Slovanské svátky a slavnosti v průběhu roku

Mnohé tradice sahají do dávné lidské minulosti. Obřady prehistorických lovců jsou již skryty závojem času. Nejstarší pozůstatky kultu pocházejí z neolitu, v němž byl určujícím činitelem pohyb slunce (solární kulty), silová zvířata (medvěd) a mrtví. 
Od pradávných časů prvních zemědělců pochází rituály spjaté s cykly přírody (a Slunce), na které byly závislí lidé se svou zemědělskou i lovecko-sběračskou činností. Proto většina národů dlouhodobým pozorováním přírody a někdy i pomocí astronomie sestavovali kalendáře, které jim pomáhaly plánovat a organizovat činnosti v průběhu celého roku. Slunce bojuje s temnotou, teplo se zimou. Tento cyklus se nejsilněji projevuje ve čtyřech mezních bodech:

1. Jarní rovnodennost – síla dne postupně zesiluje, až se v určitém momentě vyrovnává se Silou noci (Slunce vstupuje do znamení Berana).
2. Letní slunovrat – síla dne dále stoupá až do svého maxima, Síla noci je naopak nejslabší (Slunce vstupuje do znamení Raka).
3. Podzimní rovnodennost – síla dne opět pomalu ubývá a Síla noci zesiluje, až do momentu, kdy se obě vyrovnají (Slunce vstupuje do znamení Vah).
4. Zimní slunovrat – síla noci je nejsilnější a Síla dne nejslabší (Slunce vstupuje do znamení Kozoroha).

Dny slunovratů a rovnodenností byly dny, kdy docházelo ke spojení nebeské síly se zemskou mocí, díky tomu pak byl zajištěn chod života na zemi. Lidé v tyto dny přicházeli na významná kultovní místa v přírodě, kde se obraceli ke svým bohům prostřednictvím obřadů – slovem, tancem, zpěvem, hrami. Celý rok a celý život společnosti se tak nesl v přípravě cyklu slavností a v jejich radostném očekávání. Tyto události udržovaly chod společnosti, její morálku, společenská pravidla, upevňovaly vztahy se sousedy, napomáhaly reprodukci obyvatelstva, obchodu, urovnávání sporů, obsazovaly se během nich různé důležité funkce. 

Samozřejmě měly tyto slavnosti také obrovský kulturní význam, neboť se na nich setkávali lidé ze širokého okolí, udržovaly se tradice, jazyk, rozvíjelo se umění. Soutěžilo se nejen ve sportu, předváděla se znalost mýtů, písní, vzpomínalo se na slavné předky. V neposlední řadě plnily tyto rituály velmi významnou roli ve spirituálním a duchovním životě našich předků.
Tyto dny a rituály konající se v tyto dny jsou svým kulturním základem společné všem národům Evropy. 

Česká tradice kromě klasického dělení 4 ročních dob, užívala i dělení na 8! Předjaří-jaro-podlétí-léto-polétí-podzimek-předzima-zima.
Obřady agrární magie (jejich cílem bylo ovlivnit přírodní zákony a síly, zajistit úrodu, množení dobytka apod.) byly velmi důležitou součástí slovanského náboženského života a proto se jich nevzdalo ani po zániku pohanství. Bez nich by podle ustálených představ k opakování ročních cyklů nemohlo vůbec dojít. Později byly sice tyto slavnosti překryt a ztotožňovány se svátky církevními (vánoce, velikonoce, letnice, Jana Křtitele apod.), zachovávaly si však většinou svůj původní pohanský ráz, pro nějž byly, alespoň zpočátku často marně zakazovány.

Při rekonstrukcích obřadů se vychází z popisných zbytků “nepřátelských” kronikářů, ze srovnání s podobnými obřady jiných evropských národů u nichž se dochoval podrobnější popis, z reliktů současných lidových svátků a z církevních svátků, jejichž datum a mnohdy i obsah přizpůsobila církev dřívějším pohanským obřadům. Často je nutno ale chybějící části deduktivně dotvořit.  Smyslem obřadu není dosáhnout co nejvěrnější kopie dávno zapomenutých tradic, ale uctít vlastním způsobem síly a mocnosti Přírody. Není zde nic takového jako “takto se to má dělat” a “takto se to nemá dělat”. Rituál by měl být hlavně upřímný a vycházet ze srdce a méně z hlavy.

Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·. a JUŘÍK, Zdeněk. Astrologie především v obrazech. Vyd. 1. Hradec Králové: [s.n.], 2008. 228 s. ISBN 978-80-254-3224-2.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]