Smaragdová deska (Tabula smaragdina)

Smaragdová deska (latinsky Tabula Smaragdina) je obvykle připisována Hermu Trismegistovi (řecké jméno egyptského boha Thovta). Její (těžko srozumitelný, mystický) text tvoří filozofický základ hermetismu a měl význačný vliv na alchymii. V esoterických kruzích jsou zde znázorněné principy pokládány za zásadní výroky a pravdy.

Latinský text. (Chrysogonus Polydorus, Norimberk 1541):

Verum, sine mendacio, certum et verissimum: Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.
Et sicut res omnes fuerunt ab uno, meditatione unius, sic omnes res natae ab hac una re, adaptatione.
Pater eius est Sol. Mater eius est Luna. Portavit illud Ventus in ventre suo. Nutrix eius terra est.
Pater omnis telesmi totius mundi est hic.
Virtus eius integra est si versa fuerit in terram.
Separabis terram ab igne, subtile ab spisso, suaviter, magno cum ingenio.
Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum.
Sic habebis Gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas.
Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.
Sic mundus creatus est.
Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic.
Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi.
Completum est quod dixi de operatione Solis.

Překlad Pierra de Lasenica:

    Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.
    A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.
    Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.
    On jest otcem universálního telesmatu celého světa.
    Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.
    Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.
    On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.
    Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá hmota prchne před tebou.
    Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.
    Takto stvořen byl vesmír.
    Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.
    Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.
    Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.

Fulcanelliho překlad:

1. Je pravdivé, bez výmyslu, jisté a velmi skutečné:
2. To, co je dole je jako to, co je nahoře, a to co je nahoře je jako to, co je dole; těmito věcmi se uskutečňují zázraky jedné věci.
3. A jako všechny věci jsou JEDNO a pocházejí z JEDNOHO prostřednictvím JEDNOHO, stejně tak všechny věci jsou zrozeny z této jediné věci její úpravou.
4. Slunce je tomu otcem a měsíc matkou.
5. Vítr to nosil ve svém břiše. Země je tomu živitelkou a receptakulem
6. Otec všeho, Thelesma universálního světa, je zde.
7. Jeho síla čili moc zůstane celá, jestliže je přeměněna v zemi.
8. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a s největší dovedností.
9. Vystupuje ze země a sestupuje z nebe, a nabývá síly nejvyšších i nejnižších věcí.
10. Tímto prostředkem dosáhneš slávy světa a veškerá temnota od tebe uprchne.
11. Je to síla, síla všech sil, neboť přemůže všechny jemné věci a pronikne všemi věcmi pevnými.
12. Takto byl stvořen svět.
13. Z tohoto pochází všechna obdivuhodná přizpůsobení, jejichž prostředek je zde podán.
14. Proto jsem byl nazván Hermem Trismegistem, vlastnícím tři části universální filosofie.
15. To, co jsem řekl o Slunečním díle, je úplné.
 
Zdroj: Fulcanelli: Příbytky filosofů II. Trigon 1996, str. 179.

Překlad Issaca Newtona cca z roku 1680

1. Tis true without lying, certain most true.
2. That wch is below is like that wch is above that wch is above is like yt wch is below to do ye miracles of one only thing.
3. And as all things have been arose from one by ye mediation of one: so all things have their birth from this one thing by adaptation.
4. The Sun is its father, the moon its mother,
5. the wind hath carried it in its belly, the earth its nourse.
6. The father of all perfection in ye whole world is here.
7. Its force or power is entire if it be converted into earth.
8. Seperate thou ye earth from ye fire, ye subtile from the gross sweetly wth great indoustry.
9. It ascends from ye earth to ye heaven again it desends to ye earth and receives ye force of things superior inferior.
10. By this means you shall have ye glory of ye whole world thereby all obscurity shall fly from you.
11. Its force is above all force. ffor it vanquishes every subtile thing penetrates every solid thing.
12. So was ye world created.
13. From this are do come admirable adaptaions whereof ye means (Or process) is here in this.
14. Hence I am called Hermes Trismegist, having the three parts of ye philosophy of ye whole world.
15. That wch I have said of ye operation of ye Sun is accomplished ended.

Zdroj: Dobbs, B.J. “Newton’s Commentary on the Emerald Tablet of Hermes Trismegistus” in: Merkel, I. & Debus A.G.: Hermeticism and the Renaissance. Folger, Washington 1988.

Komentář F. Kabeláka

1. Je pravdivé (v principu), beze lži (v teorii), nejpravdivější (v užití):
2. co je dole (svět fyzický a hmotný), je jako to, co je nahoře (obdobný svět metafyzický), a co je nahoře, je jako to, co je dole (vyrovnání protikladů): aby byly způsobeny zázraky jediné věci (nejvyšší zákon, dle kterého se uskutečňuje souzvuk stvoření všeobecně i v jednotlivostech).
3. A jako vznikly veškeré věci z jediné (jsou stvořeny působením jednoho jediného principu) zprostředkováním jediného (pomocí jediného agens), tak vznikly všecky věci z této jediné věci přizpůsobením (druhem spojení).
4. Slunce (soustřeďovatel pozitivního vyzařování neboli červeného světla, ódu kabaly) je jeho otcem (kladně produktivním prvkem).Měsíc (zrcadlo negativního odlesku či modrého světla, óbu kabaly) je jeho matkou (záporně – produktivním prvkem).
5. Vítr (pohybující se éterická atmosféra) nosil jej ve svých útrobách (slouží tomuto agens za nosič). Země (obraz hmotného soustřeďovacího střediska) je jeho živitelkou (athanorem jeho bytí).
6. On je otcem (produktivním prvkem) všeobecného telesmatu (všeobecného zdokonalení, nejvyššího cíle přede všemi; lze čísti také theléma) celého světa (živoucího vesmíru).
7. Jeho síla (síla stvořitelského vymístění, řeka Pišon kabaly) jest celá (dokonalá, úplně rozvinutá, až k vyčerpání), když je přeměněna v zemi (země, árec kabala, specifikovaná a soustředěná látka, poslední tvar stvořitelského vymístění, pociťovatelná hmota).
8. Odděluj zemi (zde znamená toto slovo v rozšířeném smyslu vše, co náleží hmotnému světu) od ohně (prvek činnosti náležející světu metafyzickému); jemné od hrubého (obdobný význam) pomalu a s velikou pílí.
9. Ono (čisté, všeobecné fluidum a dle gnostiků tělo Ducha svatého) stoupá od země k nebi (hemicyklický, vystupující – vracející se proud; odlesk syntézy) a opět (svým pojednou měnícím, simultánním pohybem) k zemi dolů (hemicyklický, vyzařující-sestupující proud; odlesk analýzy) a dostává (je stále a stále pronikán) sílu (silou vlastností a vlivů) horních i dolních věcí (fyzicky-hmotných a hyperfyzicky-astrálních světů; senzibilních a inteligibilních úrovní).
10. Tímto způsobem (těmito principy) obdržíš slávu (suverenitu, vládu) celého světa; proto každá temnota (každá slabost, každá nerozhodnost, každý omyl, který je vyjádřen esoterně kabalistickým hierogramem hošek, znamenajícím veškeré ideje záporného obsahu, které jsou symbolizovány stínem země) od tebe ustoupí.
11. To je silná síla každé síly (protikladný princip aktivity; potenciál všech projevů, nezměnitelný základ všech zjevů). Ona ovládá (zhušťuje, ustaluje) vše prchavé (volatilní, nepojatelné, fluidální) a proniká (přidržuje se, rozrušuje) vše pevné (husté, permanentní, konkrétní).
12. Tak (skrze tento agens, touto cestou) byl stvořen svět (redukován z principu v esenci, z esence k sentimentální síle, od síly k činu; jedním slovem: uskutečněn).
13. To jsou (odtud pocházejí, zde jest jejich princip) podivuhodná přizpůsobení (užití, výsledky), jejichž prostředek (utvářející možnost) jest zde (dán, odhalen).
14. Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos (třikrát veliký, merkur, celek mýtu: v tomto případě je obrazem mathese, živé vědy; jeho merkurovská hůl symbolizuje dvojitý proud: induktivně-syntetický a analyticko-pokusný). A já vlastním tři části filosofie (celé vědění tří světů: božského – inteligibilního, duševního – emocionálního a hmotného – senzibilního) celého světa
15. Je dokonalé a úplné, co jsem řekl (moje nauka) a díle (magisteriu, magnum opus) slunce. (Zde je možná řada výkladů. Připusťme Veliké Dílo, může však znamenat každou práci přiváděnou ku konci).

Img: Rosenkruciánský výklad Smaragdové desky

Zdroj:
KABELÁK, František. Praktická spagyrie: alchymická teorie a universální předpisy k výrobě kvintesencí a spagyrických přípravků. Praha: Eulis, 1940. 63 s. Eulis. 2. řada, Knihovna Iniciací; sv. 8.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·., pixabay.com, wikipedia.org


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]