Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela

Mephistophiel je druhým vládcem pekelného vojska, kdež vládne jupiterovské protisféře. Anděl CADKIEL, trůnní anděl boží, je pánem nad ním. Mephistophiel zjevuje se va středu o první, šesté a desáté hodině denní, dále o desáté a dvanácté hodině noční. Zjevuje se nejdříve v postavě ohnivého medvěda, jeho další a mírnější zjev je postava malého rozložitého muže s černou čepičkou na bezvlasé hlavě. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy Lóže u Z.·.S.·. Autorský rituál Lóže u Z.·.S.·. (© Autor: Tabris)

Poznámka Františka Kabeláka:
“Evokoval jsem roku 1938 za postavení Slunce v rybách a ubývající Luny třikráte tuto jupiterovskou démonickou inteligenci s použitím Faustových charakterů a pečetí. Zjevil se mi vždy v podobě staršího muže menší rozložité postavy, oděný do středověké černé suknice převázané černým řemenem. Na hlavě měl baret černé barvy s fialovou kuličkou na temeni a v ruce držel větvičku bodláku s abnormálně fialovým květem.
Jsem od té doby přesvědčen o hodnotě této inteligence, takže se nijak nedivím uzavření paktu mezi Faustem a jí. Dle mé zkušenosti pouze Mephistophiel může vyhověti a ukojiti nenasytnou touhu vzdělaného člověka faustovského ražení po vědomostech jinak nikde nedosažitelných. Ne každý může evokovati archanděla Cadkiela, ne každý nese k tomu potřebné znaky světce. Mephistophiel byl proto racionalistovi Faustova typu bližším…

Vybavení

– tabule + fixy
– rituální texty
– sigila
– ochranné pečetě (např. ze Smržovského grimoáru)
– kříž na krk
– svěcená voda a miska
– kropenka
– svícen + 3 svíce + 1 svíce na čtení
– kadidelnice + zápalky, uhlíky
– kuřidlo (smůla, síra apod.)
– kord či dýka na kruh
– lapis lazuli
– cínová dýka
– křížový tolar
– a další jupiterské předměty, obrázky a sigila, jupiterské rostliny – např. květ a list kaštanu..

Příprava

*Nakreslit na tabuli hlavní velké sigilum Mephistophiela (účastníci jej mohou fixou překreslit na svoji dlaň)
*Na toto sigilum všichni po celou dobu fixují zrak.
*Přidat kolem hlavního sigila další podpůrné věci (lapis lazuli, cínová dýka, kříž. tolar, rostlina, další obrázky a sigila apod.).
*Rozsvítit 1 vedlejší svíci na čtení. Jinak je tma.

Ochranný kruh

*Kněz udělá dýkou kolem všech přítomných ochranný kruh. Přitom říká:
“Ochranný kruh: Ole Ja Meni sete Miraryael Lamese mihi Jasala Ale Jona Masacriel Finamiel – Siona Olasariel Assa Sallimeni Arael Fasa Maja Paga Lalemisa Jero beliel Majasa Faliel mi Lasariel olomisa lale Masa Najariel.”                                   

Kropení

*Kněz poté 3x do 4 stran kropenkou pokropí prostor i účastníky svěcenou vodou, přitom říká: 
“OČISTA PROSTORU: Ve Jménu Boha Otce (směrem na východ), Boha Syna (směrem na jih), Boha Ducha (směrem na západ) svatého (směrem na sever)!” 
(opak. 3x) !

Očistná modlitba

*Kněz pronese očistnou modlitbu: 
“OČISTNÁ MODLITBA, OPAKUJTE PO MĚ: Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor; lavábis me, et super nivem dealbábor.” 
(= Pokrop mne, Pane, ysopem, a budu očištěn; obmyj mne, a nad sníh zbělím.)

Ochranná modlitba

*Kněz pronese ochrannou modlitbu: 
“OCHRANNÁ MODLITBA, OPAKUJTE PO MĚ: Dómine, Deus meus, in te speráví: líbera ánimam meam a lábiis iníquis et a linqua dolósa!” 
(= Hospodine, Bože můj, v tebe doufám: vysvoboď duši mou ode rtů nešlechetných a od jazyka lstivého.)

Credo

*Kněz odříká Credo
“VYZNÁNÍ VÍRY:
Credo in unum Deum. Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terra, visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Jesum Christum,
Fílium Dei unigénitum.
Et ex Patre natum ante ómnia saécula.
Deum de Deo, Lumen de Lúmine, Deum verum de Deo vero.
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri : per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de caelis.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine : Et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis : sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est.
Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras.
Et ascéndit in caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória
judicáre vivos et mórtuos : cujus regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem : qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur :
qui locútus est per Prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.
Et expécto resurrectiónem mortuórum. 
Et vitam ventúri saéculi. Amen.”

Pater noster

*Kněz odříká Otčenáš: 
“TŘIKRÁT OTČE NÁŠ, OPAKUJTE PO MĚ: 
Pater noster, qui es in caelis :
Sanctificétur nomen tuum :
Advéniat regnum tuum :
Fiat volúntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie :
Et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris.
Et ne nos indúcas in tentatiónem.
Sed líbera nos a malo.
[Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.] Amen.”
(opakovat 3x)

Požehnání

*Potom kněz udělá nad kruhem ve vzduchu kříž   †    (rukou, dýkou, nebo hůlkou) a rozsvítí 3 svíce ve svícnu.
*Pak odříká modlitbu: 
“Znamení kříže buď na mém čele († na čelo), slova Kristova v mých ústech († na ústa) zbraně Kristovy na mých prsou († na hrudi) pro znamení kříže († klasický) osvoboď mne Bože od mých viditelných i neviditelných nepřátel, moc Otce budiž mojí záštitou, moudrost Synova mne poučuj, láska Ducha osvětli mne …. (jméno kněze).
Požehnán budiž den a noc i hodina, ve které náš pán Ježíš Kristus byl zrozen Svatou Pannou Marií, ve jménu Otce † i Syna † i Ducha Svatého † Amen. Mne i moje společníky požehnej svatá panna Maria ( jeden velký   †  účastníkům) Amen.”

Magická modlitba

*Kněz odříká magickou modlitbu:
“Hel + Heloim + Helva + Ehejeh + Tetragrammaton + Adonaj + Šadaj + Sabaoth + Sother + Emmanuel + Alfa + Omega + Primus et Novissimus + Principum et Finis + Hagios + Ischyros + o Theos + Athanatos + Agla + Jehova + Homousion + Ya + Messias + Ašer Ehejeh + Christus vincit + Christus regnat + Christus imperat + Increatus pater + Increatus Filius + Increatus Spiritus sanctus + per signum crucis + de inimicis libera me ….. (jméno kněze). Deus meus + Amen.”

Janovo evangelium

*Kněz přečte Janovo evangelium 1,1-1,14:
“Slyšte evangelium: Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. V něm život byl, a život byl světlo lidí. A to Světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. Byl člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Nebyl on to Světlo, ale poslán byl, aby svědectví vydával o tom Světle. Tenť byl to pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět. Na světě byl, a svět skrze něho učiněn jest, a svět ho nepoznal. Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho. Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho, Kteřížto ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha zplozeni jsou. A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy.”

*Kněz pokračuje a odříká modlitbu:
“O Jehovah, prosím skrze Ježíše Krista, tvého milého syna, neboť všecka pomoc, veškerá síla, všechno požehnání a veškeré překonávání přichází od Tebe a Tebou také trvá! Proto ó Jehovo, odvažuji se před Tebou a Tvými Svatými Jmény a ve Tvém Jménu volati anděly a duchy a od nich požadovati služby. Dovol ó Ježíši, který jsi vymýtil ďábla a zdeptal jeho říši cestou do pekel, mojí osobě, která v Tebe věří, zaklínati a poutati ďábly a duchy, aby mojí osobě byli poddaní! Ježíši náš dej, abychom tímto počínáním nesešli na scestí, ale zůstali pravověrní a abychom všecky překážky překonali Tvými vlastními mocnými slovy, která jsi pronesl při svém sestoupení do pekel: 
Opakujte po mě:
TANNO JEHOVA † COELUM † ET FIRMAMENT † ET PLANETARUM † ET TERRA † QUI FILII † SANCTA † EGO FILIUS † DEUS † AMEN.”

Konjurace

*Kněz zapálí kuřidlo (smůla + síra)
*Kněz začne S VELIKOU PEČLIVOSTÍ A POZORNOSTÍ ZVUČNÝM HLASEM následující hlavní vyvolávání, při čemž SE VŠICHNI DÍVAJÍ NA SIGILUM.
*Kněz začne odříkávat všeobecnou citaci všech duchů:
“Citace všech duchů: Osola mica rama Lamahi Volase cala maja mira Solame riemisa Molasola : Rama Afasala Mirahel Zorabeli Assaja!”

*Kněz předříkává hlavní konjuraci:
“Konujurace: My, shromáždění v lóži, voláme tě, duchu Mephistophieli, skrze Ježíše † vítězného Krista a zveme tě mocnými slovy [opakujte po mě:]  ELOHYM + ESCHA + ELOHA + APSADAHII + ANGIELUS + a akrze tvoji hvězdu, která se nazývá PENOTHOT a která se nachází při svém východu na šestém stupni a třetí minutě znamení Býka, které je také tvým znamením! 

My, shromáždění v lóži, zaklínáme tě duchu Mephistophieli mocí 
[opakujte po mě:] 
ROLAMICON + HIPITE + AGLA + ELOHYM + REREMISCH + JEHOVA +.

My, shromáždění v lóži, zaklínáme tě duchu Mephistophieli při 
[opakujte po mě:] 
ROREIPSE + LOISANT ET DORTAM + BOLAIMY + ACOM + COELUM + QUIAVITIT + SAMMAS + RESTASCIA + ó ADONAJ + ó JEHOVA + PRASA DEUS + a při nebeském vojsku, abys se ihned zjevil v našich nitrech a dal nám odpovědi v řeči, kterou ovládáme.
Přijď! Přijď! Přijď! AMEN.”
* NYNÍ VŠICHNI ZAVŘOU OČI, V MYSLI SI VYBAVÍ MEFISTOFIELOVU PEČEŤ A VĚNUJÍ SE VLASTNÍ INVOKACI.

Propuštění ducha

*Po 10-15ti minutách, když bylo obdrženo požadované, odešleme ducha následující formulkou.
*Kněz řekne: 
” Propuštění ducha, opakujte po mě 3x:
Ó MEPHISTOPHIEL + DEGRATIAS + JESUS + BENE BENEDICTAM + PORTAM + MEPHISTOPHIEL + QUA SUA + DIABOLAM + HOCAS SIS + JESUS + AMEN.”
*Kdyby duch nechtěl odejít, čte se ještě následující formulka:
“ELOSCHY + MAAMADO + AGLA DOCA + JESUS + MAASCH + REENAZARETUM + CHRISTE + REX + JEHOVAM + JUDAEORUM + ó MASCHALEM + HISCHACOS + TETRAGRAMMATON + ó HISCHACOLAM + ELOHIM +.”

Zdroj:
upraveno, opraveno členy Lóže u Z.·.S.·.- FAUST, Johannes. Magia innaturalis: magický rukopis vévodské knihovny v Koburgu (Koburg) č. 1.755 A, datovaný v Pasově (Pasau) roku 1505. Překlad František Kabelák. Praha: [s.n.], 1940. 121 s. Eulis. II. řada; sv. 5.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události