Pierre de Lasenic: Desatera

Slavné “Lasenikovo desatero”, o kterém Jan Kefer ve své knize Theurgie řekl: „Tyto morálky byly ztělesněny v ideál, boha a tak ve stejném pořadí můžeme uvažovati náboženství Venušino, Mariovo, Apollonovo, Mitrovo, Brahmovo, Isidino, Dionysovo, Saturnovo, Jahveho, Kristovo. …. Nelze pokračován v uvádění desater ostatních; desatero Mojžíšovo zkamenělo a nachází se dodnes v našich chrámech a ostatní by příliš urážela líné mozky svým kacířstvím.” Níže plné znění Desatera.

Luna (Měsíc)
1. Hodnotiti budeš svoje přednosti tak, jak se jen tobě samotnému jeví.
2. Nesestoupíš k nikomu, kdo se tobě tebe hodným nezdá.
3. Každou náklonnost i nepřízeň dej určití svému citu; podle něho trestej či odměňuj.
4. Chrániti budeš všechna stvoření zemská před hrubostí člověka.
5. Povinen jsi využiti moci a předností, jež ti darovali bohové.
6. Nikdy nepoložíš hranice zvídavosti ve svém okolí a buď uchem jeho rozumu a ústy jeho citu.
7. Miluj život lidský ve všech jeho projevech; jest první po stavu a životě tvém a hoden tvojí pomoci.
8. Bojíš-li se utrpení, chraň se lásky, život-li chceš dáti, neptej se, kdo jej přináší.
9. Věčné změny jsou podstatou všeho dění; neboj se rozmaru, neboť on jest touto změnou v pozemské skutečnosti.
10. Ne jen zasloužené činí vznešeným; i z darů přírody vytvoříš svůj trůn.

Mars
1. Vezmi vše bez ohledu, co uznáváš potřebným. 
2. Jen síla vytváří právo; vládni hrůzou, city přenech slabochům! 
3. Dobré jsou všechny ideály, jež slouží k naplnění tvých cílů; dej modlám mluvit řečí svých záměrů. 
4. Máš právo ničiti vše v boji, jejž uznáš spravedlivým. 
5. Nesestoupíš se svého trůnu, i kdyby samo nebe se proti tobě bouřilo. 
6. Nevěř na osud; tvoř si jej vlastní silou a sám! 
7. Nešetři životy jiných, chceš-li zachovati svůj vlastní. 
8. Něhu oplodňuj hrubostí a bojechtivost rozumem. 
9. Věčný zápas jest nepsaným zákonem božím; bojem a krví mu obě-tovati budeš.
10. Slavnými učiníš činy své, aby tvoje jméno vedlo tě k životu bez konce.

Merkur
1. Poznávání jest nekonečné; nikdy neskončíš v zájmu a postupu.
2. Ber vše, čeho potřebuješ k splnění svých cílů.
3. Přizpůsobuje se bez ohledu na dosažený stav.
4. Pomni, že jest lépe zdokonalovati cizí, než tvořiti horší, původní.
5. Nemáš-li dosti síly, ani prostředků, lstí dobývej a vládni!
6. Nehleď na cestu, kráčíš-li za vytčeným cílem.
7. Nezabíjej, můžeš-li zneškodniti.
8. Ploditi budeš v každé příležitosti života.
9. Z vesmírného pohybu vzešlo všechno bytí; nezastavíš se ve světě dočasném, ani věčném.
10. Nelpi na životě, ale využij jeho krátkosti k novému bytí.

Jupiter
1. Ne mečem, ani citem, ale moudrostí chrániti se budeš.
2. Ne snižovati, nýbrž povznášeti budeš nižší sebe, aby byli schopni převzíti část vlády z rukou tvých.
3. Ctíti budeš svobodnou vůli lidskou a zbavovati člověka předsudků.
4. Neváhej svěřiti svou ochranu přírodě, pokud neuznala tě svým pánem.
5. Tvůrčí činnost ostatních budiž ti svatou, i když si osobuješ právo ji měniti.
6. Nelekej se ani abstraktních odpůrců, žádáš-li právo, neboť všechny prostředky podřazeny jsou spravedlnosti.
7. Milosrdenství jest vyšší práva; nezmaříš život bez souhlasu rozumu i citu.
8. Cit jest korunou každé lásky i tvoření; nebudeš bez něho ani milo-vati, ani tvořiti.
9. Neboř staré chrámy a idoly; uč se z jejich minulosti a jsou-li pro tebe přestárlé, vystav si na nich nový řád.
10. Buď tím, čím se sobě zdáš a sni o tom, čím jsi.

Venuše
1. Poddej se lásce!
2. Nečiň rozdílu, miluješ-li; bez lásky není ani přátelství.
3. Neodmítneš nikdy vnitřního volání lásky.
4. Pomni, že každé plození z lásky jest posvěceno zemí.
5. Snášeti budeš všechna protivenství lásky.
6. Láska jest vesmíru zákonem; každá forma lásky budiž ti posvátná.
7. Láska jest dárcem života; nehledej svůj cíl v boji, jenž ničí, ale v plození, které jej udržuje.
8. Nikdy nebudeš spojovati lásku s věrností.
9. Láska jest všechno ve svých proměnách, jako Příroda i Bůh; modli se k ní,
10. neboť jenom v lásce sama sebe dokonale nalezneš.

Saturn
1. Neváhej zničiti své dílo, ani plody své, ohrožovaly-li by vládu tvého řízení.
2. Se sobě rovnými se spojíš.
3. Byl-li jsi zneuznán v domě svém, odejdi k člověku.
4. Ctíti budeš Zákony Země-roditelky jako nejvyšší.
5. Jsi-li neschopen tvoření, proměň svůj čas a množnosti své k jeho podpoře a světlo milosti tebe ozáří. (1
6. Prozřetelnost vrací vše, co čas kdysi k udržení svojí vlády vzal; nežehrej nikdy na osud.
7. Život je věčný a rozum je jeho zákonem; nezabiješ bez rozumových důvodů.
8. Cos vyrval nebesům, vrhni do klínu života.
9. Čas jest pouhým prostředkem, kterým Absolutno uskutečňuje svoje záměry; užívej ho tak, aby se nikdy nestal tvým pánem,
10. aniž prostoupil bytí tvé, nýbrž zahradou, ve které budeš pěstovati květy svého ducha, okem, kterým na sebe a dílo svoje shlížíš.

Slunce
1. Ideály krásy a umění buďtež ti nejvyššími vzory.
2. Ani zrak svůj neposkvrníš zločinem, jenž přináší lítost, ale útěchou zarmoucené léčiti budeš.
3. Neodmítneš smíru a života rozdávati budeš tolik, kolik ti jej vloží do rukou bohové.
4. Přemáhej pozemský chlad, jenž brání rozkvětu života.
5. Neporušíš nikdy harmonii kosmického dění.
6. Nemůžeš-li měniti osud, cesty sledovati budeš, jimiž se ubírá.
7. Nepostavíš se proti dráze života a trpělivě všechna příkoří snášeti budeš, jež přináší láska, která mu brány otvírá.
8. Nedej uniknouti žádnému bytí, jež může býti spoutáno v jiný tvar.
9. Jsi-li povolán, povinen jsi stati se ústy božími,
10. a vážiti jeho slova v řeči a chápání člověka, abys sám sebe zachoval a neporušil klid příbytků zemských.

Bakchos
1. Pamatuj, že tvé činy mluví o tobě; pracuješ, abys žil a nežiješ abys pracoval.
2. Ctíti budeš radost; radosti nebraň, radost čiň, radostí žij.
3. Netrestej bolestí ani utrpením, neboť běda metlám božím.
4. Ber vše k potřebě své, co země tobě nabízí a nebraň, aby dávala i jiným.
5. Dokonalost není jen ku klanění, ale i k napodobení. Snaž se spo-dobniti celou svou duší i životem s jejím vzorem.
6. Dobré budeš tvořiti na zemi, abys v nebesích nalezl svůj cíl.
7. Nezabiješ; važ si každé formy života ke chvále věčnosti.
8. Ctíti budeš lásku v jejím poslání; symbolem je ona Boha tvůrčího plánu.
9. Ve svoje božstvo věřiti budeš; jemu obětovati, je vzývati a kráčeti po cestách jeho vzoru, neboť nejenom činy, ale i víra korunuje život tvůj.
10. Modli se v radosti i ve smutku, modlitbou děkuj i pros, neboť modle se, k Bohu se blížíš, jenž je zdrojem všeho, co kdy můžeš chtíti.

Dionysos
1. Tělo země spálíš ohněm extasí pro život nový, neboť dvakráte se rodí Člověk boži.
2. Hroziti smíš i unikati v proměnách, ale trest za křivdy na tobě spáchané přenech Osudu, jenž s tebou ruku v ruce kráčí.
3. Božské šílenství jest vyšší moudrosti lidské; ctíti budeš každou formu tohoto vytržení, neboť ono jest otcem umění a krásy – řečí bohů.
4. Jsi koncem země, z níž jsi vzal svůj počátek; odvážíš se jejích sil, abys věděl duchem, srdcem chtěl a mlčel životem.
5. Není místa, jež by nebylo tvým domovem, ani víry, ani vyznání, které by neskrývalo jednu Pravdu. Poznávej sebe ve světě a Pravdu v sobě.
6. Nevládne-li čas bohům, ani prostor, tvoř pro věčnost a mimo svět; nikdy nedohlédneš konce svého tvoření, ale nesmrtelným a skutečným budeš ve svém díle i v sobě samotném.
7. Nebudeš bránit vzniku života ani všeho, co se utváří; jiné-li nemůžeš přivésti k jeho naplnění, radost neber, a vládneš-li, vládni radostí.
8. O lásce-li mluvíš, zapomeň na vše, co ji nosí, nebo jí žije. Žádná žena, ani matka žádná, ale Láska korunuje příčiny všech sil.
9. Zánik i vznik jedno jsou, okamžik i věčnost, projevy Ducha, jenž byl na počátku i před ním a vždy nové světy tvoří. Jen jemu klaněti se budeš, jemu v sobě samém i ve všem, co jest.
10. Vždyť ty jsi v Něm a On jest v tobě, a budeš-li dále, staneš se Jím. Neboť nestal ses, abys neljyl, ale ústy býti máš, jimiž On chce vysloviti Já v sobě samotném. (2
 

(1: Varianta: Nemůžeš-li sám tvořit i, věnuj svůj čas i prostředky své k jeho podpoře a světlo Milosti Tebe ozáří. Citováno podle rukopisu přednášky Aloise Sedláčka: Tvůrci činnost pocitová, 1943. Pozn. redaktora.
(2: Varianta: …ústy býti máš, jimiž Bůh chce vysloviti Já v sobě samotném. Citováno podle přednášky Aloise Sedláčka: Problém osobnosti a osobitosti, řijen 1958.

Zdroj:
LASENIC, Pierre de. Hermetická iniciace martinismu: (breviář královského umění). 1. vyd. Praha: Vodnář, 2011. 90 s. Bibliotheca horev; sv. 5. ISBN 978-80-7439-019-7.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·. a Pixaba
y, wikipedia.org


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]