Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela

Martický mocný duch Dr. Johannese Fausta. Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Autorský rituál Lóže u Z.·.S.·. (© Autor: Tabris)

Vybavení

– tabule + fixy
– rituální texty
– sigila
– ochranné pečetě (např. ze Smržovského grimoáru)
– kříž na krk
– svěcená voda a miska
– kropenka
– svícen + 3 svíce + 1 svíce na čtení
– kadidelnice + zápalky, uhlíky
– kuřidlo (směs kadidel, smůla, síra apod.)
– kord či dýka na kruh
– a další martické předměty, obrázky a sigila, rostliny 

Příprava

*Nakreslit RUDĚ na tabuli hlavní velké sigilum Apadiela.
*Na toto sigilum všichni po celou dobu fixují zrak.
*Přidat kolem hlavního sigila další podpůrné věci  (předměty, kameny, rostliny, obrázky apod.)
*Rozsvítit 1 vedlejší svíci na čtení. Jinak je tma.

Očista prostoru

*Kněz 3x do 4 stran kropenkou pokropí prostor i účastníky svěcenou vodou, přitom říká: “OČISTA PROSTORU: Ve Jménu Boha Otce (směrem na východ), Boha Syna (směrem na jih), Boha Ducha svatého (směrem na západ), Amen! (směrem na sever)” 
*Opakuj 3x !

Očistná modlitba

*Kněz pronese očistnou modlitbu: 
“OČISTNÁ MODLITBA, OPAKUJTE PO MĚ: Dómine, Deus meus, in te speráví: líbera ánimam meam a lábiis iníquis et a linqua dolósa!”
(= Hospodine, Bože můj, v tebe doufám: vysvoboď duši mou ode rtů nešlechetných a od jazyka lstivého.)

Pater noster

*Kněz odříká Otčenáš: 
“TŘIKRÁT OTČE NÁŠ, OPAKUJTE PO MĚ: 
Pater noster, qui es in caelis :
Sanctificétur nomen tuum :
Advéniat regnum tuum :
Fiat volúntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie :
Et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris.
Et ne nos indúcas in tentatiónem.
Sed líbera nos a malo.
[Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.] Amen.”
(opakovat 3x)

Požehnání

*Potom kněz udělá nad kruhem ve vzduchu kříž   †    (rukou, dýkou, nebo hůlkou) a rozsvítí 3 svíce ve svícnu.
*Pak odříká modlitbu: 
“Znamení kříže buď na mém čele († na čelo), slova Kristova v mých ústech († na ústa) zbraně Kristovy na mých prsou († na hrudi) pro znamení kříže († klasický) osvoboď mne Bože od mých viditelných i neviditelných nepřátel, moc Otce budiž mojí záštitou, moudrost Synova mne poučuj, láska Ducha osvětli mne …. (jméno kněze).
Požehnán budiž den a noc i hodina, ve které náš pán Ježíš Kristus byl zrozen Svatou Pannou Marií, ve jménu Otce † i Syna † i Ducha Svatého † Amen. Mne i moje společníky požehnej svatá panna Maria (jeden velký † účastníkům) Amen.”

Magická modlitba

*Kněz odříká magickou modlitbu:
Hel + Heloim + Helva + Ehejeh + Tetragrammaton + Adonaj + Šadaj + Sabaoth + Sother + Emmanuel + Alfa + Omega + Primus et Novissimus + Principum et Finis + Hagios + Ischyros + o Theos + Athanatos + Agla + Jehova + Homousion + Ya + Messias + Ašer Ehejeh + Christus vincit + Christus regnat + Christus imperat + Increatus pater + Increatus Filius + Increatus Spiritus sanctus + per signum crucis + de inimicis libera me ….. (jméno kněze). Deus meus + Amen.”

Janovo evangelium

*Kněz přečte Janovo evangelium 1,1-1,14:
“Slyšte evangelium: Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. V něm život byl, a život byl světlo lidí. A to Světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. Byl člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Nebyl on to Světlo, ale poslán byl, aby svědectví vydával o tom Světle. Tenť byl to pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět. Na světě byl, a svět skrze něho učiněn jest, a svět ho nepoznal. Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho. Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho, Kteřížto ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha zplozeni jsou. A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy.”

*Kněz pokračuje a odříká modlitbu:
“O Jehovah, prosím skrze Ježíše Krista, tvého milého syna, neboť všecka pomoc, veškerá síla, všechno požehnání a veškeré překonávání přichází od Tebe a Tebou také trvá! Proto ó Jehovo, odvažuji se před Tebou a Tvými Svatými Jmény a ve Tvém Jménu volati anděly a duchy a od nich požadovati služby. Dovol ó Ježíši, který jsi vymýtil ďábla a zdeptal jeho říši cestou do pekel, mojí osobě, která v Tebe věří, zaklínati a poutati ďábly a duchy, aby mojí osobě byli poddaní! Ježíši náš dej, abychom tímto počínáním nesešli na scestí, ale zůstali pravověrní a abychom všecky překážky překonali Tvými vlastními mocnými slovy, která jsi pronesl při svém sestoupení do pekel: 
Opakujte po mě:
TANNO JEHOVA † COELUM † ET FIRMAMENT † ET PLANETARUM † ET TERRA † QUI FILII † SANCTA † EGO FILIUS † DEUS † AMEN.”

Konjurace

*Kněz zapálí kuřidlo (smůla + síra)
*Kněz začne S VELIKOU PEČLIVOSTÍ A POZORNOSTÍ ZVUČNÝM HLASEM následující hlavní vyvolávání, při čemž SE VŠICHNI DÍVAJÍ NA SIGILUM.
*Kněz začne odříkávat všeobecnou citaci všech duchů:
“Citace všech duchů: Osola mica rama Lamahi Volase cala maja mira Solame riemisa Molasola : Rama Afasala Mirahel Zorabeli Assaja!”

*Kněz předříkává hlavní konjuraci:
“VOLÁNÍ DUCHA APADIELE, opakujte po mně. 
My, shromáždění v lóži,  voláme tě duchu Apadieli, skrze SCHEHOSTIA † SCHELAM † JEHOVA † VOTMEHASCHLA † SCHBEROCK † ADONAY † PRAEMISCHCA † AVIT † Ó AGLA † SCHAFFOTH † ET SPIRITUS JEHOVA † PODASCHCIA † EFFTA † AMA † FELA † ADONAY † PEDASCH † AMAVY † PERVIS † JEHOVA † MAFFIS † PARDII † !!!

My, shromáždění v lóži, voláme tě duchu Apadieli mocí  ROLAMICON † HIPITE † AGLA † ELOHYM † REREMISCH † JEHOVA † !!!

My, shromáždění v lóži, zaklínáme tě duchu Apadieli skrze RORE † IPSE † LOISANT ET DORTAM † BOLAIMY † ACOM † COELUM † QUIAVITIT † SAMMAS † RESTASCIA † Ó ADONAY † Ó JEHOVA † PRA DEUS † Ó MALFUS † PERDECAMISCHY † MEFFE † AMENISCH !!!”
* NYNÍ VŠICHNI ZAVŘOU OČI, V MYSLI SI VYBAVÍ APADIELOVU PEČEŤ A VĚNUJÍ SE VLASTNÍ INVOKACI.

Propuštění ducha

*Po 10-15ti minutách, když bylo obdrženo požadované, odešleme ducha následující formulkou.
*Kněz řekne: 
” Propuštění ducha, opakujte po mě 3x:
Ó APADIELIS, DEO GRATIAS † JESUS † BENE BENEDICTAM † PORTAM † O APADIELIS QUA SUAM DIABOLAM HOCAS SIS JESUS † AMEN.”
*Kdyby duch nechtěl odejít, čte se ještě následující formulka:
“ELOSCHY + MAAMADO + AGLA DOCA + JESUS + MAASCH + REENAZARETUM + CHRISTE + REX + JEHOVAM + JUDAEORUM + ó MASCHALEM + HISCHACOS + TETRAGRAMMATON + ó HISCHACOLAM + ELOHIM +.”

Zdroje:
FAUST, Johannes. Magia innaturalis: magický rukopis vévodské knihovny v Koburgu (Koburg) č. 1.755 A, datovaný v Pasově (Pasau) roku 1505. Překlad František Kabelák. Praha: [s.n.], 1940. 121 s. Eulis. II. řada; sv. 5.
FAUST, Johannes. Doctoris Iohannis Fausti Magia innaturalis. Překlad František Kabelák. Vyd. 1. V Praze: Klub Mladé poezie, 1970. 163 s.
FAUST, Johannes. Johanna Fausta kniha mirákulí, uměn a divů, neboli, Trojnásobné pekelné zaříkání. Turnov: Gnóm, [2001]. 1 svazek (nestránkováno). ISBN 80-260-9594-4.
VESELÝ, Josef. Slavné grimoáry minulosti. 2. vyd. Praha: Vodnář, 2008. 165 s. ISBN 978-80-86226-84-2.
Grimoire Nexus: [sborník z archivu lóže OLDM. Překlad Petr z Vlkova. 1. vyd. Mšeno u Mělníka: OLDM, [2010]. 347 s. Grimoire Occulte; sv. 5. ISBN 978-80-87403-05-1.
FAUST, Johannes. Compendium rarissimum totius Artis Magicae sistematisatae per celeberrimos Artis hujus Magistros. Anno 1057. Noli me tangere
Praxis Magica Faustiana oder der von Doct. Iohann Faust Practicirte und beschworne Hoellen Zwang (Passau, 1527, 35s.)
Doctor Johannes Fausts Magical Art and Miracle Book or The Black Raven or also called The Threefold Coercion of Hell (Decatur, 1984, 30s.)
Johannes Fausts Magia naturalis et innaturalis (Stuttgart, 1849, 564s.)
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.
·.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události