72 géniů – komplet

Unikátní soubor 72 géniů vytvořený členy Lóže u Z.·.S.·. Soubor obsahuje všechny potřebné znalosti k práci s tímto systémem. Signatury budou zveřejněny zvlášť.

Osoby prokazatelně pracující s 72 génii:
Abulafia, Abraham (1240 – po 1292)
Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius (1486 – 1535)
Kircher, Athanasius (1602 – 1680)
Lenain, Lazare Républicain (1793 – 1877)
Lévi, Eliphas (1810 – 1875)
Encausse, dit Papus, Gérard Anaclet Vincent (1865 – 1916)
Kefer, PhDr. Jan (1906 – 1941)
Bardon, František (1909 – 1958)
Kabelák, František (1902 – 1969)

Výslovnost

Lóže u Z.·.S.·. jako první u nás používá pro výslovnost systém Abrahama Abulafii, významného kabalisty, prvního doloženého člověka, který se systémem sedmdesátidvou pracoval. Výslovnost je založena na tzv. přirozených samohláskách, kdy se ke každé souhlásce vysloví její přirozená samohláska (samozřejmě z hebrejské abecedy). Výsledek nás velmi mile překvapil – jména zní přirozeně a fungují.

Seznam

1.
והו יה
Vaheva·jah
Deus Exaltator – Bůh Povznášející.
beran 1º – 5º
Žalm 3,4
[LXX] σὺ δέ, κύριε, ἀντιλήμπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.
[BHS] וְאַתָּ֣ה יְהוָה מָגֵ֣ן בַּעֲדִ֑י כְּבוֹדִ֗י וּמֵרִ֥ים רֹאשִֽׁי
[VULG] Tu autem Domine clipeus circa me gloria mea et exaltans caput meum.
[CSP] Ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mě. Má Slávo, pozvedáš mi hlavu.
[JB] Ale ty, Jahve, ty mě obklopuješ jako štít, má slávo! Ty mi napřimuješ hlavu.
Voláme jej pro osvícení Duchem svatým. Dává velkou energii, pronikavého ducha, velký důvtip, lásku k vědám a uměním, schopnost vyjasnit nějaké záhady, podnikat a realizovat obtížné věci.
Osoba zrozená pod jeho vlivem jest jemného ducha, nadaná značnou moudrostí, nadšená pro vědy a umění, schopna chápati a vykonávati věci nejnesnadnější. Oblíbí si stav vojenský pro Martický vliv, budeme energická, neb je ovládána ohněm.
Protigénius Rurralel ovládá lidi bouřlivé, prchlivost a hněv.

2.
ילי אל
Jolajo·el
Deus Auxiliator – Bůh Pomáhající
beran 6º – 10º
Žalm 22,20
[LXX] σὺ δέ, κύριε, μὴ μακρύνῃς τὴν βοήθειάν μου, εἰς τὴν ἀντίλημψίν μου πρόσχες.
[BHS] וְאַתָּ֣ה יְהוָה אַל־תִּרְחָ֑ק אֱיָלוּתִ֗י לְעֶזְרָ֥תִי חֽוּשָׁה
[VULG] Tu autem Domine ne longe fias fortitudo mea in auxilium meum festina.
[CSP] Ale ty, Hospodine, se nevzdaluj, a má sílo pospěš mi na pomoc!
[JB] Ale ty, Jahve, nebuď daleko, má sílo, rychle mi pomoz.
Voláme jej k potlačení vzpoury, k dosažení vítězství nad těmi, kteří nás nespravedlivě napadají. Vládne nad vladaři, lid udržuje v poslušnosti. Ovlivňuje domácí mír a manželskou věrnost. Způsobuje veselou mysl, příjemné chování, slabost pro druhé pohlaví.
Zrození pod jeho vlivem jsou veselého ducha, příjemného a galantního chování. Ve věcech pohlavních jsou vášniví.
Protigénius Dithedljah ovládá vše, co je škodlivé v živočiších, rozdvojuje manžely, dávaje jim zapomínati na jejich povinnosti; vlévá sklon k celibátu a špatným mravům.

3.
סיט אל
Sajote·el
Deus Spes – Bůh Naděje
beran 11º – 15º
Žalm 91,2
[LXX] ἐρεῖ τῷ κυρίῳ Ἀντιλήμπτωρ μου εἶ καὶ καταφυγή μου, ὁ θεός μου, ἐλπιῶ ἐπ’ αὐτόν.
[BHS] אֹמַ֗ר לַֽיהוָה מַחְסִ֣י וּמְצוּדָתִ֑י אֱלֹהַ֗י אֶבְטַח־בֹּֽו
[VULG] Dicens Domino spes mea et fortitudo mea Deus meus confidam in eum.
[CSP] Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště,a má tvrz, můj Bůh, v něho doufám.
[JB] A říká Jahvovi: Mé útočiště, má pevnosti, můj Bože, na něhož spoléhám!
Voláme jej proti protivenstvím, k ochraně před zbraněmi a divokými zvířaty. Způsobuje lásku k pravdě, dodržování daného slova, úslužnost, šlechetné úmysly. Chrání velké podniky.
Osoba narozená pod jeho vlivem miluje pravdu, drží slovo a ráda pomáhá potřebným.
Protigénius Sadohel ovládá pokrytectví, nevděčnost a křivou přísahu.

4.
עלמ יה
Ejalame·jah
Deus Absconditus – Bůh Skrytý
beran 16º – 20º
Žalm 6,5
[LXX] ἐπίστρεψον, κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου, σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου.
[BHS] שׁוּבָ֣ה יְהוָה חַלְּצָ֣ה נַפְשִׁ֑י הוֹשִׁיעֵ֗נִי לְמַ֣עַן חַסְדֶּֽךָ
[VULG] Revertere Domine erue animam meam salva me propter misericordiam tuam.
[CSP] Navrať se, Hospodine, vytrhnit mou duši, zachraň mě pro své milosrdenství!
[JB] Navrať se, Jahve, osvoboď mou duši, zachraň mě pro svou lásku.
Voláme jej proti duševnímu smutku a k rozeznání zrádců a tajných nepřátel. Vládne cestám a námořním plavbám, také všem užitečným vynálezům. Způsobuje nadání k praktickému průmyslu, štěstí v podnikání, zálibu v cestování.
Osoba zrozená pod jeho vlivem je pilná, šťastná ve svých podnicích, oddaná cestování.
Protigénius Nathophel ovládá špatnou výchovu, objevy nebezpečné společnosti a přináší nezdar v podnikání.

5.
מהש יה
Meheši·jah
Deus Salvator – Bůh Zachránce
beran 21º – 25º
Žalm 34,5 (+ Boží jména)
[LXX] ἐξεζήτησα τὸν κύριον, καὶ ἐπήκουσέν μου καὶ ἐκ πασῶν τῶν παροικιῶν μου ἐρρύσατό με.
[BHS] דָּרַ֣שְׁתִּי אֶת־יְהוָ֣ה וְעָנָ֑נִי וּמִכָּל־מְגוּרוֹתַ֗י הִצִּילָֽנִי
[VULG] Quaesivi Dominum et exaudivit me et de omnibus angustiis meis liberavit me.
[CSP] Hledala jsem Hospodina, a odpověděl mi, vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se hrozil.
[JB] Hledám Jahva, on mi odpovídá a ze všech mých děsů mě vyprošťuje.
Voláme jej k pokojnému soužití a míru s celým světem. Pod jeho vládou jsou vysoké a tajné vědy, okultní filosofie, mystika a teologie, svobodná umění. Způsobuje snadné učení, příjemný zevnějšek, úzkostnou čistotu a zálibu v různých zábavách.
Osoba zrozená pod jeho vlivem snadno si osvojí vše, čeho žádá, bude příjemného vzezření a charakteru, oddaná počestným zábavám.
Protigénius Phamugiah ovládá nevědomost, zvůli a všechny špatné kvality těla a duše.

6.
ללה אל
Lalahe·el
Deus Laudabilis – Bůh Chvályhodný
beran 26º – 30º
Žalm 9,12
[LXX] ψάλατε τῷ κυρίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν Σιων, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ.
[BHS] זַמְּר֗וּ לַיהוָה יֹשֵׁ֣ב צִיֹּ֑ון הַגִּ֥ידוּ בָעַמִּ֗ים עֲלִֽילוֹתָֽיו
[VULG] Cantate Domino habitatori Sion adnuntiate in populis commutationes eius.
[CSP] Opěvujte Hospodina, sídlícího na Sijónu, a oznamujte mezi národy jeho činy!
[JB] Hrajte Jahvovi, jenž sídlí na Sionu, vyprávějte mezi národy o jeho velikých činech!
Voláme jej k dosažení osvícení ducha a k vyléčení chorob. Ovládá ctižádost, slávu, lásku, talent k vědám a umění, také bohatství.
Osoba zrozená pod jeho vlivem získá slávu svým nadáním a svými díly.
Protigénius Thathumel ovládá ctižádost, vypínavost a ony osoby, které se snaží dojíti úspěchu prostředky nedovolenými.

7.
אכא יה
Alakaala·jah
Deus Longanimis – Bůh Trpělivý
býk 1º – 5º
Žalm 103,8
[LXX] οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος.
[BHS] רַח֣וּם וְחַנּ֣וּן יְהוָ֑ה אֶ֖רֶךְ אַפַּ֣יִם וְרַב־חָֽסֶד
[VULG] Misericors et clemens Dominus patiens et multae miserationis.
[CSP] Soucitný a milostivý je Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství.
[JB] Jahve je laskavost a slitování, pomalý ke hněvu a plný lásky.
Voláme jej pro trpělivost a ke sdělení tajemství přírody. Rozšiřuje a vyjasňuje vědomosti, dává horlivost v učení a proslulost v řešení obtížných úkolů či prací. Dopřává nashromáždit mnoho užitečných vědomostí a zdokonalit umění.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje užitečné věci, vykonává snadno práce nejnesnadnější a objeví mnoho užitečných věcí.
Protigénius Ibrah ovládá nedbalost, lenost, tupost v učení.

8.
כהת אל
Kaheta·el
Deus Adorandus – Bůh Vzýváníhodný
býk 6º – 10º
Žalm 95,6
[LXX] δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ καὶ κλαύσωμεν ἐναντίον κυρίου τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς.
[BHS] בֹּאוּ נִשְׁתַּחֲוֶ֣ה וְנִכְרָ֑עָה נִבְרְכָ֗ה לִֽפְנֵי־יְהוָ֥ה עֹשֵֽׂנוּ
[VULG] Venite adoremus et curvemur flectamus genua ante faciem Domini factoris nostri.
[CSP] Pojďme, klaňme se, skloňme se, poklekněme před Hospodinem, který nás učinil.
[JB] Vejděte, skloňme se, klanějme se, poklekněme před Jahvem, jenž nás učinil.
Voláme jej abychom dosáhli požehnání Božího a k zapuzení zlých duchů. Způsobuje lásku k práci, k orbě a k lovu i lásku k životu na venkově. Pod jeho vládou jsou manželství, rolnictví a vše, co se týká výživy lidí a zvířat. Podporuje lidi, aby pozvedali svoji duši modlitbou k Bohu.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje práci, zemědělství, venkov a lov. Ve svých záležitostech bude vždy velmi aktivní.
Protigénius Ibodel vyvolává vše, co je plodům zemským škodlivé, ponouká člověka, aby se rouhal Bohu.

9.
הזי אל
Hezajo·el
Deus Misericors – Bůh Milosrdný
býk 11º – 15º
Žalm 25,6
[LXX] μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου, κύριε, καὶ τὰ ἐλέη σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ αἰῶνός εἰσιν.
[BHS] זְכֹר־רַחֲמֶ֣יךָ יְהוָה וַחֲסָדֶ֑יךָ כִּ֖י מֵעוֹלָ֣ם הֵֽמָּה
[VULG] Recordare miserationum tuarum Domine et misericordiarum tuarum quia ex sempiterno sunt.
[CSP] Vzpomeň na své slitování, Hospodine, i na své milosrdenství, vždyť je od věčnosti.
[JB] Vzpomeň na svou něžnou lásku, Jahve, na svou lásku, vždyť ona je od věků.
Způsobuje milosrdenství Boží, přátelství a přízeň mocných a vlivných osobností. Podporuje uskutečnění složených slibů a lehčí odpouštění. Pod jeho vládou jsou důvěra a usmíření.
Osoba zrozená pod jeho vlivem je upřímná ve slibech a snadno odpouští svým viníkům.
Protigénius Cabuel ovládá nenávist a zlobu, podvodníky a nesmiřitelná nepřátelství.

10.
אלד יה
Alalada·jah
Deus Propitiabilis – Bůh Milostivý
býk 16º – 20º
Žalm 33,22
[LXX] γένοιτο τὸ ἔλεός σου, κύριε, ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.
[BHS] יְהִֽי־חַסְדְּךָ֣ יְהוָ֣ה עָלֵ֑ינוּ כַּאֲשֶׁ֗ר יִחַ֥לְנוּ לָֽךְ
[VULG] Sit misericordia tua Domine super nos sicut expectavimus te.
[CSP] Kéž je s námi tvé milosrdenství, Hospodine, protože na tebe očekáváme.
[JB] Ať je na nás tvá láska, Jahve, jako je v tobě naše naděje.
Dává milost těm, kteří se dopustili utajeného zločinu a obávají se prozrazení – dává čas k nápravě. Uzdravuje mor, vzteklinu a všechny epidemie a nakažlivé choroby. Dává dobré zdraví, štěstí v podnikání, vážnost a uznání.
Osoba zrozená pod jeho vlivem bude dobrého zdraví, ve svých podnicích šťastná a vážená okolím. Vstoupí do nejlepší společnosti.
Protigénius Ahloiah ovládá ty, kdož zanedbávají své zdraví a záležitosti.

11.
לאו יה
Laalava·jah
Deus Exaltandus – Bůh Vznešený
býk 21º – 25º
Žalm 18,47
[LXX] ζῇ κύριος, καὶ εὐλογητὸς ὁ θεός μου, καὶ ὑψωθήτω ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου.
[BHS] חַי־יְהוָה וּבָר֣וּךְ צוּרִ֑י וְיָר֗וּם אֱלוֹהֵ֥י יִשְׁעִֽי
[VULG] Vivit Dominus et benedictus Deus meus et exaltabitur Deus salutis meae.
[CSP] Živ je Hospodin! Požehnaná je moje skála! Ať je vyvýšen Bůh, má spása!
[JB] Ať žije Jahve. A buď velebena má Skála, buď vyvyšován Bůh mé spásy.
Poskytuje slávu, chrání proti úderu blesku a jeho pomocí se dosahuje vítězství nad nepřáteli.
Osoba zrozená pod jeho vlivem je moudrá a nadaná talentem, který mu dopomáhá ke slávě.
Genius tento ovládá vážnost, velmože, mudrce a všechny, kdož se stávají slavnými svým nadáním.
Protigénius Wygel ovládá vášeň, ambice, žárlivost a pomluvu.

12.
ההע יה
Hahaeja·jah
Deus Refugium – Bůh Útočiště
býk 26º – 30º
Žalm 10,1
[LXX] ἵνα τί, κύριε, ἀφέστηκας μακρόθεν, ὑπερορᾷς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει.
[BHS] לָמָ֣ה יְהוָה תַּעֲמֹ֣ד בְּרָחֹ֑וק תַּעְלִ֗ים לְעִתֹּ֥ות בַּצָּרָֽה
[VULG] Quare Domine stas a longe dispicis in temporibus angustiae.
[CSP] Hospodine, proč stojíš opodál? Proč se skrýváš v dobách soužení?
[JB] Proč, Jahve, zůstáváš daleko, skrýváš se v dobách tísně?
Voláme jej. k pomoci proti protivenstvím. Pod jeho vládou jsou sny a tajemství, skrytá smrtelníkům. Dává jemné a klidné chování.
Osoba zrozená pod jeho vlivem má jemné mravy, příjemný vzhled, dobré chování.
Protigénius Sasyel ovládá lež a nespolehlivost, jakož i osoby zneužívající důvěru lidí.

13.
יזל אל
Jozala·el
Deus Super omnia decantabilis – Bůh Oslavený nade všechny věci
blíženci 1º – 5º
Žalm 98,4
[LXX] ἀλαλάξατε τῷ θεῷ, πᾶσα ἡ γῆ, ᾄσατε καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ ψάλατε.
[BHS] הָרִ֣יעוּ לַֽיהוָה כָּל־הָאָ֑רֶץ פִּצְח֖וּ וְרַנְּנ֣וּ וְזַמֵּֽרוּ
[VULG] Iubilate Domino omnis terra vociferamini et laudate et canite.
[CSP] Hlahol Hospodinu, celá země! Propukněte v jásot a pějte žalmy!
[JB] Jásejte vstříc Jahvovi, celá země, vykřikujte radostí!
Pod jeho vládou jsou přátelství, smíření a manželská věrnost. Dává snadné učení a velkou dovednost.
Osoba zrozená pod jeho vlivem snadno si osvojí vše co chce. Bude míti dobrou paměť a učiní své jméno známým.
Protigénius Fajuviah ovládá nevědomost, blud a lež, a ty, kdož nechtějí nic dělati a ničemu se učiti.

14.
מבה אל
Mebehe·el
Deus Custos & Seruator – Bůh Udržovatel
blíženci 6º – 10º
Žalm 9,10
[LXX] καὶ ἐγένετο κύριος καταφυγὴ τῷ πένητι, βοηθὸς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει.
[BHS] וִ֘יהִ֤י יְהוָ֣ה מִשְׂגָּ֣ב לַדָּ֑ךְ מִשְׂגָּ֗ב לְעִתֹּ֥ות בַּצָּרָֽה
[VULG] Et erit Dominus elevatio oppresso elevatio oportuna in angustia.
[CSP] Hospodin je hradem utlačených, a je (nepřístupným) hradem v dobách soužení.
[JB] Ať je Jahve pevností pro utištěného, pevností v dobách úzkosti!
Voláme jej proti těm, kteří se chtějí zmocnit cizího majetku. Pod jeho vládou jsou spravedlnost, pravda, svoboda; osvobozuje utlačované a ochraňuje zajatce. Dává sklon k právní vědě, věhlas obhájců.
Osoba zrozená pod jeho vlivem bude milovati právo a vynikne jako advokát.
Protigénius Iburiah ovládá pomluvy, falešná svědectví a spory.

15.
הרי אל
Herejo·el
Deus Subleuator – Bůh Stvořitel
blíženci 11º – 15º
Žalm 94,22
[LXX] καὶ ἐγένετό μοι κύριος εἰς καταφυγὴν καὶ ὁ θεός μου εἰς βοηθὸν ἐλπίδος μου.
[BHS] וַיְהִ֬י יְהוָ֣ה לִ֣י לְמִשְׂגָּ֑ב וֵאלֹהַ֗י לְצ֣וּר מַחְסִֽי
[VULG] Erit autem Dominus mihi in refugium et Deus meus quasi petra spei meae.
[CSP] Hospodin je mi však nedobytným hradem, můj Bůh je mou útočištnou skálou.
[JB] Ale Jahve je pro mne pevností a můj Bůh skálou mého útočiště.
Voláme jej proti svatokrádeži a zločinům proti náboženství. Pod jeho vládou jsou věda a umění. Dává náboženské cítění a mravní čistotu.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje ušlechtilou společnost, náboženství a vynikne čistotou mravů.
Protigénius Rabafel ovládá rozkol, náboženské rozbroje, bezbožníky a všechny, kdož propagují nebezpečné sekty, neb se snaží takové založiti.

16.
הקמ יה
Hekome·jah
Deus Erector – Bůh Stavitel
blíženci 16º – 20º
Žalm 88,2
[LXX] Κύριε ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου.
[BHS] ייְהוָה אֱלֹהֵ֣י יְשׁוּעָתִ֑י יוֹם־צָעַ֖קְתִּי בַלַּ֣יְלָה נֶגְדֶּֽךָ
[VULG] Domine Deus salutis meae per diem clamavi in nocte coram te.
[CSP] Hospodine, Bože, má spáso, ve dne úpěnlivě volám, v noci jsem před tebou.
[JB] Jahve, Bože mé spásy, když před tebou v noci křičím.
Voláme jej proti zrádcům, pro dosažení vítězství a k vysvobození od těch, kteří nás utiskují. Pod jeho vládou jsou korunované hlavy, velcí vojevůdci, propůjčuje vítězství. Dává otevřenost, zmužilou povahu, cit v otázkách cti, náklonnost k druhému pohlaví.
Osoba zrozená pod jeho vlivem je veselého, svobodomyslného charakteru, nedůtklivá pokud se týče cti a vášnivá v lásce.
Protigénius Rebuiah ovládá smlouvy, provokuje rozluky, povstání a nepokoj.

17.
לאו יה
Laalava·jah
Deus Mirabilis – Bůh Podivuhodný
blíženci 21º – 25º
Žalm 8,2
[LXX] Κύριε ὁ κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ, ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.
[BHS] יְהוָ֤ה אֲדֹנֵ֗ינוּ מָֽה־אַדִּ֣יר שִׁמְךָ בְּכָל־הָאָ֑רֶץ אֲשֶׁ֥ר תְּנָ֥ה הוֹדְךָ֗ עַל־הַשָּׁמָֽיִם
[VULG] Domine Dominator noster quam grande est nomen tuum in universa terra qui posuisti gloriam tuam super caelos.
[CSP] Hospodine, náš Pane,a jak vznešené je tvoje jméno na celé zemi! Tyst dal svou velebnost na nebesa.
[JB] Jahve, náš Pane, jak mocné je tvé jméno po celé zemi! Znovu a znovu promlouvá o tvé vznešenosti, vyšší nežli nebesa.
Voláme jej proti duševní bolesti a smutku. Pod jeho vládou jsou vysoká věda a podivuhodné objevy. Poskytuje znamení ve snu. Zvláštní znamení: láska k hudbě, k poesii, literatuře a filosofii.
Osoba zrozená pod tímto vlivem miluje hudbu, literaturu, básnictví a filosofii.
Protigénius Ruhiah ovládá bezbožectví, špatné filosofy a ty, kdož utočí na náboženská dogmata.

18.
כלי אל
Kalajo·el
Dues Inuocandus – Bůh Naslouchající
blíženci 26º – 30º
Žalm 7,9
[LXX] κύριος κρινεῖ λαούς· κρῖνόν με, κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ’ ἐμοί.
[BHS] יְהוָה֮ יָדִ֪ין עַ֫מִּ֥ים שָׁפְטֵ֥נִי יְהוָ֑ה כְּצִדְקִ֖י וּכְתֻמִּ֣י עָלָֽי
[VULG] Dominus iudicabit populos iudica me Domine secundum iustitiam meam et secundum simplicitatem meam quae est in me.
[CSP] Hospodin rozsoudí národy. (Zjednej mi právo,) Hospodine, podle mé spravedlnosti a podle mé bezúhonnosti, (které na mně jsou).
[JB] (Jahve je rozhodčím národů.) Suď mě, Jahve podle mé spravedlnosti a podle mé bezúhonnosti.
Voláme jej k dosažení rychlé pomoci. Poskytuje poznání pravdy v soudním řízení a dává vítězství nevině
Zvláštní znamení: spravedlnost, bezúhonnost, láska k pravdě, důstojnost.
Osoba zrozená pod jeho vlivem bude spravedlivá a bezúhonná, bude milovati pravdu a vyznamená se v úřadech.
Protigénius Vuxapel ovládá skandální procesy, obsáhne svým vlivem podněcovatele soudů a afér, rovněž i ty, kdož se chtějí obohatiti na účet svých klientů.

19.
לוו יה
Lavava·jah
Deus Festinus ad audiendum – Bůh Slyšící hříšníky
rak 1º – 5º
Žalm 40,2
[LXX] πομένων ὑπέμεινα τὸν κύριον, καὶ προσέσχεν μοι καὶ εἰσήκουσεν τῆς δεήσεώς μου.
[BHS] קַוֹּ֣ה קִוִּ֣יתִי יְהוָ֑ה וַיֵּ֥ט אֵלַ֗י וַיִּשְׁמַ֥ע שַׁוְעָתִֽי
[VULG] Sit misericordia tua Domine super nos sicut expectavimus te.
[CSP] Napjatě jsem očekával na Hospodina a on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání o pomoc.
[JB] Doufal jsem v Jahva pevnou nadějí, on se ke mně sklonil, uslyšel mé volání.
Voláme jej proti hříchům. Pod jeho vládou jsou lidská paměť a inteligence. Zvláštní znamení: přívětivost, veselí, skromnost, sebeovládání při protivenstvích.
Osoba zrozená pod jeho vlivem bude příjemná a oblíbená, mírná ve slovu a prostá v chování, snese protivenství odevzdaně a trpělivě.
Protigénius Uguon ovládá nevrlost, zkázu, umrtvování, vyvolává nestřídmost a zoufalství.

20.
פהל יה
Pehela·jah
Deus Redemptor – Bůh Vykupitel
rak 6º – 10º
Žalm 120,2
[LXX] κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ γλώσσης δολίας.
[BHS] יְֽהוָ֗ה הַצִּ֣ילָה נַפְשִׁי מִשְּׂפַת־שֶׁ֑קֶר מִלָּשֹׁ֥ון רְמִיָּֽה
[VULG] Domine libera animam meam a labio mendacii a lingua dolosa.
[CSP] Hospodine, vysvoboď mou duši od lživých rtů, od záludného jazyka.
[JB] Jahve, vysvoboď mě od zrádných rtů, od proradného jazyka!
Voláme jej proti nepřátelům náboženství a k obrácení národů ke křesťanství. Pod jeho vládou jsou mystika, náboženství, mravnost, cudnost, zbožnost. Zvláštní znamení: vnitřní sklon k duchovnímu stavu nejen pro kněžství světské, ale zejména pro kněžství mystické.
Vlévá čistotu a mravnost příslušníkům stavu církevního.
Protigénius Ygumiah ovládá neznabožství, odpadlíky, svobodomyslníky a odrodilce.

21.
נלכ אל
Nulaka·el
Deus Solus – Bůh Jediný
rak 11º – 15º
Žalm 31,15
[LXX] εγω δε επι σε ηλπισα κυριε ειπα συ ει ο θεος μου.
[LXX] ἐγὼ δὲ ἐπὶ σὲ ἤλπισα, κύριε· εἶπα Σὺ εἶ ὁ θεός μου.
[BHS] וַאֲנִ֤י׀ עָלֶ֣יךָ בָטַ֣חְתִּי יְהוָ֑ה אָמַ֗רְתִּי אֱלֹהַ֥י אָֽתָּה
[VULG] Ego autem in te speravi Domine dixi Deus meus es tu.
[CSP] Já však doufáma v tebe, Hospodine! Řekl jsem: Tys můj Bůh!
[JB] A já se spoléhám na tebe, Jahve, říkám: Můj Bůh jsi ty!
Voláme jej proti pomlouvačům, kouzlům a ke zničení zlých duchů. Pod jeho vládou jsou astronomie a astrologie, matematika, geografie a všechny abstraktní vědy. Zvláštní znamení: láska k poesii, literatuře a ke studiu.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje básnictví, literaturu a vášnivě se bude učiti. Vynikne v matematice a geometrii.
Protigénius Wugiah ovládá nevědomost, blud a předsudky.

22.
ייי אל
Jojojo·el
Deus Dextera – Boží Pravice
rak 16º – 20º
Žalm 121,5
[LXX] κύριος φυλάξει σε, κύριος σκέπη σου ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου
[BHS] יְהוָ֥ה שֹׁמְרֶ֑ךָ יְהוָ֥ה צִלְּךָ֗ עַל־יַ֥ד יְמִינֶֽךָ
[VULG] Dominus custodiet te Dominus protectio tua super manum dexteram tuam
[CSP] Hospodin je tvůj strážce, Hospodin je ti stínem po pravici.
[JB] Jahve je tvůj strážce, skýtá ti stín, Jahve po tvé pravici.
Po jeho vládou jsou jmění, sláva, diplomacie, obchod, cesty, vynálezy, ochrana proti nepohodě a ztroskotání lodí. Zvláštní znamení: sklon k obchodu, svobodomyslné a filantropické smýšlení.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje obchod, je pilná a vyniká svými lidumilnými myšlenkami.
Protigénius Erhaliah ovládá piráty, korsáry, otroctví.

23.
מלה אל
Melahe·el
Deus Declinans malum – Bůh
rak 21º – 25º
Žalm 121,8
[LXX] κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
[BHS] יְֽהוָ֗ה יִשְׁמָר־צֵאתְךָ֥ וּבוֹאֶ֑ךָ מֵֽעַתָּ֗ה וְעַד־עוֹלָֽם
[VULG] Dominus custodiat exitum tuum et introitum tuum amodo et usque in aeternum
[CSP] Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení od nynějška až navěky.
[JB] Jahve střeží tvůj odchod i návrat, nyní a navěky.
Voláme jej proti zbraním a pro bezpečí na cestách. Pod jeho vládou jsou voda, zemní plodiny, a zejména léčivé rostliny. Zvláštní znamení: smělá povaha.
Osoba zrozená pod jeho vlivem je smělá, schopná provésti nejnebezpečnější podniky, vynikne v počestných záležitostech.
Protigénius Zuquel ovládá vše, co jest škodlivé rostlinstvu. Zapříčiňuje nemoce a mor.

24.
חהו יה
Cheheva·jah
Deus Bonus ex seipso
rak 26º – 30º
Žalm 33,18
[LXX] ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
[BHS] הִנֵּ֤ה עֵ֣ין יְהוָה אֶל־יְרֵאָ֑יו לַֽמְיַחֲלִ֥ים לְחַסְדֹּֽו
[VULG] Ecce oculus Domini super timentes eum et expectantes misericordiam eius.
[CSP] Hle, Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají na jeho milosrdenství.
[JB] Hle, Jahvovo oko spočívá na těch, kdo se ho bojí, na těch, kdo doufají v jeho lásku.
Voláme jej k dosažení milosti a milosrdenství Božího. Pod jeho vládou jsou odvržení, uprchlíci, zajatci a ti, kteří byli odsouzeni v nepřítomnosti — chrání před škodlivými zvířaty, zloději a vrahy. Zvláštní znamení: láska k pravdě, upřímnost v řeči a jednání, sklon k exaktním vědám.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje pravdu a exaktní vědy. Je upřímný ve svých slovech a i skutcích.
Protigénius Ququel ovládá všechny škodlivé bytosti, svádí člověka k zločinu a ovládá ty, kdož chtějí žíti z nedovolených prostředků.

25.
נתה יה
Nutahe·jah
Deus Largitor
lev 1º – 5º
Žalm 9,2
[LXX] Ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου.
[BHS] אוֹדֶ֣ה יְהוָה בְּכָל־לִבִּ֑י אֲסַפְּרָ֗ה כָּל־נִפְלְאוֹתֶֽיךָ
[VULG] Confitebor Domino in toto corde meo narrabo omnia mirabilia tua.
[CSP] Hospodine, celým srdcem ti budu vzdávat chválu, budu vyprávět o všech tvých divech.
[JB] Vzdávám ti, Jahve, z celého srdce díky, vypovídám o všech tvých divech.
Dává moudrost a objevování pravdy skrytých tajemství. Pod jeho vládou jsou: okultní věda, zjevení ve snu, zejména u narozených v den ve znamení tohoto génia. Zvláštní znamení: působí na ty, kteří pěstují bílou magii.
Ovládá moudré lidi, kteří milují mír a samotu, hledají pravdu a vykonávají magii mudrců, jež je magií Boha.
Protigénius Vobipon ovládá černou magii, magii temného principu démona. Záleží v paktu s démonem, jemuž se člověk zavazuje, že odpadne od Boha a bude působiti zlo lidem, zvířatům a úrodě zemské.

26.
האא יה
Healaala·jah
Deus Auditor in abscondito
lev 6º – 10º
Žalm 119,145
[LXX] ιθ κωφ. Ἐκέκραξα ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου· ἐπάκουσόν μου, κύριε· τὰ δικαιώματά σου ἐκζητήσω.
[BHS] קָרָ֣אתִי בְכָל־לֵב עֲנֵ֥נִי יְהוָ֗ה חֻקֶּ֥יךָ אֶצֹּֽרָה
[VULG] Coph clamavi in toto corde exaudi me Domine praecepta tua custodiam.
[CSP] Volám celým srdcem, odpověz mi, Hospodine! Tvá ustanovení dodržuji.
[JB] Volám z celého srdce, odpověz mi, Jahve, budu dodržovat tvou vůli.
Voláme jej k vítězství v procesu. Dává ochranu těm, kdož usilují o pravdu, vliv politikům a diplomatům, napomáhá v tajném podnikání.
Chrání ty, kdož hledají pravdu a dává lidem dar rozjímati věci božské. Ovládá politiku, diplomacii, splnomocníky, vyslance, mírové a obchodní smlouvy jakož i dohody všeobecně, kurýry, depeše, zástupce a tajné výpravy.
Protigénius Povelel ovládá úmluvy, ctižádostivce a spiknutí.

27.
ירת אל
Joreta·el
Deus Propulsator
lev 11º – 15º
Žalm 140,2
[LXX] Ἐξελοῦ με, κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ, ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥῦσαί με.
[BHS] חַלְּצֵ֣נִי יְהוָה מֵאָדָ֣ם רָ֑ע מֵאִ֖ישׁ חֲמָסִ֣ים תִּנְצְרֵֽנִי
[VULG] Erue me Domine ab homine malo a viris iniquis serva me.
[CSP] Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého, ochraň mě před násilníky.
[JB] Vysvoboď mě, Jahve, od zlých lidí, proti násilníkovi mě braň.
Voláme jej abychom usvědčili zlovolné lidi a pomlouvače a abychom byli zbaveni svých nepřátel. Pod jeho vládou jsou rozšíření osvěty a civilizace. Dává spravedlnost, lásku k míru, lásku k vědě a umění, slávu spisovatelů.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje mír, spravedlnost, vědy a umění, vyznamenává se v literatuře.
Protigénius Rizobiah ovládá nevědomost, otroctví a nesnášenlivost.

28.
שאה יה
Šialahe·jah
Deus Sublator malorum
lev 16º – 20º
Žalm 71,12
[LXX] ὁ θεός, μὴ μακρύνῃς ἀπ’ ἐμοῦ· ὁ θεός μου, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες.
[BHS] אֱלֹהִים אַל־תִּרְחַ֣ק מִמֶּ֑נִּי אֱלֹהַ֗י לְעֶזְרָ֥תִי חִישָׁה חֽוּשָׁה
[VULG] Deus ne elongeris a me Deus meus ad auxiliandum mihi festina.
[CSP] Bože, nevzdaluj se ode mě; Bože můj, pospěš mi na pomoc!
[JB] Bože, nebuď ode mne daleko, můj Bože, pospěš mi na pomoc!
Voláme jej proti nemocem a hromu; chrání proti ohni, chorobám a zřícení domu. Pod jeho vládou jsou zdraví a prostota. Zvláštní znamení velká soudnost.
Osoba zrozená pod jeho vlivem je uvážlivá a provádí vše s rozmyslem.
Protigénius Nivazol ovládá katastrofy, nehody, mrtvici a osoby, jež se stále rozmýšlejí aniž by jednali.

29.
ריי אל
Rejojo·el
Deus Expectatio
lev 21º – 25º
Žalm 54,6
[LXX] ἰδοὺ γὰρ ὁ θεὸς βοηθεῖ μοι, καὶ ὁ κύριος ἀντιλήμπτωρ τῆς ψυχῆς μου.
[BHS] הִנֵּ֣ה אֱלֹהִים עֹזֵ֣ר לִ֑י אֲדֹנָ֗י בְּֽסֹמְכֵ֥י נַפְשִֽׁי
[VULG] Ecce Deus auxiliatur mihi Dominus sustentans animam meam.
[CSP] Hle, Bůh je mým pomocníkem. Panovník je s těmi, kdo podpírají mou duši.
[JB] Ale hle, Bůh mi přichází na pomoc, Pán je s těmi, kdo podpírají mou duši.
Voláme jej proti bezbožnosti a nepřátelům mystiky a náboženství, k osvobození od zjevných a skrytých nepřátel. Zvláštní znamení síla a horlivost v šíření pravdy, horlivé odstraňování bezbožnosti.
Osoba zrozená pod jeho vlivem vyniká svými dobrými vlastnostmi a horlivostí v šíření pravdy. Chce zničiti bezbožnost a jde příkladem.
Protigénius Zerozel ovládá fanatismus a pokrytectví, propagátory bezbožectví.

30.
אום אל
Alavame·el
Deus Patiens
lev 26º – 30º
Žalm 71,5
[LXX] ὅτι σὺ εἶ ἡ ὑπομονή μου, κύριε· κύριος ἡ ἐλπίς μου ἐκ νεότητός μου.
[BHS] כִּֽי־אַתָּ֥ה תִקְוָתִ֑י אֲדֹנָ֥י יְהוִ֗ה מִבְטַחִ֥י מִנְּעוּרָֽי
[VULG] Quia tu es expectatio mea Deus Domine fiducia mea ab adulescentia mea.
[CSP] Tys má naděje, Panovníku Hospodine; od mládí mám k tobě důvěru.
[JB] Vždyť tys má naděje, Pane, Jahve, má víra od mládí.
Voláme jej proti zármutku a zoufalství, pro vlastní trpělivost. Pod jeho vládou jsou živočišná říše a plodnost; chemici, lékaři, chirurgové.
Ovládá říši živočišnou, podněcuje plození bytostí, aby zmnožil druhy a zvěčnil rasy. Ovládá chemiky, chirurgy a lékaře.
Protigénius Dehuvel je nepřítelem množení bytosti a ovládá zrůdné jevy. Osoba zrozená pod jeho vlivem vynikne v lékařství a anatomii.

31.
לכב אל
Lakabe·el
Deus Doctor
panna 1º – 5º
Žalm 71,16
[LXX] εἰσελεύσομαι ἐν δυναστείᾳ κυρίου· κύριε, μνησθήσομαι τῆς δικαιοσύνης σου μόνου.
[BHS] אָבֹ֗וא בִּגְבֻרוֹת אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה אַזְכִּ֖יר צִדְקָתְךָ֣ לְבַדֶּֽךָ
[VULG] Ingrediar in fortitudine Domini Dei recordabor iustitiae tuae solius.
[CSP] Přistoupím k mocným činům Panovníka Hospodina. Tvoji spravedlnost, jen tvoji, budu připomínat.
[JB] Přijdu v Jahvově moci, abych připomínal tvou spravedlnost, ji jedinou.
Voláme jej abychom byli osvíceni. Pod jeho vládou jsou: růst rostlin a zemědělství. Zvláštní znamení: láska k astronomii, astrologii a měřičství.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje astronomii, matematiku a geometrii. Vyznamená se jasnými myšlenkami, rozřeší snadno nesnadné problémy a získá úspěch svým nadáním.
Protigénius Lebakel ovládá lakomství, lichvu, jakož i ty, kdož se obohacují nesprávným způsobem.

32.
ושר יה
Vašire·jah
Deus Rectus
panna 6º – 10º
Žalm 33,4
[LXX] ὅτι εὐθὴς ὁ λόγος τοῦ κυρίου, καὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πίστει.
[BHS] כִּֽי־יָשָׁ֥ר דְּבַר־יְהוָ֑ה וְכָל־מַעֲשֵׂ֗הוּ בֶּאֱמוּנָֽה
[VULG] Quia rectum est verbum Domini et omne opus eius in fide.
[CSP] Neboť Hospodinovo slovo je přímé, každé jeho dílo se děje v pravdě.
[JB] Přímé je Jahvovo slovo a pravda je celé jeho dílo.
Voláme jej proti těm, kteří na nás nespravedlivě útočí. Zvláštní znamení: dobrá paměť, řečnické nadání.
Osoba narozená pod tímto vlivem má výtečnou paměť, snadno mluví, je příjemná skromná a duchovní.
Protigénius Hariasa ovládá všechny špatné vlastnosti těla i duše.

33.
יחו יה
Jocheva·jah
Deus Omnium cognitor
panna 11º – 15º
Žalm 33,10
[LXX] κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων.
[BHS] יְֽהוָ֗ה הֵפִ֥יר עֲצַת־גּוֹיִ֑ם הֵנִ֗יא מַחְשְׁבֹ֥ות עַמִּֽים
[VULG] Dominus dissolvit consilium gentium irritas fecit cogitationes populorum.
[CSP] Hospodin ruší rady národů, maří lidské plány.
[JB] Jahve maří záměry pohanů, hatí úmysly národů.
Umožňuje seznati zrádce a zničiti jejich plány a úmysly. Ochraňuje křesťanská knížata a uvádí jejich poddané k poslušnosti.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje všechny povinnosti svého stavu.
Protigénius Ahihuje ovládá nespoutané bytosti a vyvolává vzpoury a povstání.

34.
להח יה
Laheche·jah
Deus Clemens
panna 16º – 20º
Žalm 131,3
[LXX] ἐλπισάτω Ισραηλ ἐπὶ τὸν κύριον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
[BHS] יַחֵ֣ל יִשְׂרָאֵל אֶל־יְהוָ֑ה מֵֽעַתָּ֗ה וְעַד־עוֹלָֽם
[VULG] Expecta Israhel Dominum amodo et usque in aeternum.
[CSP] Čekej, Izraeli, na Hospodina, od nynějška až navěky.
[JB] Vlož, Izraeli, svou naději v Jahva nyní a navěky!
Působí proti hněvu. Zvláštní znamení: nadání a velké činy, vírou naplněná a vroucí modlitba.
Propůjčuje soulad, inteligenci a mír mezi nimi, vlévá poslušnost jejich poddaným.
Osoba zrozená pod tímto vlivem bude slavnou svým nadáním a činy a získá za své služby přízeň mocných.
Protigénius Jahahel ovládá nesoulad, vyvolává válku a ničí národy.

35.
כוק יה
Kavako·jah
Deus Gaudiosus
panna 21º – 25º
Žalm 116,1
[LXX] Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου.
[BHS] אָהַבְתִּי כִּֽי־יִשְׁמַ֥ע׀ יְהוָ֑ה אֶת־קוֹלִ֗י תַּחֲנוּנָֽי
[VULG] Dilexi quoniam audies Domine vocem deprecationis meae.
[CSP] Milujia Hospodina, vždyť slyší můj hlas, mé úpěnlivé prosby.
[JB] Miluji. Vždyť Jahve slyší, jak volám v modlitbě.
Voláme jej abychom se smířili s těmi, které jsme urazili. Pod jeho vládou jsou: závěti, dědictví a přátelské dělení. Zvláštní znamení: miluje mírumilovný život s celým světem a odměňuje věrnost těch, kteří mu sloužili.
Osoba zrozená pod tímto vlivem chce s každým v míru vyjíti i za cenu svých zájmů, považuje za svou povinnost odměniti věrnost a poctivost těch, kdož jí posloužili.
Protigénius Ahikavek způsobuje nesváry v rodině, vyvolává nespravedlivé a zkázonosné procesy.

36.
מנד אל
Menuda·el
Deus Honorabilis
panna 26º – 30º
Žalm 26,8
[LXX] κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου.
[BHS] יְֽהוָ֗ה אָהַבְתִּי מְעֹ֣ון בֵּיתֶ֑ךָ וּמְקֹ֗ום מִשְׁכַּ֥ן כְּבוֹדֶֽךָ
[VULG] Domine dilexi habitaculum domus tuae et locum tabernaculi gloriae tuae.
[CSP] Hospodine, miluji přebývání ve tvém domě, místo, kde přebývá tvá sláva.
[JB] Jahve, miluji krásu tvého Domu a místo, kde tvá sláva přebývá.
Voláme jej abychom se udrželi v úřadě a abychom si udrželi existenční prostředky, které máme. Působí proti pomluvám a k osvobození zajatců.
Genius osvětluje pobyt osob vzdálených, působí návrat vyhnanců do vlasti a objev rozptýlených neb ztracených statků.
Protigénius Ledamen ochraňuje ty, kdož utíkají do ciziny, aby se vyhnuli spravedlnosti.

37.
אני אל
Alanujo·el
Deus Dominus Virtutum
váhy 1º – 5º
Žalm 80,8
[LXX] κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα. διαψαλμα.
[BHS] אֱלֹהִ֣ים צְבָאֹ֣ות הֲשִׁיבֵ֑נוּ וְהָאֵ֥ר פָּנֶ֗יךָ וְנִוָּשֵֽׁעָה
[VULG] Deus exercituum converte nos et ostende faciem tuam et salvi erimus.
[CSP] Bože zástupů, navrať nás zpět! Rozjasni svou tvář a budeme zachráněni.
[JB] Bože Sabaot, dej, ať se navrátíme, dej zazářit své tváři, a budeme zachráněni.
Voláme jej k dosažení vítězství a skončení obléhání města. Pod jeho vládou jsou vědy a umění, zjevení tajemství přírody, inspirace filosofů a mudrců. Zvláštní znamení: velká učenost. Ovládá vědy a umění, zjevuje tajemství přírody a inspiruje moudré filosofy v jejich meditacích.
Osoba zrozená pod tímto vlivem vynikne svojí moudrostí i mezi mudrci.
Protigénius Ahamiah ovládá zvrhlé duchy, šarlatány a všechny, kdož šálí lidi.

38.
חעם יה
Cheejame·jah
Deus Spes omnium finium terrae
váhy 6º – 10º
Žalm 91,9
[LXX] πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν ὄψῃ.
[BHS] כִּֽי־אַתָּ֣ה יְהוָ֣ה מַחְסִ֑י עֶלְיֹ֗ון שַׂ֣מְתָּ מְעוֹנֶֽךָ
[VULG] Tu enim es Domine spes mea Excelsum posuisti habitaculum tuum.
[CSP] Protože jsi Hospodin, mé útočiště, protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem.
[JB] ty, jenž říkáš: Jahve je mé útočiště, a jenž si z Eljona děláš útulek.
Voláme jej k dosažení pokladu nebes a země. Působí proti podvodu a zbraním, dravé zvěři a duchům pekelným. Pod jeho vládou je: vše, co se vztahuje k Bohu.
Genius tento ovládá náboženské kulty a vše, co se vztahuje k Bohu, chrání ty, kdož hledají Pravdu.
Protigénius Leaher ovládá omyl, lež, bezbožníky a lidi v nichž není náboženství.

39.
רהע אל
Reheeja·el
Deus Velox ad condonandum
váhy 11º – 15º
Žalm 30,11
[LXX] ἤκουσεν κύριος καὶ ἠλέησέν με, κύριος ἐγενήθη βοηθός μου.
[BHS] שְׁמַע־יְהוָ֥ה וְחָנֵּ֑נִי יְהוָה הֱֽיֵה־עֹזֵ֥ר לִֽי
[VULG] Audi Domine et miserere mei Domine esto adiutor.
[CSP] Vyslyš mě, Hospodine! Smiluj se nade mnou! Hospodine, buď mým pomocníkem!
[JB] Slyš, Jahve, měj se mnou slitování, Jahve, buď mou pomocí.
Voláme jej k vyléčení chorob. Pod jeho vládou jsou zdraví a dlouhý život. Působí: na lásku otcovskou a synovskou.
Genius ovládá lásku otcovskou, zdraví, dlouhověkost, lásku mateřskou a úctu dětí k rodičům.
Protigénius Jezaia se nazývá Zeměsmrt aneb Prokletí země. Je největším známým ukrutníkem a zrádcem. Odvrhá děti od rodičů a ovládá otcovrahy.

40.
ייז אל
Jojoza·el
Deus Vivum laetificans
váhy 16º – 20º
Žalm 88,15
[LXX] ἵνα τί, κύριε, ἀπωθεῖς τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ.
[BHS] לָמָ֣ה יְהוָה תִּזְנַ֣ח נַפְשִׁ֑י תַּסְתִּ֖יר פָּנֶ֣יךָ מִמֶּֽנִּי
[VULG] Quare Domine abicis animam meam abscondis faciem tuam a me.
[CSP] Hospodine, proč odvrhuješ mou duši? Proč přede mnou skrýváš svou tvář?
[JB] Proč odstrkuješ, Jahve, mou duši, daleko ode mne skrýváš svou tvář?
Pod jeho vládou jsou tisk a obchod knihami. Zvláštní znamení: učenci a umělci. Genius ovládá tisk a knihkupectví, literáty a umělce.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje četbu, kreslení a všechny vědy.
Protigénius Lehama ovládá špatné vlastnosti těla a ducha, licoměrníky a lidi vzdalující se společnosti.

41.
ההה אל
Hehehe·el
Deus Triunus
váhy 21º – 25º
Žalm 120,2
[LXX] κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ γλώσσης δολίας.
[BHS] יְֽהוָ֗ה הַצִּ֣ילָה נַפְשִׁי מִשְּׂפַת־שֶׁ֑קֶר מִלָּשֹׁ֥ון רְמִיָּֽה
[VULG] Domine libera animam meam a labio mendacii a lingua dolosa.
[CSP] Hospodine, vysvoboď mou duši od lživých rtů, od záludného jazyka.
[JB] Jahve, vysvoboď mě od zrádných rtů, od proradného jazyka!
Působí proti bezbožnosti a pomluvám. Pod jeho vládou je křesťanství. Zvláštní znamení: duševní velikost, energie, sebeobětování ve službě Bohu.
Osoba zrozená pod jeho vlivem vynikne velikostí duše a energie. Zasvětí se zcela službě Boží a neděsí se ani mučednictví.
Protigénius Likami ovládá odpadlíky, odrodilce a ty, kdož znehodnocují kněze svým chováním.

42.
מיכ אל
Mejoka·el
Deus Quis sicut ille
váhy 26º – 30º
Žalm 121,7
[LXX] κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν σου.
[BHS] יְֽהוָ֗ה יִשְׁמָרְךָ֥ מִכָּל־רָ֑ע יִשְׁמֹ֗ר אֶת־נַפְשֶֽׁךָ
[VULG] Dominus custodiet te ab omni malo custodiat animam tuam.
[CSP] Hospodin tě bude chránit ode všeho zlého, bude chránit tvou duši.
[JB] Jahve tě chrání od všeho zlého, chrání tvou duši.
Voláme jej k bezpečnému cestování a k odhalování spiklenců. Zvláštní znamení: zájem o politiku, talent pro diplomacii.
Osoba zrozená pod tímto vlivem bude se zabývati politikou, je zvědavá, chce poznati tajemství kabinetů a nové události, vyznamená se ve státních věcech a diplomacii.
Protigénius Janiel ovládá zradu, zlou vůli a všechny, kdož propagují nové bludy.

43.
וול יה
Vavala·jah
Deus Rex Dominator
štír 1º – 5º
Žalm 88,14
[LXX] κἀγὼ πρὸς σέ, κύριε, ἐκέκραξα, καὶ τὸ πρωῒ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε.
[BHS] וַאֲנִ֤י׀ אֵלֶ֣יךָ יְהוָ֣ה שִׁוַּ֑עְתִּי וּבַבֹּ֗קֶר תְּֽפִלָּתִ֥י תְקַדְּמֶֽךָּ
[VULG] Ego autem ad te Domine clamavi et mane oratio mea praeveniet te.
[CSP] Já přece volám o pomoc k tobě, Hospodine! Z jitra k tobě stoupá má modlitba.
[JB] A já, Jahve, k tobě volám, už ráno ti jde vstříc má modlitba.
Voláme jej ke zničení nepřítele a abychom byli osvobozeni z otroctví. Zvláštní znamení: láska k vojenskému stavu a válečnictví.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje slávu a stav vojenský. Zabývá se vědami vztahujícími se ke geniu války. Stane se slavnou svými vojenskými činy.
Protigénius Habivue působí nesvornost mezi panovníky, pád říší, rozsévá revoluce a stranického ducha.

44.
ילה יה
Jolahe·jah
Deus Aeternum manens
štír 6º – 10º
Žalm 119,108
[LXX] τὰ ἑκούσια τοῦ στόματός μου εὐδόκησον δή, κύριε, καὶ τὰ κρίματά σου δίδαξόν με.
[BHS] נִדְבֹ֣ות פִּי רְצֵה־נָ֣א יְהוָ֑ה וּֽמִשְׁפָּטֶ֥יךָ לַמְּדֵֽנִי
[VULG] Voluntaria oris mei conplaceant tibi Domine et secundum iudicia tua doce me.
[CSP] Kéž laskavě přijmeš dobrovolné oběti mých úst, Hospodine, nauč mě svým nařízením!
[JB] Přijmi se zalíbením obětní dar mých úst, Jahve, pouč mě o svých soudech.
Voláme jej aby se podařil nějaký užitečný podnik. Dává ochranu před úřady a při procesech. Působí proti zbraním a dává vítězství. Zvláštní znamení: člověk jeho povahy miluje cesty za poučením. Veškeré podniky se mu daří díky tomuto andělovi a dostává se mu vyznamenání a vojenského nadání, stejně jako slávy.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje studijní cesty a všechny podniky se jí zdaří. Vynikne svým nadáním vojenským a smělostí. Její jméno bude slavné v dějinách.
Protigénius Hihaleja ovládá válku a všechny rány, které z ní pocházejí, rovněž ty, kdož znásilňují poražené a zabíjejí bez milosrdenství své zajatce.

45.
סאל יה
Saalala·jah
Deus Motor omnium
štír 11º – 15º
Žalm 94,18
[LXX] εἰ ἔλεγον Σεσάλευται ὁ πούς μου, τὸ ἔλεός σου, κύριε, βοηθεῖ μοι.
[BHS] אִם־אָמַרְתִּי מָ֣טָה רַגְלִ֑י חַסְדְּךָ֥ יְהוָ֗ה יִסְעָדֵֽנִי
[VULG] Si dicebam commotus est pes meus misericordia tua Domine sustentabat me.
[CSP] Řeknu-li: Uklouzne mi noha, tvé milosrdenství, Hospodine, mě podepře.
[JB] Když říkám: „Má noha kolísá,“ tvá láska, Jahve, mě podpírá.
Působí usvědčení a pokoření zločinců a pyšných, stejně jako povznesení ponížených a padlých. Pod jeho vládou je rostlinstvo. Zvláštní znamení: dovednost a sklon k sebevzdělávání.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje vzdělání, má mnoho prostředků a snadný úspěch.
Protigénius Lahisea ovládá ovzduší, vyvolává vedra a mrazy, sucha aneb podvodně.

46.
ערי אל
Ejarejo·el
Deus Revelator
štír 16º – 20º
Žalm 145,9
[LXX] χρηστὸς κύριος τοῖς σύμπασιν, καὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ.
[BHS] טוֹב־יְהוָ֥ה לַכֹּ֑ל וְרַחֲמָ֗יו עַל־כָּל־מַעֲשָֽׂיו
[VULG] Teth bonus Dominus omnibus et misericordiae eius in universa opera eius.
[CSP] Hospodine, všechna tvá díla ti budou vzdávat chválu; tví věrní ti budou dobrořečit.
[JB] Ke všem je Jahve dobrotivý a projevuje lásku k veškerým svým dílům.
Voláme jej aby se člověku dostalo zjevení. Dává odhalení skrytých pokladů, tajemství přírody a vidění věcí žádoucích ve snu. Zvláštní znamení: silný a jemný duch, moudré myšlenky, vznešené představy a prozíravost.
Osoba zrozená pod jeho vlivem je ducha jemného a silného, má mnoho nových myšlenek a vznešených náhledů, rozřeší nejnesnadnější otázky, je důvěryhodná a setká se všude s úctou.
Protigénius Lirea působí duševní poruchy, ovládá slabé mysle a nabádá lidi k největším nesrovnalostem.

47.
עשל יה
Ejašila·jah
Deus Iustus Iudex
štír 21º – 25º
Žalm 104,24
[LXX] ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτήσεώς σου.
[BHS] מָֽה־רַבּ֬וּ מַעֲשֶׂ֨יךָ׀ יְֽהוָ֗ה כֻּלָּם בְּחָכְמָ֣ה עָשִׂ֑יתָ מָלְאָ֥ה הָאָ֗רֶץ קִנְיָנֶֽךָ
[VULG] Quam multa sunt opera tua Domine omnia in sapientia fecisti impleta est terra possessione tua.
[CSP] Jak mnohá jsou tvá díla, Hospodine! Všechna jsi je moudře učinil. Země je plná tvých tvorů.
[JB] Jak četná jsou tvá díla, Jahve! Moudře jsi je všechna udělal, země je plná tvého bohatství.
Voláme jej abychom chválili Boha a povznesli se k němu, když nám sesílá osvícení. Pod jeho vládou je spravedlnost a snaha ve sporech objevit skryté. Znamení: příjemná povaha, způsobující náruživost k odhalování skrytého.
Osoba zrozená pod jeho vlivem jest příjemné povahy a vášnivě chce poznati tajemné osvícení.
Protigénius Hilaasa ovládá nemravné činy a ty, kdož propagují nebezpečné a fantastické soustavy.

48.
מיה אל
Mejohe·el
Deus Pater mittens
štír 26º – 30º
Žalm 98,2
[LXX] ἐγνώρισεν κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψεν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ.
[BHS] הוֹדִ֣יעַ יְהוָה יְשׁוּעָתֹ֑ו לְעֵינֵ֥י הַגּוֹיִ֗ם גִּלָּ֥ה צִדְקָתֹֽו
[VULG] Notum fecit Dominus salutare suum in conspectu gentium revelavit iustitiam suam.
[CSP] Hospodin dal poznat svou spásu, zraku pohanů odhalil svou spravedlnost.
[JB] Jahve dal poznat svou spásu, očím pohanů zjevil svou spravedlnost.
Voláme jej k dosažení míru a souladu v manželství. Dává ochranu těm, kteří ho prosí o pomoc, předtuchy a inspirace ve věcech budoucích. Zvláštní znamení: člověk vášnivý v lásce a chtivý zábavy.
Osoba zrozená pod jeho vlivem vášnivě miluje, věnuje se cestám a zábavám.
Protigénius Lahemi ovládá přepych a neplodnost, rozsévá nesoulad, neklid a žárlivost.

49.
והו אל
Vaheva·el
Deus Magnus & excelsus
střelec 1º – 5º
Žalm 145,3
[LXX] μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν πέρας.
[BHS] גָּ֘דֹ֤ול יְהוָ֣ה וּמְהֻלָּ֣ל מְאֹ֑ד וְלִגְדֻלָּתֹ֗ו אֵ֣ין חֵֽקֶר
[VULG] Gimel magnus Deus et laudabilis nimis et magnificentiae eius non est inventio.
[CSP] Veliký je Hospodin, je nejvýš chvályhodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.
[JB] Veliký je Jahve a hodný veškeré chvály, jeho velikost nelze vystihnout.
Voláme jej proti zármutku a duševnímu neklidu. Působí povznesení k Bohu, abychom jej chválili a slavili. Pod jeho vládou jsou literatura, právo, diplomacie. Zvláštní znamení: ušlechtilá a citlivá mysl.
Osoba zrozená pod jeho vlivem je ušlechtilá a mírná. Bude vážená všemi dobrými lidmi pro své vlastnosti a dobrá předsevzetí, jež projeví skutkem. Vynikne v literatuře, právu a diplomacii.
Protigénius Luheve ovládá sobce, nenávist a přetvářku.

50.
דני אל
Danujo·el
Deus Iudex misericors
střelec 6º – 10º
Žalm 103,8
[LXX] οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος.
[BHS] רַח֣וּם וְחַנּ֣וּן יְהוָ֑ה אֶ֖רֶךְ אַפַּ֣יִם וְרַב־חָֽסֶד
[VULG] Misericors et clemens Dominus patiens et multae miserationis.
[CSP] Soucitný a milostivý je Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství.
[JB] Jahve je laskavost a slitování, pomalý ke hněvu a plný lásky.
Voláme jej k dosažení Boží milosti a útěchy. Pod jeho vládou jsou: spravedlnost a advokacie. Dává váhavým správné rozhodnutí. Zvláštní znamení: člověk energický v obchodě a pilný se sklonem k literatuře a řečnictví.
Osoba zrozená pod jeho vlivem je pilná a činorodá ve svých záležitostech. Miluje literaturu a vyniká výmluvností.
Protigénius Lineda ovládá průmyslové magnáty a všechny, kdož žijí z práce druhých.

51.
החש יה
Hecheši·jah
Deus Secretus impenetrabilis
střelec 11º – 15º
Žalm 104,31
[LXX] ἤτω ἡ δόξα κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα, εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
[BHS] יְהִ֤י כְבֹ֣וד יְהוָ֣ה לְעוֹלָ֑ם יִשְׂמַ֖ח יְהוָ֣ה בְּמַעֲשָֽׂיו
[VULG] Sit gloria Domini in sempiternum laetabitur Dominus in operibus suis.
[CSP] Kéž Hospodinova sláva trvá věčně! Kéž se Hospodin raduje ze svého díla!
[JB] Navždy ať trvá Jahvova sláva, ať se Jahve těší ze svých děl!
Voláme jej k povznesení duše a k odhalení tajemství moudrosti. Pod jeho vládou jsou chemie a fyzika. Tento anděl nám odhaluje tajemství mystiky a alchymie. Zvláštní znamení: sklon k mimosmyslovým vědám a k poznání vlastností a síly zvířat, rostlin a nerostů.
Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje abstraktní vědy, seznává vlastnosti a síly živočichů, rostlin a nerostů, vynikne v lékařství zázračnými zásahy a učiní mnoho objevů společnosti užitečných.
Protigénius Hasiahah ovládá šarlatány a ty, kdož zneužívají lidí přislibujíce jim věci mimořádné.

52.
עמם יה
Ejameme·jah
Deus Caligine tectus
střelec 16º – 20º
Žalm 7,18
[LXX] ἐξομολογήσομαι κυρίῳ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ ὑψίστου.
[BHS] אוֹדֶ֣ה יְהוָ֣ה כְּצִדְקֹ֑ו וַאֲזַמְּרָ֗ה שֵֽׁם־יְהוָ֥ה עֶלְיֹֽון
[VULG] Confitebor Domino secundum iustitiam eius et cantabo nomini Domini altissimi.
[CSP] Budu vzdávatv chválu Hospodinu za jeho spravedlnost a budu opěvovata jméno Hospodina, Nejvyššího.
[JB] Vzdávám díky Jahvovi za jeho spravedlnost, hraji Jménu Nejvyššího.
Voláme jej ke zničení nepřátelské moci a k ponížení nepřátel. Pod jeho vládou jsou cesty, ochrana zajatců, kteří ho prosí o pomoc, neboť jim dává nalézt prostředky k dosažení svobody. Zvláštní znamení: silný a živý temperament, snášení protivenství s odvahou a trpělivostí, láska k práci.
Osoba zrozená pod jeho vlivem je silného a statného charakteru, snáší protivenství odvážně a trpělivě, miluje práci a vykoná snadno vše, co si umíní.
Protigénius Ahimami ovládá hněv, rouhání a zlomyslnost. Pudí člověka ke hrubosti a svárlivosti.

53.
ננא אל
Nunuala·el
Deus Superborum depressor
střelec 21º – 25º
Žalm 119,75
[LXX] ἔγνων, κύριε, ὅτι δικαιοσύνη τὰ κρίματά σου, καὶ ἀληθείᾳ ἐταπείνωσάς με.
[BHS] יָדַ֣עְתִּי יְהוָה כִּי־צֶ֣דֶק מִשְׁפָּטֶ֑יךָ וֶאֱמוּנָ֗ה עִנִּיתָֽנִי
[VULG] Scio Domine quia iustum iudicium tuum et vere adflixisti me.
[CSP] Vím, Hospodine, že tvá nařízení jsou spravedlivá; pokořils mě pravdou.
[JB] Vím, Jahve, že spravedlivé jsou tvé soudy, žes mě zkrušil právem.
Pod jeho vládou je vysoká věda. Zvláštní znamení: melancholie, sklon k vědoucímu klidu, k meditaci, záliba v abstraktních vědách.
Osoba zrozená pod jeho vlivem bude melancholická, miluje soukromý život, klid a meditaci. Vynikne v abstraktních vědách.
Protigénius Laenan ovládá nevědomost a všechny špatné vlastnosti těla a duše.

54.
נית אל
Nujota·el
Deus Rex coelestis
střelec 26º – 30º
Žalm 103,19
[LXX] κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασεν τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.
[BHS] יְֽהוָ֗ה בַּשָּׁמַיִם הֵכִ֣ין כִּסְאֹ֑ו וּמַלְכוּתֹ֗ו בַּכֹּ֥ל מָשָֽׁלָה
[VULG] Dominus in caelo stabilivit thronum suum et regnum illius omnium dominatur.
[CSP] Hospodin upevnil svůj trůn na nebesích a jeho kralování vládne všemu.
[JB] Jahve si postavil trůn v nebesích, nade vším vládne jeho královská moc.
Voláme jej k dosažení milosti Boží a pro dlouhý život. Pod jeho vládou jsou císařové, králové a knížata. Zvláštní znamení: věhlas v řečnictví a literatuře, velká úcta mezi učenci.
Osoba zrozená pod tímto vlivem stane se slavnou písmem i řečí, vynikne mezi mudrci svými činy.
Protigénius Lahetin působí zkázu říší, působí revoluce a úpadky, ponouká spiklence, kteří se chtějí zmocniti úřadů a vlády.

55.
מבה יה
Mebehe·jah
Deus Sempiternus
kozoroh 1º – 5º
Žalm 102,13
[LXX] σὺ δέ, κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα μένεις, καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
[BHS] וְאַתָּ֣ה יְהוָה לְעוֹלָ֣ם תֵּשֵׁ֑ב וְזִכְרְךָ֗ לְדֹ֣ר וָדֹֽר
[VULG] Tu autem Domine in aeternum permanes memoriale tuum in generatione et generatione.
[CSP] Ale ty, Hospodine, zůstávášt navěky; (jsi připomínán) od pokolení do pokolení.
[JB] Ale ty, Jahve, trůníš navždy, paměť o tobě od věků do věků!
Působí k dosažení útěchy a jako pomoc bezdětným. Pod jeho vládou jsou morálka a náboženství. Zvláštní znamení: člověk, proslulý zbožností a srdečností.
Osoba zrozená pod tímto vlivem vynikne dobrými skutky, zbožností a horlivostí v plnění svých povinností vůči Bohu.
Protigénius Jahabem je nepřítelem pravdy, ovládá ty, kdož chtějí zničiti náboženství a jeho ochránce, dále ty, kdož překážejí velikému dílu obrození pokolení lidského.

56.
פוי אל
Pevajo·el
Deus Fulciens omnia
kozoroh 6º – 10º
Žalm 145,14
[LXX] ὑποστηρίζει κύριος πάντας τοὺς καταπίπτοντας καὶ ἀνορθοῖ πάντας τοὺς κατερραγμένους.
[BHS] סוֹמֵ֣ךְ יְהוָה לְכָל־הַנֹּפְלִ֑ים וְזוֹקֵ֗ף לְכָל־הַכְּפוּפִֽים
[VULG] Samech sustentat Dominus omnes corruentes et erigit universos iacentes.
[CSP] Hospodin podpírá všechny padající a pozvedá všechny sklíčené.
[JB] Jahve zachytne všechny, kdo padají, všechny sehnuté napřimuje.
Voláme jej abychom získali, co potřebujeme. Pod jeho vládou jsou dobrá pověst, jmění a filosofie. Zvláštní znamení: člověk všeobecně vážený proto, že vystupuje příjemně a skromně.
Osoba zrozená pod jeho vlivem bude vážená všemi pro svou skromnost, mírnost a jemnou povahu. Získá úspěch svým talentem a chováním.
Protigénius Jelop ovládá ctižádost a pýchu, jakož i ty, kdož chtějí jiné mistrovati a vyvyšovati se nad své okolí.

57.
נמם יה
Numeme·jah
Deus Amabilis
kozoroh 11º – 15º
Žalm 115,11
[LXX] οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ἤλπισαν ἐπὶ κύριον· βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν.
[BHS] יִרְאֵ֣י יְהוָה בִּטְח֣וּ בַיהוָ֑ה עֶזְרָ֖ם וּמָגִנָּ֣ם הֽוּא
[VULG] Timentes Dominum confident in Domino auxiliator et protector eorum est.
[CSP] Kdo se bojíte Hospodina, doufejte v něj! On je jejich pomocí a štítem.
[JB] Kdo se bojíte Jahva, mějte důvěru v Jahva, v něho, svou pomoc a štít!
Voláme jej k úspěchu a osvobození zajatců. Pod jeho vládou jsou vojevůdci. Zvláštní znamení: Láska k vojenství, energie, odvážné snášení námahy.
Osoba zrozená pod tímto vlivem miluje vojenský stav, vynikne činorodostí, odvahou a statečně bude snášeti protivenství.
Protigénius Hamiman působí rozloučení a neporozumění mezi vládci. Ovládá násilníky, zvláště ty, kteří utočí na bezbranné lidi.

58.
ייל אל
Jojola·el
Deus Auditor gemituum
kozoroh 16º – 20º
Žalm 6,4
[LXX] καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα· καὶ σύ, κύριε, ἕως πότε.
[BHS] וְנַפְשִׁי נִבְהֲלָ֣ה מְאֹ֑ד וְאַתְּ וְאַתָּ֥ה יְהוָ֗ה עַד־מָתָֽי
[VULG] Et anima mea turbata est valde et tu Domine usquequo.
[CSP] I má dušev je velmi vyděšená. A ty, Hospodine, až dokdy?
[JB] Celá má duše se třese. Ale ty, Jahve, jak dlouho ještě?
Voláme jej proti zármutku, k uzdravení, zejména při očních chorobách. Působí zejména na vše železné a na lidi se železem obchodující. Zvláštní znamení: statečnost, upřímnost, vášnivost v lásce.
Osoba zrozená pod tímto vlivem vyznamená se odvahou, přímostí a bude vášnivě oddána erotice.
Protigénius Lelajai ovládá zloděje a vrahy.

59.
הרח אל
Hereche·el
Deus Omnia penetrans
kozoroh 21º – 25º
Žalm 113,3
[LXX] ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου.
[BHS] מִמִּזְרַח־שֶׁ֥מֶשׁ עַד־מְבוֹאֹ֑ו מְהֻלָּ֗ל שֵׁ֣ם יְהוָֽה
[VULG] Ab ortu solis usque ad occasum eius laudabile nomen Domini.
[CSP] Od východu slunce až po západ budiž chváleno jméno Hospodinovo!
[JB] Od východu slunce až po jeho západ budiž chváleno Jahvovo jméno!
Voláme jej proti neplodnosti žen a k poslušnosti dětí. Pod jeho vládou jsou poklady, bankovnictví, tiskárny a knižní obchod. Zvláštní znamení: touha po poučení, burzovní obchody.
Osoba zrozená za tohoto vlivu miluje učení a vědy, bursu a spekulaci, vynikne nadáním a šlechetností.
Protigénius Haleraha je nepřítel světla, působí marnotratnost, požáry a podvodné úpadky.

60.
מצר אל
Mecare·el
Deus Sublevans opressos
kozoroh 26º – 30º
Žalm 145,17
[LXX] δίκαιος κύριος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
[BHS] צַדִּ֣יק יְהוָה בְּכָל־דְּרָכָ֑יו וְחָסִ֗יד בְּכָל־מַעֲשָֽׂיו
[VULG] Sade iustus Dominus in omnibus viis suis et sanctus in omnibus operibus suis.
[CSP] Hospodin je spravedlivý ve (všech svých cestách) a věrný ve všech svých skutcích.
[JB] Jahve je spravedlivý ve všech svých cestách, láskyplný ve všech svých dílech.
Voláme jej k vyléčení z duševních chorob a abychom se zbavili svých pronásledovatelů. Zvláštní znamení: ctnost a dlouhý život.
Osoba zrozená pod tímto vlivem spojuje v sobě všechny krásné vlastnosti těla i duše. Vynikne ctnostmi, příjemným chováním a bude dlouho žíti.
Protigénius Ralezim ovládá odbojníky a všechny špatné vlastnosti hmotné i duševní

61.
ומב אל
Vamebe·el
Deus Super omne nomen
vodnář 1º – 5º
Žalm 113,2
[LXX] εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
[BHS] יְהִ֤י שֵׁ֣ם יְהוָ֣ה מְבֹרָ֑ךְ מֵֽעַתָּ֗ה וְעַד־עוֹלָֽם
[VULG] Sit nomen Domini benedictum amodo et usque in aeternum.
[CSP] Budiž Hospodinovo jméno požehnáno od nynějška až navěky!
[JB] Buď velebeno Jahvovo jméno nyní i navěky!
Voláme jej abychom získali přátelství nějakého člověka. Zvláštní znamení: cestovatelství, zábavy, citlivost.
Osoba zrozená pod tímto vlivem miluje cesty a počestné zábavy, má citlivé srdce a láska jí působí trampoty.
Protigénius Lebamu ovládá zhýralce a ty, kdož se oddávají nepřirozeným věcem.

62.
יהה אל
Johehe·el
Deus Ens supremum
vodnář 6º – 10º
Žalm 119,159
[LXX] ἰδὲ ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἠγάπησα· κύριε, ἐν τῷ ἐλέει σου ζῆσόν με.
[BHS] רְאֵה כִּי־פִקּוּדֶ֣יךָ אָהָ֑בְתִּי יְהוָ֗ה כְּֽחַסְדְּךָ֥ חַיֵּֽנִי
[VULG] Vide quoniam praecepta tua dilexi Domine iuxta misericordiam tuam vivifica me.
[CSP] Pohleď, Hospodine, zamiloval jsem si tvá přikázání. Podle svého milosrdenství mě obživ!
[JB] Pohleď, jak miluji tvé předpisy, Jahve, podle své lásky mě oživ.
Voláme jej k dosažení moudrosti. Pod jeho vládou jsou mudrci a lidé osvíceného ducha. Zvláštní znamení: láska ke klidu a samotě, skromnost a ctnost.
Osoba zrozená pod tímto vlivem miluje klid a samotu. Plní vzorně povinnosti svého stavu a vyniká skromností a ctnostmi.
Protigénius Elhiah působí skandály, nestálost a manželské rozluky.

63.
ענו אל
Ejanuva·el
Deus Mansuetus
vodnář 11º – 15º
Žalm 2,11
[LXX] δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ.
[BHS] עִבְד֣וּ אֶת־יְהוָ֣ה בְּיִרְאָ֑ה וְגִ֗ילוּ בִּרְעָדָֽה
[VULG] Servite Domino in timore et exultate in tremore.
[CSP] Služtet Hospodinu s bázní a (jásejte s chvěním!)
[JB] Služte s bázní Jahvovi, a veselte se s chvěním.
Voláme jej aby byly národy obráceny ke křesťanství. Dává ochranu proti úrazům, léčí nemoci. Pod jeho vládou jsou obchod a bankovnictví. Zvláštní znamení: vynalézavost, rozum, vnímavost.
Osoba zrozená pod jeho vlivem je jemného ducha, obratná a vyniká pílí.
Protigénius Elnujana ovládá šílenství, marnotratnost a osoby, které se ničí svým špatným chováním

64.
מחי אל
Mechejo·el
Deus Vivificans
vodnář 16º – 20º
Žalm 33,18
[LXX] ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
[BHS] הִנֵּ֤ה עֵ֣ין יְהוָה אֶל־יְרֵאָ֑יו לַֽמְיַחֲלִ֥ים לְחַסְדֹּֽו
[VULG] Ecce oculus Domini super timentes eum et expectantes misericordiam eius.
[CSP] Hle, Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají na jeho milosrdenství.
[JB] Hle, Jahvovo oko spočívá na těch, kdo se ho bojí, na těch, kdo doufají v jeho lásku.
Voláme jej proti protivenstvím Dává ochranu proti dravé zvěři a proti zuřivosti. Pod jeho vládou jsou učenci, učitelé, řečníci atd. Zvláštní znamení: literární sláva.
Osoba zrozená za tohoto vlivu vynikne v literatuře.
Protigénius Ilihem ovládá špatné učence, kritiky, spory a literární polemiky.

65.
דמב יה
Damebe·jah
Deus Fons Sapientiae
vodnář 21º – 25º
Žalm 90,13
[LXX] ἐπίστρεψον, κύριε· ἕως πότε; καὶ παρακλήθητι ἐπὶ τοῖς δούλοις σου.
[BHS] שׁוּבָ֣ה יְהוָה עַד־מָתָ֑י וְהִנָּחֵ֗ם עַל־עֲבָדֶֽיךָ
[VULG] Revertere Domine usquequo et exorabilis esto super servis tuis.
[CSP] Obraťt se, Hospodine! Jak dlouho ještě? Slituj se nad svými otroky!
[JB] Vrať se, Jahve, jak dlouho ještě? Ustrň se nad svými služebníky.
Voláme jej proti čarodějství, pro dosažení moudrosti a k uskutečnění užitečných podniků. Pod jeho vládou jsou moře, řeky, prameny a námořníci. Zvláštní znamení: námořník, zisk velkého bohatství.
Osoba zrozená pod tímto vlivem vynikne v námořnictví a jako objevitel dojde i značného štěstí.
Protigénius Hawamad ovládá bouře a ztroskotání lodí.

66.
מנק אל
Menuko·el
Deus Omnia pascens & lactens
vodnář 26º – 30º
Žalm 38,22
[LXX] μὴ ἐγκαταλίπῃς με, κύριε· ὁ θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ.
[BHS] אַל־תַּֽעַזְבֵ֥נִי יְהוָ֑ה אֱלֹהַ֗י אַל־תִּרְחַ֥ק מִמֶּֽנִּי
[VULG] Ne derelinquas me Domine Deus meus ne elongeris a me.
[CSP] Neopouštěj mě, Hospodine! Bože můj, nevzdaluj se ode mě!
[JB] Neopouštěj mě, Jahve, můj Bože, nebuď ode mne daleko.
Voláme jej pro zmírnění Božího hněvu, proti padoucnici. Pod jeho vládou jsou rostliny, vodní tvorové a sny. Zvláštní znamení: mírná povaha.
Osoba zrozená pod tímto vlivem spojuje v sobě dobré kvality těla i duše, získává blahovůli a přátelství všech dobrých lidí svým příjemým a jemným charakterem.
Protigénius Elkanam ovládá všechny špatné vlastnosti těla a duše.

67.
איע אל
Alajoeja·el
Deus Deliciae filiorum hominum
ryby 1º – 5º
Žalm 37,4
[LXX] κατατρύφησον τοῦ κυρίου, καὶ δώσει σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου.
[BHS] וְהִתְעַנַּ֥ג עַל־יְהוָ֑ה וְיִֽתֶּן־לְךָ֗ מִשְׁאֲלֹ֥ת לִבֶּֽךָ
[VULG] Et delectare in Domino et dabit tibi petitiones cordis tui.
[CSP] Měj rozkoš z Hospodina — on naplní prosby tvého srdce.
[JB] Raduj se v Jahvovi: on ti poskytne víc, než po čem touží tvé srdce.
Voláme jej k útěše a pro moudrost. Působí na okultní vědy a dává těm, kdo ho volají ve svých záležitostech, poznání pravdy. Zvláštní znamení: Bohem dané duchovní osvícení, láska k samotě, vědecká proslulost.
Osoba zrozená pod tímto vlivem je osvícena duchem Božím, miluje samotu a vynikne ve vysokých vědách, zvláště v astronomii, fysice a filosofii.
Protigénius Jelaje ovládá blud a předsudky, rovněž propagátory zvrácených soustav.

68.
חבו יא
Chebeva·jah
Deus Liberalissimus Dator
ryby 6º – 10º
Žalm 106,1
[LXX] Αλληλουια. Ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι χρηστός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
[BHS] הַֽלְלוּיָ֨הּ׀ הוֹד֣וּ לַיהוָ֣ה כִּי־טֹ֑וב כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדֹּֽו
[VULG] Alleluia. Confitemini Domino quoniam bonus quoniam in aeternum misericordia eius.
[CSP] Haleluja! Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné!
[JB] Aleluja! Vzdávejte díky Jahvovi, neboť je dobrý, neboť jeho láska trvá navěky!
Voláme jej pro zdraví, k vyléčení nemocí. Pod jeho vládou jsou orba a plodnost. Zvláštní znamení: láska k zemědělství, lov, zahradnictví.
Osoba zrozená za tohoto vlivu miluje venkov, lov, zahrady, vše, co se vztahuje k zemědělství.
Protigénius Hajubah ovládá neplodnost, působí hlad a mor, rozmrazuje hmyz škodící zemským plodinám.

69.
ראה אל
Realahe·el
Deus Omnia videns
ryby 11º – 15º
Žalm 16,5
[LXX] κύριος ἡ μερὶς τῆς κληρονομίας μου καὶ τοῦ ποτηρίου μου· σὺ εἶ ὁ ἀποκαθιστῶν τὴν κληρονομίαν μου ἐμοί.
[BHS] יְֽהוָ֗ה מְנָת־חֶלְקִ֥י וְכוֹסִ֑י אַתָּ֗ה תּוֹמִ֥יךְ גּוֹרָלִֽי
[VULG] Dominus pars hereditatis meae et calicis mei tu possessor sortis meae.
[CSP] Hospodin je (můj výtečný podíl) a můj kalich; ty sám držíš můj los.
[JB] Jahve, můj dědický podíle a má číše, ty jsi zárukou mého údělu
Voláme jej abychom znovu získali ztracené nebo ukradené předměty. Zvláštní znamení: proslulý advokát.
Osoba zrozená pod tímto vlivem vynikne u soudů svými znalostní lidských zvyků a smyslu zákona.
Protigénius Elhor ovládá spory, ztracené závěti, dále lidi působící zkázu rodin.

70.
יבמ יה
Jobeme·jah
Deus Verbo omnia producens
ryby 16º – 20º
Genesis 1,1 a jména Boží
[LXX] Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
[BHS] בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ
[VULG] In principio creavit Deus caelum et terram.
[CSP] Na počátkuv stvořil Bůh nebesaa a zemi.
[JB] Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Pod jeho vládou jsou plodnost a přírodní jevy. Dává ochranu těm, kteří chtějí posílit. Zvláštní znamení: proslulí géniové, světla duchovní filosofie.
Osoba zrozená pod tímto vlivem vynikne svým geniem a stane se světlem filosofie.
Protigénius Ihamabai ovládá bezbožectví a ty, kdož šíří nebezpečné spisy.

71.
היי אל
Hejojo·el
Deus Dominus universorum
ryby 21º – 25º
Žalm 109,30
[LXX] ἐξομολογήσομαι τῷ κυρίῳ σφόδρα ἐν τῷ στόματί μου καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω αὐτόν.
[BHS] אֹ֘ודֶ֤ה יְהוָ֣ה מְאֹ֣ד בְּפִ֑י וּבְתֹ֖וךְ רַבִּ֣ים אֲהַֽלְלֶֽנּוּ
[VULG] Confitebor Domino vehementer in ore meo et in medio populorum laudabo eum
[CSP] Budu svými ústy mocně vzdávat chválu Hospodinu, uprostřed mnohých ho budu chválit.
[JB] Veliké díky Jahvovi na mých rtech, chvála jemu uprostřed zástupů.
Působí na dopadení zločinců a záchranu z rukou našich nepřátel. Dává ochranu těm, kdo se k němu utíkají. Pod jeho vládou je všechno železné. Zvláštní znamení: statečnost.
Osoba zrozená pod jeho vlivem zamiluje si vojenský stav a vynikne udatností a energií.
Protigénius Lejah rozsévá nesvár, ovládá zrádce a ty, kdož se proslavují zločiny.

72.
מומ יה
Mevame·jah
Deus Finis universorum
ryby 26º – 30º
Žalm 116,7
[LXX] ἐπίστρεψον, ἡ ψυχή μου, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, ὅτι κύριος εὐηργέτησέν σε.
[BHS] שׁוּבִ֣י נַפְשִׁי לִמְנוּחָ֑יְכִי כִּֽי־יְהוָ֗ה גָּמַ֥ל עָלָֽיְכִי
[VULG] Revertere anima mea in requiem tuam quia Dominus reddet tibi.
[CSP] Vrať se, má duše, do svého odpočinutí, protože Hospodin ti prokázal dobro.
[JB] Upokoj se, má duše, neboť Jahve ti prokázal dobro.
Chrání podle kabalistů zejména při mystických pracech a dává zdar všem věcem. Pod jeho vládou jsou chemie, alchymie, lékařství. Dává zdraví a dlouhý život. Zvláštní znamení: lékař.
Osoba zrozená pod tímto vlivem vyznamená se v lékařství, proslaví se podivuhodnými zákroky, zvládne tajemství přírody přinášející bláto dětem země, pečlivě a bedlivě se věnuje chudým a nemocným.
Protigénius Hamium ovládá zoufalství a sebevraždu, osoby, které proklínají svůj život a den, v němž se narodili.

Zdroje

ABULAFIA, Abraham. Chayei ha-Olam ha-Ba. (1280)
KIRCHER, Athanasius. Oedipus Aegyptiacus. (Rome: 1652 – 1654), str. 275-280
ENCAUSSE, Gérard. Kabala. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1996. 261 s. Alef. ISBN 80-85769-70-0.
Claviculae Salamonis = Klíčky Šalamounovy: kabbalistický rukopis středověký, obsahující úplnou praktickou magii. Překlad Josef Soumar. Praha: Universalia, 1934. 144 s. Logos; sv. 24. Sbírka magických grimoárů; sv. 2.
AGRIPPA VON NETTESHEIM, Heinrich Cornelius. Okultní filosofie. Překlad Jaroslav Novák a D. Ž. Bor. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Trigon, 2004. 2 sv. ISBN 80-86159-56-6.
KAPLAN, Aryeh. Meditace a kabala. Překlad Tereza Krekulová. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1998. 326 s. Alef; 14. ISBN 80-7207-100-9.
EISENBERG, Isaac. Sefer Raziel haMalach: praktická teurgie a mystika kabalistická. Praha: Trigon, 1990. 91 s. Ametyst. ISBN 80-900077-3-2.
ELIÁŠ, Oldřich. Úvod do magie. Praha: Trigon, [1992]. 118 s. Ametyst. ISBN 80-85320-25-8.
KABELÁK, František. Kniha tajemství velikého šému: dodatek ke kabalistickému zasvěcení: první kniha kabalistických schémat. 1., opr. vyd. Brno: Horus, 1998. 283 s. Modrý západ Slunce. ISBN 80-901884-5-1.
KEFER, Jan. Theurgie magické evokace. Praha: Trigon, 1991. 102 s., [4] s. Ametyst. ISBN 80-85320-15-0.
MOUČKA, Ladislav. 72 talismanů merkurské sféry. Praha: Půdorys, 1998. 72 s. ISBN 80-86018-09-1.
IGLAUER, Jan a LOUŽECKÝ, Lukáš, ed. Kabalistická astrologie: texty z období 1930-1940. 1. vydání. Praha: Vladimír Kvasnička, Nakladatelství Vodnář, 2019. 114 stran. Bibliotheca horev; sv. 20. ISBN 978-80-7439-156-9.
QUINTSCHER, Rah Omir – Die Adonistische denurische Kabbalistik, tj. Adonistická kabala (česky na: grimoar.cz)
BARDON, František. Praxe magické evokace: návod k vyvolávání bytostí ze sfér, jež nás obklopují. Překlad Otilie Votavová. 3. vyd. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 1998. 267, [156] s. ISBN 80-86183-03-3.
DEE, John. Monas hieroglyphica Ioannis Dee, Londinensis, ad Maximilianvm, Dei gratia Romanorvm, Bohemiae et Hvngariae regem sapientissimvm (1564)
SKINNER, Stephen & RANKINE, David. Gateway of Magic (Golden Hoard Press, 2005)
VESELÝ, Josef. Příručka vysoké magie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2007. 800 s. ISBN 978-80-86226-75-0.

www: luzs.cz; en.wikipedia.org; lamedwaw.org; davar3.net; grimoar.cz; hebrewbooks.org; aj.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·., pixabay, commons.wikimedia.org


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Dub
8
So
10:00 LXXXIX. LUZS Jihlava v “Nasypané...
LXXXIX. LUZS Jihlava v “Nasypané...
Dub 8 @ 10:00 – 17:00
PROGRAM (vstup pouze pro členy lóže!): – Úvodní rituál (vede Dóv a Tabris) – Organizační okénko – Sdílení (výsledky individuální praxe, knihy apod.) – Astrologické okénko (vede Charikló) – Literatura[...]
Dub
14
celý den Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Dub 14 – Dub 16 celý den
Tradiční Ekologické dny Olomouc Program bude doplněn. https://slunakov.cz/ekologicke-dny-olomouc/