajemníka nejsou placeny a vyplývají z historické kontinuity lóže.
7.3. Velmistra nebo Tajemníka z vedení lóže může odvolat pouze členská schůze, a to v případě jejich neschopnosti plnit své závazky vůči lóži či v případě, že lóži vážně poškozují. Pokud je Velmistr nebo Tajemník členskou schůzí odvolán a na jejich místo není ihned zvolen Velmistr nebo Tajemník nový, musí být co nejdříve (do 3 měsíců) svolána další členská schůze, která nového Velmistra nebo Tajemníka zvolí.
7.4. Velmistr (nebo jím pověřený člen lóže) svolává veškeré lóžové akce, jedná jménem lóže a zastupuje ji navenek.
7.5. Tajemník úzce spolupracuje s Velmistrem a v případě potřeby jej zastupuje a také zastává další potřebné funkce v lóži, pokud nejsou obsazeny dalším členem (např. pokladník).
7.6. Další funkce v lóži vznikají dle potřeb jmenováním či hlasováním.
7.7. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. má svůj originální iniciační systém v němž členové iniciačních stupňů dosahují podle konkrétních výsledků své aktivity v lóži a absolvováním iniciační zkoušky.
7.8. S bližšími podmínkami iniciačních postupů a jejich provedením jsou seznámeni pouze členové lóže, kteří již dosáhli stupňů bezprostředně předcházejících stupni, do nějž chtějí být zasvěceni. Tito pak musí veškeré podrobnější informace o těchto iniciacích držet v přísné tajnosti.
7.9. Iniciační postup L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. nad 1° není pro členy povinný, každý člen má možnost se dobrovolně rozhodnout, zda iniciačně postupovat chce či nechce.
7.10. Nositelé vyšších stupňů mají více interních výhod než nositelé stupňů nižších (např. přístup k specializovaným akcím či materiálům).
7.11. Iniciační stupně v L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. jsou tyto:
1° Novitius
2° Eques
3° Comes
4° Rex
5° Magus
6° Sacerdos
7° Aedificantus
° nejvyšší bez čísla: °Illuminatus.
7.12. Historicky první Velmistr L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. a první Tajemník L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. jsou nositeli °Illuminatus. Jejich případní nástupci by měli být voleni z členů lóže, kteří se v dosažených iniciačních stupních co nejvíce blíží také tomuto stupni.

HOSPODAŘENÍ

8.1. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.. je neziskový spolek.
8.2. Všichni přijatí členové lóže (včetně členů – čekatelů) platí roční členský příspěvek na činnost L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.
8.3. Roční členský příspěvek slouží výhradně k pokrytí nákladů činnosti L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.
8.4. Výše ročního členského příspěvku je stanovena každoročně na členské schůzi hlasováním všech přítomných řádných členů. Hlasuje se vždy aktuálně na příští rok.
8.5. Výše příspěvku je závazná pro všechny přijaté členy již od jejich první účasti na uzavřeném lóžovém setkání. Členský příspěvek je splatný nejpopzději do 3 měsíců od začátku roku nebo od přijetí k účasti na uzavřených lóžových setkáních. Je-li člen přijat v průběhu roku (ne na jeho počátku), platí jako členský příspěvek poměrnou část z celoroční – a to podle toho, který je 1. měsíc jeho účasti na řádných uzavřených setkáních.
8.6. Pokladník (určený člen L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.) je na členské schůzi povinen předložit zprávu o stavu hospodaření lóže.
8.7. Členové L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. se mohou nad rámec členského příspěvku finančně či materiálně podílet na dalších řádných i mimořádných akcích lóže, a to dle potřeby a vzájemné dohody.

EGREGOR, CHRÁM A PATRON

9.1. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. pracuje na posilování svého egregora – tento potom chrání lóži i její členy.
9.2. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. pracuje na budování svého astrálního chrámu, který je prostorem pro vnitřní hermetickou práci členů lóže.
9.3. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. ctí svého hlavního patrona, Jakuba Josefa Joepseriho (1627-95), občana města Jihlavy, lékaře, filosofa, fyzika a alchymistu.
9.4. Za duchovního spolu-patrona L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. byl přijat dne 5. 7. 2016 filosof a biolog Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. (1942-2016).
9.5. V budoucnu mohou být přijati i další patroni, vyžádá-li si to situace.

ETICKÝ KODEX LÓŽE

Při všech lóžových pracích a akcích L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. je nepřípustné:
10.1. skákat druhým do řeči a jakkoli nevhodně vyrušovat;
10.2. užívat alkohol, drogy a další návykové látky v míře, která narušuje činnost lóže nebo je obtěžující;
10.3. netolerantně hodnotit členy lóže za jejich náboženský názor, sexuální orientaci, národnost, rasu či barvu pleti;
10.4. vést politickou agitaci;
10.5. vznášet jakákoli podezření z čehokoli vůči členům lóže, pokud nejsou podložena konkrétními důkazy.

REŽIM UTAJENÍ

Pod režim utajení spadají v L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.:
11.1. občanská jména a další osobní údaje členů lóže a žadatelů o vstup do lóže;
11.2. lóžové sigilum;
11.3. podrobnosti o astrálním chrámu lóže;
11.4. iniciační systém L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. = podrobné podmínky postupů v jeho jednotlivých stupních;
11.5. přesná místa (a někdy i časy) uzavřených setkání lóže;
11.6. specifické rituály vytvořené lóží i další rituály, pokud nejsou uvolněny ke zveřejnění;
11.7. fotografie či jiné záznamy z lóžových akcí, pokud nejsou uvolněny ke zveřejnění;
11.8. zápisy z lóžových akcí, rituálů, členské schůze apod.

Tyto stanovy i jejich aktualizace byly schváleny řádným demokratickým hlasováním na členské schůzi L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.

Schváleny v Jihlavě dne: 14. 8. 2015
Aktualizace #1: na členské schůzi dne 24. 7. 2016
Aktualizace #2: na členské schůzi dne 25. 11. 2017
Aktualizace #3: na členské schůzi dne 1. 12. 2018

Doplněk: na členské schůzi konané dne 28.11.2020 bylo rozhodnuto, že každý člen lóže se musí alespoň 2x za rok zúčastnit lóžového setkání v centrále L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. , tedy v Jihlavě (pokud to budou umožňovat podmínky). Pokud někdo tuto podmínku nesplní, bude mu odebráno hlasovací právo, bez ohledu na dosažený stupeň zasvěcení.