Crowley, Aleister (1875-1947)

image001

Edward Alexandr Crowley (později známý pod jménem Aleister Crowley) se narodil 12. října 1875 v Leaminton Spa (Warwicksire, Anglie) v rodině protestantského kazatele, tedy v témže roce, kdy zemřel francouzský okultista Elifas Lévi a americký magik R B. Randolph a kdy H. P. Blavatská založila v New Yorku Teozofickou společnost.

Crowleyho otec Edward (zemřel 1887) a matka Emily Bertha byli členy fundamentalistické protestantské sekty Plymouth Brethen. Je pravděpodobné a psychologicky pochopitelné, že bigotní atmosféra, v níž Crowley vyrůstal, vedla k protestní reakci, která se projevovala V jeho okázalém pohrdání konvencemi všeho druhu. Crowley sám nepokládal svoje dětství za příliš šťastné a vzpomínky na ně později shrnul do knihy s příznačným názvem The Worlďs Tragedy.

Vzdělání získal na internátních školách v Cambridge a Malvernu a po ročním přípravném studiu na King’s College v Londýně seroku 1895 imatrikuloval na Trinity College v Cambridge. Studoval filozofii, psychologii a ekonomii, ale později přestoupil na obor klasická filologie. Po spontánním mystickém zážitku, který měl 31. prosince ve Stockholmu, se rozhodl, že se bude věnovat okultním vědám.

Crowley byl velmi nadaný šachista (viz „Liber Alef”, cap 59, Alle goria De Caissa). Suverénně vyhrával všechny školní šachové turnaje a roku 1897 se zúčastnil šachového kongresu v Berlíně. Otevírala se před ním slibná dráha profesionálního šachisty, ale Crowley, který se v té době již intenzivně zabýval studiem alchymistické, mystické a magické literatury, kariéru šachisty zavrhl, neboť usoudil, že má v životě důležitější poslání než hrát šachy.

Roku 1898 vydal vlastním nákladem svoji první knihu, sbírku básní Aceldama, a hned v témže roce následovala další básnická sbírka White Stains, vydaná jako soukromý tisk v počtu 100 výtisků,
která byla označena za pornografii a v roce 1924 byla převážná část nákladu zničena (reprint 1986). Crowley, který se narodil ve stejném hrabství jako Shakespeare, pokračoval v psaní poezie s přestávkami prakticky celý život a jednou, s ironií pro něj příznačnou, k tomu poznamenal: „Je zvláštní, že tento malý kousek země dal Anglii dva největší básníky. Pro toho většího z nich by se nemělo zapomínat na Shakespeara.”

Zlatý úsvit

V srpnu 1898 se Crowley při náhodném setkání v hotelové restauraci seznámil s chemikem, metalurgem a alchymistou Julianem Bakerem. Jeho prostřednictvím se pak seznámil s okultistou Georgem Cecilem Jonesem, který jej představil Samuelu Liddellovi „MacGregor” Mathersovi, šéfovi hermetického řádu Golden Dawn.

Řád Golden Dawn (Zlatý úsvit), založený v roce 1888 Mathersem, Westcottem a Wood-manem, patřil tehdy k nejvýznamnějším okultním společnostem. Crowley do něj vstoupil 18. listopadu 1898. Byl mu udělen titul Neofyt, přijal řádové jméno Frater Perdumbo (per-durabo = vytrvám až do konce) a plně zaujat novou cestou k poznání, která se mu takto otevřela, opustil bez ukončení studia univerzitu.

Crowleyho kariéra v Golden Dawn byla závratně rychlá. Již v prosinci 1898 dosáhl titulu Zelator; v lednu 1899 titulu Theoreticue. Největší Crowleyho výhrou však bylo seznámení s Allanem Bennettem, který byl členem téhož řádu. Bennet, jsa chudý jako kostelní myš, se nastěhoval ke Crow-leymu do bytu a stal se jeho učitelem. Provedli spolu četné magické operace a experimenty s drogami. V únoru 1899 získal Crowley hodnost Prac-ticus Philosophus. V říjnu téhož roku koupil dům v Boleskinu (Skotsko) se záměrem, že o příštích Velikonocích zahájí operaci podle rituálu Abra-melinovy magie. V prosinci byl přijat do vnitřního kruhu Golden Dawn. 16. ledna 1900 mu Mathers v Paříži udělil hodnost Adeptus Minor, proti čemuž se však postavila londýnská část řádu. Od té doby se datují roztržky, které postupně vedly až k rozpadu řádu.

Benett trpěl, stejně jako později i Crowley, astmatem a špatně snášel anglické klima. Ve snaze pomoci Bennettovi evokoval Crowley démona Buera, který léčí všechny choroby. Materializace Buera se zdařila jen částečně (hlava s přilbou a levá noha), ale výsledky se záhy dostavily. Bennett získal darem od jedné dámy větší sumu peněz, která mu umožnila odjet na Cejlon. V tamějším podnebí se uzdravil. Později pak pod jménem Ananda Metteya vstoupil do kláštera a stal se tak jako vůbec první Evropan buddhistickým mnichem.

V dubnu 1900 odcestoval Crowley do Mexika, kde se věnoval horolezectví, ve kterém měl zálibu již od mládí. Spolu se svým učitelem horolezcem Oscarem Eckensteinem dosáhl již dříve v tyrolských Alpách několika neoficiálních světo vých rekordů. V Mexiku se do zvěděl o smrti královny Viktorie a bohatýrsky tuto událost oslavil. Během svého poby tu v Mexiku experimentoval s mexickými kaktusy, zejména s druhem Anhalonium lewinii. Svoje poznatky zpracoval ve studii The Cactus.

Parfém nesmrtelnosti

V letech 1901-1902 procestoval Indii, navštívil Allana Bennetta v Barmě a podnikl výstup na K2 (Chogo Ri). Koncem roku 1902 přijel do Paříže. Pohyboval se v uměleckých kruzích a byl pokládán za bohéma. Seznámil se s Rodinem, kterému věnoval jednu knihu veršů, a Marcel Schwob o něm napsal článek do francouz ských novin. Setkal se zde také s mladým W. Somersetem Maughamem, kterého inspiroval k napsání románu Magik, jehož hrdina Oliver Haddo má některé Crowleyho rysy. Kniha byla úspěšně zfilmována.

Crowley byl také známým „lvem salonů” a měl mimořádné úspěchy u žen. Vděčil za to kromě svého osobního kouzla tzv. „parfému nesmrtelnosti”, což byl přípravek sestávající z ambry, mošusu a dalších přísad, jehož vůně ženy neodolatelně vzrušovala. Méně příjemnou stránkou tohoto vynálezu bylo, že když šel Crowley po ulici, plašili se drožkářům koně.

Magie mága Abramelina

Roku 1903 zahájil v Boles-kinu operaci podle Knihy svaté magie mága Abramelina. Francouzský překlad hebrejského originálu, pocházejícího z roku 1458, objevil Mathers v pařížské Bibliothéque
de VAr-senal. Crowley tento rituál vyzkoušel, přepracoval a zveřejnil v knize Liber Samekh (CON-GRESSUS CUM DAEMONE) sub figura DCCC. Operaci však ještě před ukončením přerušil, aby se mohl oženit s Rosou Kellyovou, sestrou malíře Geralda Kellyho. V téže době vyšla v Paříži jako soukromý tisk Crowleyho básnická sbírka Snowdrops from Curate’s Garden. V lednu 1904 odjeli novomanželé na svatební cestu na Cejlon a v dubnu se vrátili přes Káhiru do Anglie.

V Káhiře došlo k významné události. Crowley chtěl své manželce ukázat sylfy. Rosa sice žádné sylfy neviděla, ale upadla do transu, v němž se jí zjevil bůh Horus, a Rosa trvala na tom, že jej Crowley musí in-vokovat. Ten byl zpočátku nedůvěřivý a vyzval Rosu, aby Hora popsala. Rosa tak učinila a sdělila mu i postup, jak má Hora volat. Při jedné návštěvě muzea objevili stélu s méně obvyklým vyobrazením Hora, které však přesně odpovídalo popisu. Vystavený exponát nesl číslo 666. Crowley provedl invokaci a bylo mu sděleno, že nadchází „Rovnodennost Bohů”. Prostřednictvím Rosy dostal pokyn, aby od 8. do 10. dubna byl přesně v poledne připraven s tužkou v ruce. Během těchto tří dnů mu entita jménem Aiwass nadiktovala Liber Legis (Kniha Zákona, česky 1991). Jádrem této knihy bylo sdělení, že nastává nová duchovní epocha ve vývoji lidstva, Nový Aeon, jehož heslem jsou slova:

„Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Láska je zákon, láska pod vůlí.”

Crowley nejprve nevěděl, co si má s tímto textem počít, a dokonce jej někam založil. Tato kniha však měla v jeho dalším životě sehrát klíčovou roli.

V roce 1905 podnikl výstup na horu Kangchenjunga v Himálaji, který však skončil dosti nešťastně. Účastníci expedice se pohádali, skupina se rozpadla na dvě části (v jedné byl Crowley, v druhé ostatní členové) a několik účastníků zahynulo. V rozmezí let 1905-1907 vyšlo třísvazkové vydání Crowleyho Collected Works.

V roce 1906 putoval Crowley se svojí ženou a malou dcerkou pouštními oblastmi jižní Číny. Jméno pro svoji prvorozenou dceru vybral velmi pečlivě: Nut Ma Ahathor Hecate Sappho Jezebel Lilith. Během cesty dokončil Abramelinovu operaci a dosáhl stavu samadhi. Malá Nut Ma Ahathor Hecate Soppho Jezebel Lilith však cestu nepřečkala a zemřela v Rangunu na tyfus. (Zlí jazykové tvrdili, že umřela na „akutní jméno”.) V té době psal Crowley svoje encyklopedické kabalistické dílo Liber 777 a George Cecil Jones mu udělil titul Mist.

Argentum Astrům

Roku 1907 založil Crowley řád Argentum Astrům (Stříbrná hvězda), čímž se definitivně oddělil od Golden Dawn. Vydal knihu Konx Om Pax a začal sepisovat inspirované Holý Books of Thelema (Svaté thelemické knihy), kterých napsal celkem čtrnáct a postupně je zveřejňoval v časopise Equinax, který od roku 1909 do roku 1913 vycházel půlročně jako oficiální periodikum řádu A.:. A.:.

Rok 1908 strávil Crowley cestováním po Maroku v doprovodu svého přítele básníka Victora Neuburga. Roku 1909 objevil založený rukopis Knihy Zákona. V témže roce se rozvedl s Rosou vydal tiskem Liber 777 a získal titul Adep-tus Exemptus. V období mezi 23. listopadem a 19. prosincem 1909 cestoval spolu s Neubur-gem severní Afrikou. Zabýval se v této době enochiánskou magií, což je svébytný a komplikovaný magický systém, který v letech 1581-1607 vypracoval anglický okultista Dr. John Dee. Svoje zkušenosti s tímto druhem magie zaznamenal Crowley v knize The Vision and The Voice. 3. prosince 1909 dosáhl hodnosti Magister Templi za pomoci evokace démona Choronzona, kterou provedl spolu s Neu-burgem v saharské poušti.

V následujícím roce (1910) vydal Crowley jako soukromý tisk básnickou sbírku Bagh-i-Muattar a provedl v londýnské Caxton Halí Rites of Eíeusis jako představení pro veřejnost.

V roce 1911 zažaloval George Cecil Jones časopis The Looking Glass pro pomluvu. Při procesu došlo k diskusi o Crowleyho morálce a žalobce prohrál. Crowley se znovu vydal v doprovodu V. Neuburga na Saharu. 27. září byla jeho bývalá žena Rosa internována v ústavu pro alkoholiky. 11. října se Crowley seznámil s Mary ďEste Sturges (Soror Virakam), kterou stejně jako předtím Rosu začal používat jako médium. 21. listopadu se jí zjevila entita jménem Abuldiz a Crowley od ní dostal pokyn, aby odjel do Neapole a sepsal knihu o magii (Book 4).

Odhalená tajemství

V roce 1912 vyšly první dva díly Book 4. V téže době Crowleyho vyhledal Theodor Reuss, šéf německé okultní společnosti O. T. O. Důvodem bylo to, že Crowley ve svém časopise Equinox zveřejnil některá řádová tajemství O. T. O. týkající se sexuální magie a Reuss se chtěl dozvědět, kdo je vyzradil. S překvapením však zjistil, že Crowley tato ta jemství objevil vlastním studiem, a jmenoval jej šéfem anglické pobočky O. T. O. nesoucí název Mystéria Mystica Maxima.

Roku 1913 navštívil Crowley Moskvu a napsal svoji slavnou báseň Hymm to Pan. V témže roce vyšlo první, nekomentované vydání The Book ofLies (Kniha Lží). Od ledna do února 1914 provedl Crowley s Neubur-gem v Paříži rozsáhlou sexuál-ně-magickou operaci („The Paris Working”) a 3. září začal psát svůj magický deník Rex de Arte Regia. 24. října odcestoval do Ameriky.

V průběhu roku 1915 napsal knihu Astrologick, která, ačkoliv se jedná o jednu z nejlepších knih o astrologii, zůstala léta v rukopisu. Živil se psaním proněmecké propagandy, která měla zabránit vstupu Spojených států do první světové války. 12. října dosáhl hodnosti Mágus a přijal titul To Mega Therion (Velké Zvíře). Od této doby se již definitivně pokládal za proroka Nového Aeonu.

Následujícího roku provedl v New Hampshire rituál, který měl ukončit éru křesťanství. O rok později zemřela jeho matka a Crowley začal malovat. V témže roce (1917) napsal román Moonchild, který však vyšel až roku 1929.

V březnu 1918 dokončil knihu Liber Aleph, která byla vydána tiskem teprve roku 1961. Prostřednictvím svojí milenky Roddie Minorové navázal kontakt s „neinkarnovanou bytostí” Amalantrah. Pomocí klauzury získal magický zrak, který mu umožňoval spatřit svoje dřívější inkarnace (mj. Lao-tse, Cagliostro a Elifas Lévi).

Přeložil knihu Tao Te-King a seznámil se s Leah Hirsgo-vou (Alostrael). V témže roce zemřel Mathers.

Roku 1919 se Crowley vrátil spolu s Leah do Anglie, aby převzal dědictví po matce, které obnášelo 3000 liber. V té době začal užívat heroin.

2. dubna 1920 přesídlil do Cefalu na Sicílii, kde založil Abbey Thelema, společnost pracující v intencích Nového Aeonu. Přijal titul „Bestie 666″ a Alostrael obdržela hodnost „Šarlatová žena”. Intenzivně se zabýval sexuální magií, což není praktikování magie za účelem dosažení sexuálních cílů, ale naopak použití sexuální energie pro magické cíle. Na toto jinak poměrně šťastné období v Crowleyho životě vrhla stín smrt jeho dcery Anně Leah, které Crowley a Alostrael přezdívali „Poupě” (14. října 1920).

Opatství Thelémské

V říjnu 1921 dosáhl Crowley hodnosti Ipsissimus. V příštím roce vydal román o drogách The Diary of a Drug Fiend a v témže době proti němu začala v Anglii štvavá novinová kampaň, která nabyla
mezinárodního charakteru, když 16. února 1923 zemřel v Cefalu Raul Loveday, jeden z Crowleyho žáků, na blíže neurčenou břišní chorobu. Oleje do ohně přilila Levedayova družka Betty Mayová, která Crowleyho obvinila ze všech možných špatností. Svým dílem přispěli i pověrčiví sicilští venkované, kteří Crowleyho pokládali za černého mága, zatímco fašistický předák Mussolini jej měl za zednáře. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat a Crowley byl 1. května 1923 vyhoštěn z Itálie. 11. května přijel do Tunisu. Při spěšném odjezdu se ztratily některé jeho spisy.

Černý mág?

Crowleyho zdraví nebylo dobré, trápilo jej astma a neustále musel zvyšovat svoje denní dávky drog. Také peníze začínaly docházet. Střídaly se stavy deprese a euforie. „Je možné, že jsem černým mágem,” poznamenal tehdy ve svém deníku, „každopádně jsem však mágem zatraceně dobrým.” Zatímco poslední věrní Thelemité (Alostrael a matematik Norman Mudd) živořili v Paříži, cestoval Crowley s Američankou Do-rothy Olsenovou severní Afrikou.

V roce 1926 vyšlo faksimile Liber Legis v počtu 11 výtisků. (Viz české vydání, Horus 1991.) V letech 1926-8 se Crowley potuloval Francií, Německem a opět severní Afrikou. Roku 1928 se stal jeho
sekretářem Israel Regardie, který přijal magické jméno „Had”. Téhož roku založil německý okultista Gregor A. Gre-gorius (vlastním jménem Eugen Grosche) okultní řád Fraternitas Saturni, hlásící se ke Crowleyho zákonu Thele-ma (vůle). (Viz o něm zmínku v Revue HORUS, 11/91, str. 95.)

9. května 1929 byl Crowley, jeho milenka Maria Teresa de Mi-ramar a Regardie vypovězeni z Francie, Crowley se vrátil do Anglie a 16. srpna se s Marií de Miramar oženil. Svatba se konala v Německu, protože Maria nedostala vstupní vízum do Anglie.

V roce 1930 vyšlo v Paříži a v Londýně Crowleyho mistrovské dílo Magick in Theory and Practice a v londýnském nakladatelství Mandrake Press první dva díly The Confessions, což je Crowleyho
vlastní životopis nesoucí podtitul „auto-hagiografie”. Před vydáním třetího dílu ohlásilo nakladatelství bankrot. Crowley odjel s manželkou do Německa, kde se seznámil s Hanni Jaegero-vou, se kterou 22. září 1930 odcestoval do Portugalska a inscenoval tam mystifikaci svého „zmizení”. Koncem září byl však už zase v Berlíně, kde zůstal až do konce roku 1931. Věnoval se hlavně malířství (portrétoval mj. i A. Huxleyho) a v říjnu 1930 měl výstavu obrazů v berlínské galerii Porza. Poté co jeho manželka skončila na nervové klinice, se (r. 1931) vrátil zpět do Anglie.

Roku 1932 od něj odešel Regardie. Crowley se tehdy živil prodejem „elixíru života”. O rok později zažaloval londýnského knihkupce Graye pro urážku na cti a proces vyhrál. V dalších podobných procesech byl však už méně úspěšný.

V letech 1936-1938 se pohyboval v Německu. O tomto období jeho života není (s výjimkou toho, že roku 1937 vydal Equinox of the Gods) nic bližšího známo, což patrně později zavdalo Pauwelsovi a Bergie-rovi podnět ke spekulacím o Hitlerově inspiraci Crowleyho učením.

Roku 1939 vydal pod pseudonymem Mahatma Guru Sri Paramahamsa Shivaji v Equi-noxu III, 4 knihu Eight Lectu-res on Yoga a po vypuknutí války se vrátil do Anglie, kde navrhl ministru zahraničních věcí symbolické znamení „V” pro pozdvižení morálky vojska. V roce 1940 zveřejnil patriotickou báseň Thumbs lípl a znovu začal proti svým ast-matickým záchvatům užívat heroin, který nebral již od roku 1925.

Obyvatelé Londýna potkávali na ulicích důstojného starce, který při spatření líbajících se milenců smekal cylindr a při spatření duchovního se žehnal řeckou formulí Apó pantós kakodaimónos (Ochraňuj nás před zlými duchy).

Roku 1944 vydal studii o ta-rotu The Book of Thoth. Taroto-vé karty namalovala podle jeho návrhů Frieda Harrisová.

17. ledna 1945 se přestěhoval do hotelu Netherwood v Hastingsu. Napsal tam knihu Magick Without Tears (Magie bez slz), což je rozsáhlá série iniciačních dopisů a patří k jeho nejlepším dílům (Knižně 1973.) Podle svědectví přátel se v té době živil už jenom míchanými vajíčky, studeným krocanem a heroinem. Věrný zůstal také své dýmce a tabáku máčenému v rumu.

Crowley zemřel 1. prosince 1947 na selhání srdeční činnosti a chronické astma. Jeho pohřeb se konal 5. prosince v krematoriu v Brightonu a při obřadu byly předčítány výňatky z Knihy Zákona a Hymny Panovi, což vyvolalo velké pobouření místních úřadů. Popel byl převezen do Spojených států.

Co je magie

podle Aleistera Crowleyho

Každý by mohl položit otázku, proč by ji měl studovat a cvičit. Jsou to velmi přirozené a časté námitky těch, kdo k ní přistupují poprvé. Proto zde musí vše jasně a konkrétně vystoupit z mlhavých tušení a tradovaných polopravd.
Přinejmenším nechci ztrácet čas vysvětlováním, co Magie není nebo objasňovat, jak se toto slovo zneužívalo pro kdejaké kejklířské kousky, k hanebným zázrakům, které nyní podsouvají šarlatáni a podvodníci. Pojednání o tomto předmětu je možná příliš technické a rozsáhlé, ale vše je nutné vysvětlit od začátku.

Definice

Magie je Věda a Umění způsobit změnu, aby nastala ve shodě s Vůlí.
(Objasnění: Je to můje Vůle formovat svět určitých skutečností za mého vědomí. Beru proto “magické zbraně” – pero, inkoust a papír; píši “zaklínání” – to jsou tyto věty – v “magickém jazyce”, to jest to, co pochopí lidé, které si přeji poučit. Evokuji “duchy” tiskařů, vydavatelů a knihkupců atd., a nutím je, aby sdělili mé poselství lidem. Kompozice a distribuce této knihy je tak aktem – MAGIE – kterou způsobuji změny zaujmutím místa ve shodě s mojí Vůlí.)

Postulát

Každá požadovaná změna může být uskutečněna aplikací správného druhu a stupně Síly patřičným způsobem prostřednictvím správného média na vhodný objekt.
(Objasnění: Přeji si připravit gram chloridu zlatného. Musím vzít správný druh kyseliny, nitrohydrochlorovou a žádnou jinou, v dostatečném množství a adekvátní síly, a vpravit ji do nádoby, která nebude puklá, rozleptaná nebo rozbitá a rovněž nezbytné množství zlata. V takovém případě bude dosaženo žádoucích výsledků. Každá Změna má své vlastní podmínky.
V současném stavu našeho poznání a našich schopností nejsou některé změny v praxi možné; nemůžeme například způsobit zatmění, nebo transmutovat olovo na cín, nebo stvořit člověka z hub. Ale je teoreticky možné způsobit v každém objektu jakoukoliv změnu, kterou je tento objekt nadán od přirozenosti; a podmínky jsou ve výše uvedeném postulátu.)

Theorémy

 1. Každý úmyslný akt je Magický Akt.
  (Objasnění: viz výše “Definice”.)
 2. Každý úspěšný akt se přizpůsobil postulátu.
 3. Každé opomenutí se projeví jedním nebo více požadavky postulátu, který nebyl naplněn.
  (Objasnění: Opomenutím může být chápán tento případ; jestliže doktor stanoví špatnou diagnosu a jeho zákrok ublíží pacientovi. Může se opomenout použít správný druh síly, jako když se venkovan pokoušel sfouknout elektrické světlo. Může se opomenout aplikovat správný stupeň síly, jako když zápasník neudržel svůj chvat. Může se opomenout použít síly správným způsobem, jako když se člověk prezentuje šekem u špatného okénka v bance. Může se opomenout použít patřičné médium, jako když Leonardo da Vinci shledával, že jeho mistrovská díla stárnou. Síla může být aplikována na nevhodný objekt, jaka když se někdo pokouší rozbít kámen pěstí mysle, ze je to ořech.)
 4. Prvním požadavkem pro způsobení nějaké změny je dokonalé kvalitativní a kvantitativní pochopení podmínek.
  (Objasnění: Nejobecnějším případem opomenutí v životě je ignorance vlastní Pravé Vůle, nebo prostředků, jimiž se má tato Vůle naplnit. Clověk si dovede sám sebe představit jako malíře a promarnit svůj život pokusy stát se jím; nebo skutečně může být malířem a přesto ještě mylně chápat a zvážit obtíže, jež jsou vlastní této kariéře.)
 5. Druhým požadavkem pro způsobení nějaké změny je praktická schopnost uvést správně do pohybu nezbytné síly.
  (Objasnění: Bankéř může mít danou situaci perfektně v ruce, přesto může postrádat schopnost rozhodnout se, nebo nemít aktiva nezbytná pro využití této situace.)
 6. “Každý muž & každá žena je hvězda”. Tím je řečeno, že každá lidská bytost je vnitřně individuálně nezávislá, se svým vlastním zvláštním charakterem a náležitým pohybem.
 7. Každý muž a každá žena má svoji cestu, závisející částečně na jáství, a částečně na prostředí, které je pro každého přirozené, vlastní a nutné. Každý, kdo je sveden ze své vlastní cesty, ať už skrze nepochopení sebe sama, nebo skrze mimořádnou opozici, vstupuje do konfliktu s řádem Universa, a podle toho trpí.
  (Objasnění: Muž si to může myslet o své povinnosti jednat určitým způsobem, nebolť si sám o sobě vytvořil fantastický obraz, místo aby hledal svoji skutečnou přirozenost. Žena si, kupřík1adu, může přivodit strastiplný život tím, že si myslí, že dává přednost lásce před sociálním významem, nebo vice versa. Jedna žije s nesympatickým manželem, zatímco skutečně šťastná by byla s milencem v podkroví, přičemž další se třeba poblázní rlomantickým únosem, zatímco její skutečné radosti spočívají v řízení módních směrů nebo v povolání vznešených stavů. Anebo chlapci může jeho instinkt říkat, aby se stal námořníkem, kdežto jeho rodiče jej nutí, aby se stal doktorem. V takovém případě bude v medicině jak nešťastný, tak i neúspěšný.)
 8. člověk, jehož vědomá vůle je v rozporu s jeho Pravou Vůlí, mrhá svojí silou. A nemůže doufat v to, že by účinně ovlivnil své prostředí.
  (Objasnění: Když v národě zuří občanská válka, není to stav, v němž by bylo možné odrazit invazi z jiných zemí. Clověk s rakovinou svojí stravou přispívá jak ke svému vlastnímu prospěchu, tak i k prospěchu tohoto nepřítele, který je částí jeho samotného. Brzo ochabuje ve schopnosti odolávat tlaku prostředí. Clověk, který v praktickém životě dělá to, co mu říká jeho svědomí, se mýlí, jestliže si myslí, že to bude dělat velmi neohrabaně. Z počátku!
 9. Člověk, který koná svoji Pravou Vůli, má setrvačnost Universa ku své pomoci.
  (Objasnění: Prvním principem úspěchu v evoluci je to, že individuum by se mělo mít pravdivě ke své vlastní přirozenosti, a ve stejné chvíli se přizpůsobovat svému prostředí.)
 10. Příroda jest kontinuální fenomen, ačkoli nevíme vždy a ve všech případech, jak jsou události propojeny.
  (Objasnění: Lidské vědomí závisí na vlastnostech protoplasmy, a existence protoplasmy závisí na nesčetných fyzikálních podmínkách vlastních této planetě; a tato planeta je determinována mechanickou rovnováhou celého hmotného universa. Můžeme pak říci, že naše vědomí je kausálně spojené s nejvzdálenějšími galaxiemi; navíc dokonce ani nevíme, zda-li vědomí povstává z molekulárních změn v mozku nebo s nimi.)
 11. Věda nám umožňuje využívat kontinuitu přírody empirickou aplikací jistých principů, jejichž souhra zahrnuje odlišné řády idejí, spojené navzájem způsobem, který je dosud mimo naše současné chápání.
  (Objasnění: Dovedeme rozsvítit města metodami ze zkušenosti. Ale nevíme, co to vědomí je, nebo lak je spojeno se svalovou činností; co je to elektřina, nebo jak je spojena se stroji, které ji generují; a naše metody závisejí na kalkulacích, které obsahují matematické ideje, lež nemají souvislost s Universem tak, jak ho známe my.)
 12. Clověk je ignorantem podstaty své vlastní bytosti a svých sil. Dokonce i jeho idea vlastních limit je založena na zkušenosti z minulosti, a každý stupínek v jeho vývoji mu umožňuje rozšířit svoji říši. Neexistuje proto žádný důvod uvádět zde teoretické limity, jaké člověk může mít, nebo se kterými může pracovat.
  (Objasnění: Generaci zpět se pokládalo za teoreticky nemožné, aby člověk kdy poznal chemické složení hvězd. Je známo, že naše smysly jsou uzpůsobeny přijímat jen infinitesimální frakci možných kategorií vlnění. Moderní přístroje nám umožňují detekovat některé z těchto suprasenzibilních kategorií nepřímými metodami, a využívat dokonce lejich zvláštních vlastností ve službě člověku, jako v případě paprsků Hertze a Roentgena. Jak řekl Tyndall, člověk se může v určitém momentě naučit vnímat a používat vlnění všech myslitelných i nemyslitelných druhů. Otázka magie je otázkou poznávání a používání až dosud neznámých sil v přírodě. Víme, že existují, a nemůžeme zpochybnit možnost mentálních nebo fyzických prostředků schopných nás uvést s nimi do styku.)
 13. Každý člověk si je více nebo méně vědom toho, že jeho individualita v sobě zahrnuje několik řádů existencí, i když dokonce tvrdí, že jeho subtilnější principy jsou pouze symptomatické pro tyto změny v jeho hrubém vehikulu. O podobném řádu se dá předpokládat, že se rozšíří po celé přírodě.
  (Objasnění: Člověka nezarazí bolest zubů – rozklad, který to způsobil. Neživé objekty jsou citlivé na jisté fyzikální síly, jako je elektrická a tepelná vodivost; ale ani v nás, a ani v nich – pokud víme – neexistuje žádná přímá vědomá percepce těchto sil. Nepostřehnutelné vlivy jsou proto spojeny se všemi hmotnými jevy, a není důvodu, proč bychom neměli ovlivňovat látku prostřednictvím těchto subtilních energií, jestliže to děláme prostřednictvím její materiální základny. Fakt je, že používáme magnetismus, abychom pohnuli železem, a sluneční záření k reprodukci obrazů.)
 14. Clověk je schopný být a používat všechno to, co vnímá; neboť všechno, co vnímá, je v určitém smyslu částí jeho bytí. Může si tedy podrobit celé Universum, jehož si je vědom vzhledem ke své individuální Vůli.
  (Objasnění: Člověk si zvykl užívat ideu Boha, aby diktoval osobní postoj, aby získal moc nad svými bližními, aby omluvil své zločiny a pro nesčetné jiné cíle včetně těch, jimiž se realizuje jako Bůh. Zvykl si užívat iracionální a nereálné koncepce matematiků, aby mu pomáhaly při konstrukci mechanických přístrojů. Dokonce si navykl používat morální sílu, aby ovlivnil chování divokých zvířat. A zaměstnal poetického génia pro politické cíle.)
 15. Každá síla v Universu je transformovatelná v nějaký jiný druh síly tak, že se použijí vhodné prostředky. Existuje tedy nevyčerpatelná zásoba jakkoliv zvláštního druhu síly, kterou můžeme mít zapotřebí.
  (Objasnění: Teplo lze transformovat na světlo a elektřinu tak, že se využije na pohánění dynam. Chvění vzduchu se dá použít na zabíjení lidí jak tím, že se jim to v řeči přikáže, tak i k roznícení válečného nadšení. Halucinace spojené s mysteriózními energiemi sexu mají za následek zachování druhu.)
 16. Aplikace nějaké dané síly postihuje všechny řády bytí, které existují v tom objektu, na který je použita, a každý z těchto řádů je přímo a ihned zasažen.
  (Objasnění: Jestliže probodnu člověka dýkou, pak je postiženo mým činem nejen jeho tělo, ale i jeho vědomí; ačkoliv dýka jako taková s ním nemá žádný přímý vztah. Podobně může síla mé myšlenky zapůsobit na myšlení jiné osoby tak, že v ní způsobí dalekosáhlé fyzické změny, nebo v dalších osobách skrze ni.)
 17. Člověk se může naučit užÍvat každou sílu tak, aby sloužila jakémukoliv účelu s tím, že využije výše uvedené theorémy.
  (Objasnění: Člověk, aby se naučil bdít nad svojí řečí, může použít břitvu a říznout se pokaždé, když nepozorně vyřkne zvolené slovo. Může posloužit stejnému účelu tím, že udělá předsevzetí, že každá událost jeho života ho upomene na zvláštní vec, tvoře každý dojem východiskem spojených sérií myšlenek končících v této věci. Může rovnež věnovat celou svoji energii nějakému zvláštnímu objektu tak, že udělá předsevzetí nedělat nic, co by bylo v rozporu s touto věcí a konat každý čin s ohledem na prospěch onoho objektu.)
 18. Člověk k sobě může přitáhnout jakoukoliv sílu Universa tím, že si pro ni vytvoří vhodnou schránku, zařídí spojení s ní, a upraví podmínky tak, aby jeho podstata ji donutila přetéci směrem k němu.
  (Objasnění: Jestliže chci pít čistou vodu, vykopám studnu na místě, kde je podzemní voda; zabráním jí v odtékání; a zařídím, abych se chopil výhody souhlasu vody se zákony hydrostatiky k jejímu naplnění.)
 19. Lidské vědomí sebe sama, takto separovaného a protikladného Universu, je člověku překážkou v řízení jeho proudů. To jej izoluje.
  (Objasnění: Lidový vůdce je nejúspěšnější tehdy, když zapomíná sám na sebe a pamatuje si jen ,,Příčinu”. Podnikavost vyvolává řevnivost a schisma. Když tělesné orgány oznamují svoji přítomnost jinak než tichou účastí, je to znamení, že jsou nemocné. Jedinou vyjímkou je reprodukční orgán. V tomto případě dokonce jeho sebeprosazování svědčí o jeho nespokojenosti se sebou samým, poněvadž nemůže splnit svoji funkci, dokud se nespojí se svým protějškem v dalším organismu.)
 20. Člověk může přitahovat a používat jen ty síly, na které je opravdu připraven.
  (Objasnění: Kdybys osla do Paříže vodil, komoněm přec nebude. Opravdový muž vědy se poučí z každého fenomenu. Avšak Příroda je němá k pokrytcům a svatouškům; neboli v ní není nic falešného.)
 21. Neexistuje v podstatě žádná hranice míry vztahů jakéhokoliv člověka s Universem; neboť jakmile se člověk sjednotí s nějakou ideou, přestanou pak existovat prostředky měření. Ale jeho moc využívat tuto sílu, je limitována vlastní mentální mocí a schopnostmi, a také okolnostmi jeho lidského prostředí.
  (Objasnění: Když se muž zamiluje, celý svět mu není ničím, avšak láska bezmeznou a vniternou ; ale jeho mystický stav není nakažlivý, jeho bližní jsou spíše pobaveni nebo znepokojeni. Na ostatní může pouze rozšířit účinek, který na něj měla jeho láska, prostřednictvím svých mentálních a fyzických kvalit. Tak tedy Catullus, Dante a Swinburne proměnili svoji lásku v mocného iniciátora lidstva virtuositou své moci vložit myšlenky o tomto tématu do hudební a poetické řeči. A dále, Kleopatra a jiní lidé s autoritou uhnětli štěstěnu mnoha dalších lidí tím, že poskytli lásku, aby ovlivnili své politické činy. Mág, ať už se mu jakkoliv dobře daří v přírodě navazovat kontakt s tajnými zřídly energií, může je používat jen v míře přípustné svým intelektuálním a morálním vlastnostem. Mohammed mohl obcovat s Gabrielem jenom díky svému státnictví, válečnictví a grandiosnosti, s níž velel Arabům. Hertzův objev paprsků, které nyní využíváme pro bezdrátovou telegrafii, byl zcela nepoužitelný až do chvíle, kdy se odrazil v mysli a vůli lidí, kteří mohli vzít jeho skutečnost a předat ji světu činnosti prostřednictvím mechanických a ekonomických nástrojů.)
 22. Každé individuum je esenciálně soběstačné. Ale není uspokojeno, dokud se neustaví do správného vztahu s Universem.
  (Objasnění: Mikroskop, jakkoliv perfektní, je bez užitku v rukou divochů. Básník, jakkoliv vznešený, musí udělat dojem na svoji generaci, jestliže se má těšit sám ze sebe (a dokonce i sám sebe pochopit), jakkoliv hypotetický tento případ snad může být.)
 23. Magie je Vědou chápání sebe a svých podmínek. Je to Umění uplatňování tohoto chápání v praxi.
  (Objasnění: Golfový klub je ustanoven proto, aby se pohybovalo zvláštním míčkem zvláštním způsobem za zvláštních okolností. Golfová hůl “niblick” se dá jen vzácně používat na začátku napalování pro pískovou nebo gumovou podložku, nebo podobně “brassie”, golfová hůl s mosaznou ploškou, pod bunkrem, což je písečná překážka na golfové dráze. Jenže použití nějaké z holí vyžaduje také dovednost a zkušenost.)
 24. Každý člověk má nezadatelné právo být tím, čím je.
  (Objasnění: Trvat na tom, aby každý druhý odpovídal mým vlastním měřítkům lidství, je násilí, a nejen na něm, ale i na mně, poněvadž obě části jsou stejně zrozeny z nutnosti.)
 25. Každý člověk musí pracovat magicky pokaždé, kdy jedná, nebo snad i jen přemýšlí, poněvadž myšlenka je vnitřní čin, jehož vliv ultimativně a prapůvodně piisobí na činnost, ačkoliv se tak nemusí dít ve stejnou dobu.
  (Objasnění: I to nejmenší gesto způsobuje změnu v lidském těle a ve vzduchu kolem něj. Porušuje rovnováhu celého Universa, a jeho účinky trvají dál věčně v celém širém prostoru. Každá myšlenka, jakkoliv bezodkladně potlačená, má svůj účinek na myšlení. Trvá jako jedna z příčin každé následující myšlenky, a vede k ovlivnování každého následujícího činu. Golfový hráč může ztratit pár metrů na první dráze, další na druhé a třetí, může si i lehnout na hřiště pouhých šest centimetrů daleko od jamky, avšak čistý výsledek těchto směšně nepatrných nehod jest pak rozdíl celého úderu, a tak pravděpodobně mezi jamkou dosaženou stejným počtem úderů jako soupeř, a prohranou.)
 26. Každý člověk má právo, právo sebezáchovy, nalézt svůj životní cíl v tom nejvyšším.
  (Objasnění: Funkce nedokonale vykonávaná poškozuje nejen ji, ale i vše, co je s ní spojeno. Kdyby srdce se bálo tlouci ze strachu, že poškodí játra, játra by pak strádala nedostatkem krve a mstila by se na srdci otravou, která tak znemožňuje dýchání, na němž závisí blaho srdce.)
 27. Každý člověk by měl učinit Magii základním tónem svého života. Měl by se naučit její zákony a podle nich žít.
  (Objasnění: Bankéř by měl odkrýt skutečný význam své existence, skutečný motiv, který ho vedl k tomu, aby si tuto profesi vybral. Měl by chápat bankovnictví jako nezbytný faktor v ekonomické existenci lidstva, než aby mu bylo pouhým byznysem, jehož objekty jsou nezávislé na obecném blahu. Měl by se naučit rozlišovat falešné hodnoty od skutečných, a působit nikoliv na nahodilé fluktuace, nýbrž na závažné věci podstatného významu. Takový bankéř vynikne nadřazeností nad jinými: neboť nebude individuem omezovaným pomíjivými věcmi, ale bude silou Přírody, tak neosobní, nestrannou a věčnou jako gravitace, a tak vytrvalou a neodolatelnou jako příliv a odliv. Jeho systém nebude podléhat panice nijak víc, než bude porušován výběrem zákon inverzních čtverců. Nebude se strachovat o své záležitosti, protože nebudou jeho, a z toho důvodu je bude schopen řídit s klidem a jistotou přihlížejícího, s inteligencí nezastřenou sobectvím a mocí neoslabenou vášní.)
 28. Každý člověk má právo naplnit svoji Vůli, aniž by se obával, že ji může rušit u ostatních; neboť jestliže je na správném místě, je to chyba těch druhých, pokud mu překážejí.
  (Objasnění: Jestliže člověk jako Napoleon byl skutečně osudem předurčen řídit Evropu, nemělo by se mu dávat za vinu to, že uplatňoval svá práva. Odporovat mu by mohlo být chybou. Činí-li tak kdo, chyboval by co se týče svého vlastního osudu kromě onoho případu, kdy je pro něj možné poučit se ze svých vlastních chyb. Slunce se pohybuje vesmírem bez kolizí. Řád Přírody počítá s orbitem pro každou hvězdu. Srážka dokazuje, že jedna nebo druhá ze své dráhy vybočila. Tak ale každý člověk, který se drží své pravé cesty, čím rozhodněji vystupuje, pak mu ti ostatní méně mohou překážet na jeho cestě. Jeho příklad jim pomůže najít své vlastní cesty a vytrvat na nich. Každý člověk, který se stává Mágem, pomáhá ostatním dělat to samé. Čím pevněji a jistěji se pak lidé pohybují, a čím více je jejich činnost akceptována jako standard morálky, tím méně bude rozpor a nepořádek omezovat lidství.)

Takže zde končí První Lekce. Člověk může říci “Magie je studium a užívání těch forem energie, které jsou
(a) jemnější než běžné mechanicko-fyzikální druhy,
(b) dosažitelné pouze těm, kteří jsou (v lidském významu nebo jiném) “zasvěcenci” “.
Obávám se, že to může znít poněkud obscurum per obscurius; ale tohle je jeden z těch případů – a my asi budeme během našich bádání na ně narážet – ve kterém rozumíme dosti dobře všem praktickým záměrům toho, co míníme, avšak které nám unikají tím úspěšněji, čím přesněji se snažíme definovat jejich význam.
Ještě hůře pochodíme, jestliže se pokusíme věci vysvětlit tak, že sestavíme seznamy událostí v historii, tradici nebo praxi, a třídíme je tak, že tohle je, a ono zase není pravá Magie.
Tyto mezní případy by nás mohly svádět a mást. Ale – poněvadž jsem měl na mysli historii – myslím si, že může přispět k tomu, abych postupoval správně a podal stručný nástin Magie minulosti, přítomnosti a budoucnosti tak, jak se chápe zvnitřku. Jaké jsou principy těchto “Mistrů” ? O co Jim jde? Co dělali v minulosti? Jaké prostředky používají?

Jistou potíž v tomto pojednání může – a dle mých zkušeností bude – vyvolávat pojem Pravé Vůle, který je často velmi nesprávně chápán a překrucován tak, aby vyhovoval odpůrcům a neznalým. Pravá Vůle nedovoluje člověku konat jak se mu zlíbí, pouze dovoluje být na svém pravém místě. Pravá Vůle neopravňuje nikoho k hulvátství ve jménu magie ani k utlačování druhých nebo sobeckému sebeprosazování se, nemluví o popírání vnějšího světa za každou cenu … ledaže by člověk věděl, kam sám patří! A to se věru nezjišťuje nikterak snadno.
Pro začátečníky v magii: Na sebepochopení a nalezení Pravé Vůle neexistuje žádný kurs nebo seminář. Každý musí jít sám. Každý ale může žádat radu od toho, kdo už ví kam patří.

Zdroj:
www: wikipedia.org, eldar.cz/hade/cojemagie_crowley.html, luciferius.org/aleister-crowley/
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·., pixabay.com, wikipedia.org


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]