Rituál Eileen-Provoda (Jarní rovnodennost)

Jeden z 8-mi hlavních rituálů Slovanského kruhu, konající se v období astronomického začátku jara, tj. kolem 22.3. Hlavním motivem je vyvolání jara v podobě Lady z jejího zimního “zakletí” v podsvětní říši Irij. Autorský rituál Lóže u Z.·.S.·. ( © Autor: Mataoka).

ÚČEL

*Uctění konce zimy.
*Poděkování a puštění Morany
*Otevření říše Irij a přivolání jara v podobě příchodu Lady z podsvětí k Jarovítovi.
*Uctění Matky země a plodivé, sexuální síly

VYBAVENÍ

*Atributy Velese:
– falické symboly
– býčí či beraní rohy či vlna
– medvěd (zuby, drápy, obraz apod.)
*Atributy Lady:
– květiny
– obraz labutě a symbolu Lady
– symboly ženství a plodnosti, kteis

Muži si připraví: rituální oděv zdobený atributy Jarovíta (zelená a červená barva, ptačí pero, rohy/symbol býka…), dřevěné hole (ty si mohou připravit ten den)
Lady si připraví: Rituální oděv s atributy Lady (dominuje bílá barva, přírodní ozdoby, symbol Lady na obrázku, labuť, květiny, jemnost), dále barevné stuhy

0. PŘÍPRAVY

* Rituál započne setkáním všech účastníků, kteří se budou společně podílet na přípravách
*Společné přípravy – nasbírání mladých proutků z vrby a břízy na věnce, nasbírání stále zelených lesních rostlin na přípravu očistné vody, sběr obětin zemi a Velesovi (muži), které se přidají k obětinám již nakoupeným (medovina, pivo, mléko, sýr, chléb)
* Muži společně očistí a připraví rituální kruh, vykopou díru uprostřed kruhu, připraví se ohniště ke kterému si muži nachystají své hole a obětiny
*Ženy připraví oltář Lady, vyrobí Moranu a ke kruhu si připraví své obětiny zemi a pentle
*Kněžka s knězem připraví očistnou koupel
*Rituál povede kněžka a kněz, kteří povedou zvlášť skupinu Lad/Jarovítů a uprostřed rituálu se setkají, pak bude kněz kněžce při ruce, ostatní jsou jednotlivě.
*Před začátkem rituálu se všichni obléknou do rituálních oděvů a zapálí se oheň

1. ÚVOD

*Hoří oheň, pomalu se stmívá, vše na rituál je připraveno na svém místě (u ohně mužské hole, obětiny, pohár medoviny, stuhy), účastníci rituálu jsou připraveni (mají vše potřebné na svých místech, jsou rituálně oděni atd..).
*Kněžka Mataoka připraví očistnou vodu ze zelených rostlin a studánkové vody a vyzve účastníky rituálu, aby se sešli u řeky. Kněz Dóv přinese Moranu. Když jsou všichni na místě, pozvedne kněžka nádobu s očistnou vodou a řekne:
“Započněme rituál jarní rovnodennosti naší společnou očistou. Každý si omyjte ruce a obličej v této posvátné vodě! Přistupujte postupně ke mně.”
*Kněžka drží mu nádobu, aby se každý mohl umýt. Kněz pak nádobu podrží pro ní.  
*Jakmile budou všichni očištěni kněžka řekne:
“Společně poděkujeme za čas zimy a vypustíme po řece paní Moranu. Opakujte všichni po mně:
Morano, Paní Zimo,
děkujem ti za tvé dílo.
Mrazivo a temno bylo,
bez toho však nebylo by živo.
Teď je konec tvojí moci,
my ti chceme dopomoci
Abys po vodě pryč odplula,
A za rok se k nám vrátila. “
*Kněžka řekne: “Poprosím muže, aby se ujali Morany a hodili ji do řeky, pak se každý rozlučte v tichosti se zimou.”
*Kněžka řekne: “Nyní se Jarovítové a Lady rozdělí. Muži, vy následujte kněze Dóva, ženy pojďte se mnou.”
*Muži přejdou k připravenému kruhu, ženy odejdou k chatě.

2.A PROPUŠTĚNÍ LADY

*Muži započnou svůj akt domluvy s Velesem, aby propustil Ladu ze své říše Irij.
*U kruhu hoří oheň, u kterého jsou připraveny obětiny a hole mužů jsou vložené do žhavého popela, aby se nažhavily.
*Muži se sejdou kolem ohně, do kterého vloží konec svých nachystaných holí.
*Po té kněz následován ostatními pozdraví Velese a za “úplatu” ho prosí o propuštění Lady (Dóv vzývání Velese).
*Kněz řekne: “Nyní vyvoláme mocného Boha Velese a požádáme o propuštění krásné Lady z říše Irij.
Opakujte po mě:
Mocný Velesi, jenž vládneš divočině a temné podsvětní říši Irij. Pane lesa, velký z lovců a starý pastýři. Bože magie, volchvů, vračů, čarodějnic i věštců, držiteli tajemství. Voláme tě, obrovský medvěde, přijmi tuto oběť: [a kněz naleje do ohně pohár medoviny] a vyslyš naše volání.”
*Kněz řekne: “Teď každý vloží do ohně svou obětinu a přitom řekne: Rohatý bože vládnoucí moudrostí jasu i temna. V říši tvé i krásná Lada přebývá. Přijmi mou oběť a otevři jí dveře svého království. Bez ní jaro nepřijde, ona se k tobě opět navrátí.” (MUŽI SE TUTO ČÁST NAUČÍ ZPAMĚTI!)
*Kněz jako první vloží svou obětinu (medovina, pivo, mléko, sýr, chléb apod.), ostatní ho následují.
*Kněz k ostatním: “Teď společně otevřeme bránu, kterou Lada bude moci vystoupit z Velesovy říše. Opakujte po mě: (začne silným hlasem odříkávat) “Já jsem Jarovít, ten který odívá pole obilím a stromy listím, v mé moci jsou plody luk a stromů, plodnost stád a vše, co slouží k užitku člověku! Otevírám bránu, kterou za mnou může přijít má krásná Lada!”
* Kněz řekne: “Chopte se svých holí, točtě jimi, dupejte a řvěte, svou silou otevřete bránu a volejte Ladu.
*Muži se chopí svých holí, které se žhavily v ohni a začnou s nimi malovat a křičet: “Otevírám bránu! Lado, voláme tě, příjď! Dokud je brána otevřená… Pospěš, ženo má, Veles tě propouští ze své říše!” – (JE VÍTANÁ IMPROVIZACE, VOLEJTE NA LADU PODLE SVÉ FANTAZIE, DOKU NEPŘIJDE, TOČTE A MÁVEJTE HOLEMI, NEBOJTE SE TO ROZTOČIT 🙂
*Kněz jde všem příkladem, volání Lady opakují, dokud Lada nepřijde
– – – mezitím – – –

2.B LADA VYCHÁZÍ Z VELESOVY ŘÍŠE

*Ženy jsou v kruhu u nachystaného oltáře, je tma, jen jedna svíce hoří, každá má u sebe obětinu (květiny, chléb, mouku). Kněžka všem rozdá papír s básní, kterou společně potichu odříkávají na počest bohyně Lady:

“V lipových květech oděná
Stojí tu znovu zrozená
Královna léta
Matka včel a obilí
S věncem z máků a chrp
V rukách chleba a srp
Zlaté dlouhé vlasy
Halí ženské tělo
Stvořená
Z radosti lásky a krásy
Bohyně Lada
Dávno zapomenutá
Zasunutá vzpomínka
Stírá mi slzy
Mateřskou dlaní
Je laskavá a dobrá
Zemí a květy voní
Prý se mi nezdá,
není přeludem
Je se mnou odedávna
Včera,dnes,zítra každý den
Na kolenou klečím
Vůní opojena
Tiše se krčím
Před jejím stínem
Hlavu skloněnou v pokoře
Věnec mi na hlavu dává
Prý já jsem v ní
A ona ve mě
Pak pokyne mi
Zve mně
A spolu ruku v ruce
Žehnáme Zemi
Ať sílu má
Živit své děti
Ta krásná královna
To jsem já
Do vůně a květin oděná.”
 
*Kněžka řekne: “Nyní dáme své obětiny na oltář a pokloníme se bohyni a sobě navzájem”
A společně položí své obětiny Ladě – květiny, přírodniny, chléb…
Začíná být slyšet řev mužů
*Kněžka: “Chytněme se ruce, tuším, že Jarovít nám otevírá bránu a budeme moci vystoupit z Velesovy říše. “
*Dívky se chytnou za ruce a kněžka je pomalu vede k Jarovítům.
*(Je potřeba, aby hlavní kněžka reagovala na Jarovíty, tzn. Musí ji volat nahlas. Pokud by byly Lady pomalejší, tak je třeba je popohnat :))
*Jarovítové otevírají bránu, vyzívají Lady, Kněžka vede Lady k posvátnému kruhu. Muži stále divoce volají ladu
*Kněžka: “Honem sestry, brána je otevřená.  A zvolá: Jarovíte, už jdu! “  
(JE VÍTANÁ IMPROVIZACE, LADY ODPOVÍDAJÍ JAROVÍTOVI NA JEHO VOLÁNÍ, JUCHAJÍ A SKOTAČÍ, RADOST Z TOHO, ŽE KONČÍ OBDOBÍ TEMNA A ŽE SE LADA OPĚT SETKÁ SE SVÝM MILOVANÝM)
*Kněžka popožene své družky, aby honem rychle vběhly do kruhu za Jarovíty, kteří přestávají povykovat. Tam se všichni chvilku motají 🙂

3. PŘIVÍTÁNÍ A UCTĚNÍ MATKY ZEMĚ

*Kněžka: “Drahé Lady a Jarovítové, konečně jsme se sešli v posvátném kruhu. Zaujměte každý své místo v tomto posvátném kruhu, a radostně si připijme na shledání po dlouhém odloučení. Jarovítové, své hole nezahazujte, ale ponechte si je při ruce.”
*Kněž podá kněžce posvátný nápoj (Apisova medovina s březovou mízou):
“Vítám tě, Lado”; kněžka se napije a pak dá napít knězi:
“Vítám tě, Jarovíte”, Kněz se napije a dá nápoj s pozdravem nejbližší Ladě, která předá nápoj dál. Ideálně cikcak Lady Jarovítům a naopak, vzájemně se zdraví.
*Kněz po ukončení přípitku odloží nádobu stranou
*Kněžka řekne: “Poděkujme nyní Matce Zemi. Vezměte své obětiny a dejte je zemi, každý si vyberte způsob a místo, kam obětiny položíte. Pak se každý sám za sebe pokloňte, aby se čelo dotklo země a polibte ji. Pak se opět všichni setkáme zde v kruhu. “

4. PROBUZENÍ PLODIVÉ SÍLY JARA

*Kněžka řekne: “Setkání Lady a Jarovíta symbolizuje nástup jara, probuzení ze zimního spánku a plození. Proto mi pomozte, Lady a Jarovítové, probudit tuto posvátnou sílu, která tvoří vše živé. Chytněte se všichni za ruce a pomalu se točte dokola, střídejte směry, protože v pohybu je energie a energie je život.”
Kněžka vstoupí doprostřed kruhu a kněz jí podává obětiny:
1. Obětina: Kněz podá kněžce vejce a kněžka jej vloží do díry uprostřed a řekne:
“Vkládám toto vejce do lůna Matky jako symbol Božského tvoření a zázraku plození”
2. Obětina: Kněz podá kněžce mléko a kněžka jej vlije do díry uprostřed a řekne:
“Toto mléko nechť je výživou pro vše, co bude počato!”
3. Obětina: Kněz podá kněžce mouku a ta jí vsype do díry uprostřed a řekne:
“Jako poslední dávám mouku, která je symbolem plodů Země, které nám dává!”
*Kněžka řekne: “A nyní, Jarovítové, chopte se svých holí, zabodněte ji do lůna země a ploďtě! Nebojte se projevit stejnou sílu, jakou jste otevírali bránu.”
*Kněz se chopí své hole jako první a půjde ostatním příkladem – vezme svou hůl, otočí ji ostrým, ohořelým koncem dolů a zabodne ji do země.
*Kněžka řekne: “Moje milé Lady, nejen mužská síla, ale i ženská jemnost a cit jsou součástí tohoto magického aktu. Vezměme své pentle a ozdobme jimi hole Jarovítů. Potěšme je. “
*Lady následují kněžku, která vezme pentle a začne jimi ovazovat hole.

5. ZÁVĚR

*Kněžka řekne: “Dnes jsme se rozloučili se zimou a probudili nový cyklus, nové jaro, nový život. Chyťme se ještě jednou za ruce a zazpívejme společně naši obřadní píseň, kterou na závěr uctíme všechny živly v přírodě i v nás. “
*Kněžka a kněz začnou zpívat a ostatní se přidají. Opakujeme 3x
“Země je mým tělem,
Voda mou krví,
Vzduch je mým dechem
A oheň mou duší.
Země má, Země,
Země Má, Země,
Cítím jak buší,
Tvé srdce ve mě.”
*Kněžka řekne: “Tímto je rituál u konce, děkuji všem, že jste se ho zúčastnili. Můžeme se přesunout k ohni, kde nás čeká hostina.”

… a všichni se oddávají bezuzdnému veselí, jídlu a pití

FOTKY Z RITUÁLU 24.3.2018

Foto: archiv Lóže u Z.·.S.·.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]