Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: “Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď.” Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Autorský rituál Lóže u Z.·.S.·. (© Autor: Tabris)

Vybavení

– svěcená křída
– svěcená voda + v ní macerovaný yzop
– kuřidlo (Faustova směs ze Smržovského grimoáru, s. 86: kadidlo, mastix, styrax, myrha)
– kadidelnice, uhlíky, svíčky
– papíry s předtištěným sigilem Salmisona (podle počtu účastníků)
– černé fixy (podle počtu účastníků)
– výkresy (podle počtu účastníků)
– vytištěný Žalm 92 + volání (podle počtu účastníků)
– nějaká křesťanská devocionálie: křížek, medailka, soška, růženec apod.
# Z toho vše, co nebylo posvěceno již dříve, nutno posvětit !!! (nejlépe dle Claviculae Salomonis). Křídu a vodu je nejlepší mít klasicky svěcenou knězem.
# Nachystat otázku či otázky nebo příklady otázek – vhodné jsou zcela konkrétní otázky zohledňující astrologickou hodinu – např. venušská = otázky o lásce, vztazích, ženách…

Příprava operatéra

*Operatér týden před lóžovou invokací nakreslí na papír (pergamen netřeba) jméno Salmisona s jeho sigilem, ten pak uschová po oněch 7 dní. Potom se operatér musí po sedm dní, pokaždé brzy vstávaje, posvětit, poté se umýt a obléci, jako by chtěl jít někam z domu; poté pokleknout před stůl stojící proti východu a modlit se 92. žalm, pak může vykonat, čeho je mu libo.

Příprava

*Operatér účastníkům vysvětlí průběh invokace a rozdá papíry s žalmem a voláním, fixy, výkresy a papíry s předtištěným sigilem Salmisona.
*Všichni účastníci si připraví otázku, kterou chtějí duchovi položit. Na to se vyhradí dostatek času.

Očista

*Operatér svěcenou křídou do všech stran místnosti (na podlahu, nábytek apod.) nakreslí kříže, přitom říká:  (na V straně) “Ve Jménu ELOHIM !”, (J) “Ve Jménu ADONAI !”, (Z) “Ve Jménu TETRAGRAMMATON !”, (S) “Ve Jménu SABAOTH !”
*Potom operatér směrem k oltáři říká: “Ole Ja Meni sete Miraryael Lamese mihi Jasala Ale Jona Masacriel Finamiel – Siona Olasariel Assa Sallimeni Arael Fasa Maja Paga Lalemisa Jero beliel Majasa Faliel mi Lasariel olomisa lale Masa Najariel.”
*Operatér i všichni účastníci provedou symbolickou očistu:
  a) operatér všechny účastníky pokropí svěcenou vodou s macerátem yzopu,
  b) operatér poté každému účastníkovi (vč. sebe) nalije trochu onoho macerátu do levé dlaně, všichni si poté macerát rozetřou v obou dlaních a potom dlaněmi s macerátem otřou obličej (shora dolů), přitom říkají: “Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor; lavábis me, et super nivem dealbábor.”
*Pomocník zapálí kuřidlo.

Žalm

*Všichni společně (nejlépe opakovaným zpěvem) odrecitují Žalm 92 (doporučuji použít překlad Bible 21 – je srozumitelný a trochu se i rýmuje):
“Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší!
Vyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí
při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery.
Svými skutky jsi mě, Pane, obšťastnil,
proto chci zpívat o díle rukou tvých.
Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé,
jak jsou tvé záměry velmi hluboké!
Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší,
že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby vyhlazeni byli navždycky.
Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen navěky!
Jistěže, Hospodine, nepřátelé tví, jistěže nepřátelé tví budou zničeni: rozprášeni budou všichni zločinci!
Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí,
čerstvým olejem mě pokropíš.
Uvidím pád těch, kdo mě špehují,
o zkáze bídáků, kteří mě napadají, uslyším!
Spravedlivý ale jak palma pokvete,
jak cedr v Libanonu poroste.
V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni,
v nádvořích našeho Boha vzkvétají.
Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil.
Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost
– on je má Skála, je každé křivdy prost!”

Sigilum

*Operatér i všichni účastníci černou fixou 3x přetáhnou na svém papíře předtištěné sigilum Salmisona a poté se na sigilum několik minut soustředí.
*Otázku, kterou chtějí duchovi položit, napíše každý z účastníků na karton, poté na ni položí svoje sigilum Salmisona.
* Opět se po několik minut soustředí na sigilum Salmisona.

Otázka a kontakt

*Poté všichni účastníci pokleknou a ukazováček s prostředníčkem pravé ruky položí na sigilum a pod ním napsanou otázku, přitom vyvolávají (3x): “Salmisone, s Elohim Adonay Tetragrammaton zaklínám tebe, nejsvětějšími silami Pána Sabaoth volám tě, můj duchu, abys mi, Salmisone, tak pravdivě jako Bůh je, tak pravdivě jako Ježíš Kristus Spasitelem světa je, tak pravdivě Svatý Duch Bohem je, zodpověděl mou otázku zcela pravdivě. Amen.”
*Potom se účastníci posadí, či odeberou na klidné místo.
*Každý z účastníků otočí svůj karton s napsanou otázkou prázdnou stranou nahoru, připraví si fixu, zavře oči a začne Salmisona invokovat dle svého způsobu. Během invokace drží fixu u kartonu pro případ, že by potřeboval odpověď napsat, případně kdyby se objevilo automatické psaní.
*Po vhodném čase operatér invokaci ukončí a účastníci sdílejí své dojmy.

Zdroje:
FAUST, Johannes. Magia innaturalis: magický rukopis vévodské knihovny v Koburgu (Koburg) č. 1.755 A, datovaný v Pasově (Pasau) roku 1505. Překlad František Kabelák. Praha: [s.n.], 1940. 121 s. Eulis. II. řada; sv. 5.
FAUST, Johannes. Doctoris Iohannis Fausti Magia innaturalis. Překlad František Kabelák. Vyd. 1. V Praze: Klub Mladé poezie, 1970. 163 s.
FAUST, Johannes. Johanna Fausta kniha mirákulí, uměn a divů, neboli, Trojnásobné pekelné zaříkání. Turnov: Gnóm, [2001]. 1 svazek (nestránkováno). ISBN 80-260-9594-4.
VESELÝ, Josef. Slavné grimoáry minulosti. 2. vyd. Praha: Vodnář, 2008. 165 s. ISBN 978-80-86226-84-2.
Grimoire Nexus: [sborník z archivu lóže OLDM. Překlad Petr z Vlkova. 1. vyd. Mšeno u Mělníka: OLDM, [2010]. 347 s. Grimoire Occulte; sv. 5. ISBN 978-80-87403-05-1.
FAUST, Johannes. Compendium rarissimum totius Artis Magicae sistematisatae per celeberrimos Artis hujus Magistros. Anno 1057. Noli me tangere
Praxis Magica Faustiana oder der von Doct. Iohann Faust Practicirte und beschworne Hoellen Zwang (Passau, 1527, 35s.)
Doctor Johannes Fausts Magical Art and Miracle Book or The Black Raven or also called The Threefold Coercion of Hell (Decatur, 1984, 30s.)
Johannes Fausts Magia naturalis et innaturalis (Stuttgart, 1849, 564s.)

Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]