Dr. Johannes Faust – jak uzavříti pakt se všemi duchy

Nyní chci tě naučiti, jak máš uzavříti pakt se všemi duchy, aby ti přísahali na knihu a potom vykonávali zcela tvoji vůli, aniž by hrozilo nějaké nebezpečí a škoda pro tělo a duši. Především musíš knihu nechat posvětiti vysvěceným knězem, který musí nad ní čísti tři mše svaté, aby ji duchové nemohli opomíjeti. Než ale rozložíš svůj kruh, musíš si pečlivě opatřiti věci dále uvedené a k tomu opatřiti vše potřebné. Sem patří zjotovení svíček, které musíš sebou vzíti do kruhu, dále zhotovení kuřidel a jejich posvěcení, posvěcení ohně a kruhu, jak je dále popsáno.

I.
Zhotovení svíček

Svíček, které potřebuješ v kruhu, musí býti zhotoveno pět kusů, z nichž čtyři musí býti postaveny v evokačním kruhu do čtyř světových stran, kdežto pátou drží evokatér v ruce, aby viděl a mohl čísti evokační formule.
Mají to býti svíčky, které hořely na oltáři v kostele a v nedostatku těchto mohou býti zhotoveny následujícím způsobem:
O půlnoci na Štědrý den vezmi a rozpusť
lůj z černého kozlete,
trochu cihlového oleje,
kadidlo,
myrhu,
trochu sirného květu,
bílý panenský vosk.
Nemůžeš-li toto vše vykonati na Štědrý den, musíš svíčky zhotoviti v den a hodinu Marta, ale potřebný knot musí uplésti sedmiletý chlapec. Když máš svíčky zhotoveny, musíš je posvětiti v době, kdy opět vládne Mars. Je-li tohoto předpisu dbáno, nemůže žádný z duchů světlo poškoditi.
Posvěcení svíček
Když jsou svíčky zhotoveny, prones nad nimi v den a hodinu Marta toto posvěcení:
Ó Ježíši! ty světlo země! ó Kriste! světlo nebes! ó vykupiteli! ty světlo! které září v temnotách! dej své požehnání! tomuto světlu! ó Ježíši! prones sám svoje požehnání nad tímto světlem! aby nemohlo býti zhasnuto a učiněno neškodným zlými duchy! ó Ježíši! ať září Tvé svaté jméno! při tomto světle! ó Ježíši! Tvé svaté jméno budiž nad světlem! aby bylo toto světlo posvěceno pro věčnost! Amen.
Poznámka: Tato formulka posvěcení musí býti pronesena nad rozsvícenými světly třikráte.

II.
Příprava vykuřovadel

Uvedená kuřidla používají se při vyvolávání a propouštění duchů a jsou jich tři druhy:
1. kuřidlo
Nakup v neděli o polednách následující species:
kadidlo,
myrhu,
mastix,
aloe.
Utluč vše na prášek a vykuřuj s tím při prvním propouštění, čti při tom formulku, která je uvedena v kapitole o ARIELOVI a kývej kadidelnicí směrem k duchu, ale tak, abys se nijak nevyklonil z kruhu; formulka tato zní následovně:
Ó Jehova! Mementum! Hischacos! Moascheolas! Adonaj! Jehovasch! Calamis! Mementum! Hischacos! Mischca! Aglam! Gabrielis! Audie! Michaelis! Hischacos! Adonaj! Jehova! Miescha! Colymy! Kyrie! Oschca! Incie! Kyrie! Omminy! in Essentia.
2. kuřidlo
Vezmi smůlu a síru, udělej z toho prášek, dej na pánev s uhlím, nech dým prouditi k duchu a říkej při tom:
Ó Jehova! Aschog! Adonaj! Ascham! Eloi! ó Agla! Meschagam! Inschekirie!
3. kuřidlo
Toto kuřidlo slouží k velice silnému bičování duchů, kterým lze přinutiti vzpurné duchy, aby se objevili. K tomu použij:
česnek,
kořen černé čemeřice,
sirný květ,
udělej z toho prášek, vrhni na žhavé uhlí a když se začne vyvinovati dým, vykuřuj směrem k duchům, ale tak, abys se nevyklonil z kruhu, aby tě nemohl duch utlačovati a pronášej při tom následující formulku:
Ó Adonaj! precis! Christe! Ahischca! vel Ahischcam! ó Misere Jehova! Mischcare! Vovores! Micadeschcay! Adonaj! Firmaschce! Padas! Hica me Jehova! ó Jesu! ó Adonaj! Je pasca non cana! it des ea! Via ocea! Clelo ponaschki omisch! ó Deus! Maay! eam noes vel Kirie o Hischacos mey! mey! Oposca via omnes ohica meus conclusus! oterra! femmus o Adonaj! Jeo feum popores! vel popore! o meum Düsce! Cade vel cadis! Relveis! Eloy! Adonaj! Jehova! Hischacom! ische! o Ische! Jehova! Podacis! Amenisch.
Tato formulka musí se pronésti třikráte. Potom čti ještě tato slova:
O Jehova! o Adonaj! Paralimidate! Jesus lorate pacem!
Tímto způsobem jsi ducha úplně podmanil a jen pronášej svoje formulky s velikou rozvahou, která se doporučuje ve všem magickém. Když jsi si opatřil kuřidla předepsaným způsobem a dobře připravil, polož je na bílé hedvábí a posvěť je k pozdějšímu používání následovně:
Posvěcení kuřidel
O bože Abrahamův! o bože Jakobův! o bože Izákův! požehnej tyto součástky kuřidel! aby sloužily k tomu, aby je nemohl žádný duch opomíjeti a je přehlížeti, toto ať se stane mocí našeho Ježíše Krista! Amen.
Poznámka: K tomu je zapotřebí věděti, jak si máš zaopatřiti oheň a že i ten je nutno posvětiti. K tomu potřebuješ zcela nový uhlák dosud nepoužitý, buďto železný nebo z pálené hlíny, který musíš koupiti bez smlouvání a ihned zaplatiti a používati v něm nepoužitého uhlí, na kterém nebylo nic vařeno. než vstoupíš do kruhu musíš zažehnouti oheň a posvětiti jej následujícím způsobem:
Posvěcení ohně
Já, N… , zaklínám tebe, duchu ohně tím, kterým jsou učiněny všechny věci, abys ihned zahnal všecky duchy, kteří by klamali, aby nám nemohli způsobiti žádných škod. Bůh požehnej tohoto ducha ohně! a posvěť jej! aby byl požehnaný! ku cti tvého svatého jména, aby nebyla způsobena žádná škoda těm, kteří ho nesou, skrze našeho Ježíše Krista! Amen.

III.
Zhotovení kruhu.

Chceš-li zhotoviti kruh, musíš jej zhotoviti ze tří složek, každá složka musí býti na tři prsty široká, z dobrého holandského papíru a tyto musí býti přilepené na plátně. Může býti zhotoven též z panenského pergamenu, což je ještě lepší, a napíše se na ně následující:
Zevní kruh:
Do tohoto zevního kruhu napíšeš modrou barvou Šem ha-mforaš, t.j. jména 72 geniů, která zní následovně:
Vehujah, Jeliel, Sitael, Elemjah, Mahasjah, Lelahel, Achajah, Kahetel, Aziel, Aladjah, Lauvjah, Hahajah, Jezalel, Mebahel, Hariel, Hakamjah, Lavjah, Keliel, Lavivjah, Pahaljah, Nelchael, Jejajel, Melahel, Hahujah, Nithajah, Haajah, Jeratel, Sehejah, Rejiel, Omael, Lekabel, Vasarjah, Jehujah, Lehajah, Kevakjah, Menadel, Aniel, Haamjah, Rehael, Jejazel, Hahahel, Mikael, Veuljah, Jelahjah, Sealjah, Ariel, Asaljah, Mihael, Vehuel, Daniel, Hahasjah, Imamjah, Nanael, Nithael, Mebajah, Pojel, Nemamjah, Jejalel, Harahel, Micrael, Umabel, Jehahel, Anauel, Mehiel, Damabjah, Manakel, Ejael, Habujah, Rochel, Jabamjah, Hajajel, Mumjah.
Prostřední kruh:
Do prostředního kruhu napiš červenou rumělkou nebo ještě lépe krví bezvadného bílého holuba nebo beránka Evangelium svatého Jana a sice:
In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt etc. až do konce, do plenum gratiae et veritatis.
Zbývá-li ještě v prostředním kruhu místo, připiš tam ještě jména sedmi archandělů: Michael, Gabriel, Rafael, Samael, Haniel, Sachiel, Uriel.
Třetí vnitřní kruh:
Do tohoto třetího vnitřního kruhu musí se napsati zelenou barvou následující výroky ze Starého i Nového zákona, kterých se duchové velmi obávají:
Semen mulieris conteret caput serpentis! Sanguis Jesu Christi emundat nos ab omnibus peccatis!
Nevyplňují-li tato slova celý kruh, mohou se tam připsati jména patriarchů, taktéž zelenou barvou: Abraham! Izák! Jakob! Noe! David! Samuel! a zbývá-li ještě místo, připiš jména čtyř evangelistů: Matouš! Marek! Lukáš! Jan!
Aby bylo zřejmo, jak má býti kruh sestaven a nakreslen, je připojen jeho nákres na tabulce 2. Můžeme také užívati kruhu vyobrazeného na tabulce 3. Když je kruh zhotoven předepsaným způsobem, musí se také posvětiti, aby se ho duchové obávali a nemohli do něho vkročiti. Nejlépe, když ho posvětí svěcený kněz a pokropí-li se svěcenou vodou za vyslovení této formulky:
Pokrok mne Bůh ysopem, abych byl očištěn! myj mne, abych byl čist, ve jménu Boha Otce! i Syna! i Ducha Svatého! Amen.
Můžeš také posvětiti kruh následujícím rituálem:
Položíme kruh v místnosti nebo kdekoliv na zem, vezmeme do pravé ruky kord, kterým byl usmrcen člověk nebo více lidí, nebo použijeme popravčího meče, kterým byli popravováni zločinci, obcházíme kruh směrem v pravo a odříkáváme následující modlitbu:
Toto dej mi Deus! Filii! Spiritus Sancta! Amen. Bože Otče, prones svoje svaté jméno nad tímto kruhem, aby mne v něm nemohl žádný duch napadnouti! Ježíši, spasiteli světa! buď v tomto kruhu! s tímto kruhem! a nad tímto kruhem! aby se všichni ďáblové třásli před ním. Duchu svatý, posvěť tento kruh! aby byl svatý a bez chyb. Ó svatý Tetragrammaton, buď s tímto kruhem od počátku do konce! tak dej Deus! Filii! et Spiritus Sancta! Amen.
Poznámka: Tato modlitba musí se pronésti třikráte, kord nebo meč se musí držeti nad kruhem, který se při tom obchází směrem do prava. Když jsi toto vše pozorně vykonal, pokrop kruh třikráte do kříže svěcenou vodou a při tom pokaždé vyslov:
Toto dej Deus! Filii! et Spiritus Sancta! Amen.
Tak učiníš kruh bezpečný před všemi duchy i ďábly.
Konec všech příprav.

IV.
Operace

Chceš-li počíti svou operaci nebo evokaci, vezmi kruh a jdi v noci mezi dvanáctou a jednou hodinou na křižovatku tří cest, polož kruh na zem jak náleží, pokrop jej znovu třikráte svěcenou vodou ve Jménu Boha Otce + Boha Syna + a Boha Ducha Svatého +. Potom musíš zanítiti oheň a posvětiti jej, jak jsme výše předepsali. Vezmeš své posvěcené svíčky a posvěcené kuřidlo do ruky a vstoupíš do kruhu tímto způsobem:
Vstup do kruhu nejdříve pravou nohou z východní strany světové, a sice do vnějšího kruhu-+¨, a při tom řekni: Ve jménu Boha Otce +, potom vstup levou nohou do prostředního kruhu a řekni při tom: ve jménu Boha Syna +, dále pravou i levou nohou do vnitřního kruhu a dodej při tom: ve jménu Boha Ducha Svatého + Amen.
Potom udělej nad kruhem ve vzduchu kříž, rozsvěť svoje svíčky, požehnej se křížem a říkej tuto modlitbu:
Znamení kříže buď na mém čele +, slova Kristova v mých ústech + zbraně Kristovy na mých prsou + pro znamení kříže + osvoboď mne Bože od mých viditelných i neviditelných nepřátel, moc Otce budiž mojí záštitou, moudrost Synova mne poučuj, láska Ducha osvětli mne N…. Požehnán budiž den a noc i hodina, ve které náš pán Ježíš Kristus byl zrozen Svatou Pannou Marií, ve jménu Otce + i Syna + i Ducha Svatého + Amen. Mne i moje společníky požehnej svatá panna Maria + Amen.
Potom se modli tuto magickou modlitbu:
Hel + Heloim + Helva + Ehejeh + Tetragrammaton + Adonaj + Šadaj + Sabaoth + Sother + Emmanuel + Alfa + Omega + Primus et Novissimus + Principum et Finis + Hagios + Ischyros + o Theos + Athanatos + Agla + Jehova + Homousion + Ya + Messias + Ašer Ehejeh + Christus vincit + Christus regnat + Christus imperat + Increatus pater + Increatus Filius + Increatus Spiritus sanctus + per signum crucis + de inimicis libera me N… (Vetkni svoje jméno), Deus meus + Amen.
Dále rozsvěť svoje svíčky a říkej po rozsvícení světel další modlitbu:
Ve jménu nebe a země, všech stvořených viditelných i neviditelných věcí, zasvěcuji tento den a hodinu milosti boží, prosím, aby můj svatý křest a svátosti, které jsem obdržel a všecka okolo mne napsaná slova byla mojí ochranou, jako kdybych je vyslovil z čistého srdce + Amen.
Jak je tento kruh dlouhý a široký, tak vysoko a hluboko ať je osvobozen a čist od všech činů moci ďáblovy a ať je vše v něm a okolo něho v moci a radě boží. Vím, že toto moje předsevzetí nedostačuje ku cti boží. Kdyby mělo toto moje dílo snad sloužiti k prospěchu ďábla a jeho společníků a ne ku prospěchu mému a mých společníků, opouštím a vzdávám se ihned mého úmyslu. Právě tak, jako se narodil Ježíš Kristus podruhé v těle, tak nemůže uškodit Satan mé osobě v tomto mém kruhu. Výška, hloubka, délka a šířka náleží Bohu Cebaothu a ne Satanu, který je vtělenou anarchií a kterému zakazuji škoditi ve jménu Boha Otce + i Syna + i Ducha Svatého + Amen.
Nyní přečti tiše evangelium Janovo a další modlitbu:
O Jehovah, prosím skrze Ježíše Krista, tvého milého syna, neboť všecka pomoc, veškerá síla, všechno požehnání a veškeré překonávání přichází od Tebe a Tebou také trvá! Proto ó Jehovo, odvažuji se před Tebou a Tvými Svatými Jmény a ve Tvém Jménu volati anděly a duchy a od nich požadovati služby. Dovol ó Ježíši, který jsi vymýtil ďábla a zdeptal jeho říši cestou do pekel, mojí osobě, která v Tebe věří, zaklínati a poutati ďábly a duchy, aby mojí osobě byli poddaní! Ježíši náš dej, abychom tímto počínáním nesešli na scestí, ale zůstali pravověrní a abychom všecky překážky překonali Tvými vlastními mocnými slovy, která jsi pronesl při svém sestoupení do pekel:
TANNO JEHOVA + COELUM + ET FIRMAMENT + ET TERRA + QUI FILII + SANCTA + EGO FILIUS + DEUS + AMEN.
Teď počni s velikou pečlivostí a pozorností zvučným hlasem následující hlavní vyvolávání, při čemž buď obrácen obličejem přesně k východu.
 

V.
Hlavní vyvolávání

Ve jménu všemocného Boha Otce, ve jménu Ježíše, Boha Syna, našeho pána a silou Ducha Svatého, zaklínám já, N… vás, čtyři králové čtyř částí světa, tebe králi Uriensi od východu, tebe, králi Paymone od západu, tebe, králi Egyne od poledne, tebe, králi Amaymone od jihu, tebe králi ohně Samaeli, tebe kníže vzduchu Azazeli, tebe kníže vody Azaeli, tebe kníže země Mahazaeli a vás všecky, kteří jste utvořeni ze čtyř živlů a ve vás nebo z vás žijí a vámi trvají, nejsvětějšími jmény božími Ehejeh Ašer Ehejeh, číslem Keter Eljon, řádem Haioth haquadoš, nebem Primum mobile rešith ha-galgalím, knížetem Metatronem, Jodem Tetragrammatu, jeho číslem Chochmah, řádem Ophanim, sférou Masloth, knížetem Jophielem a jeho sluhou Racielem!
Zaklínám vás Tetragrammatem Elohim, jeho číslem Binah, řádem Aralim, sférou Šabathaj, knížetem Caphkielem a Jophielem!
Zaklínám vás jménem El, jeho číslem Chesd, řádem Hašmalim, sférou Cedek, knížetem Cadkielem!
Zaklínám vás jménem Elohim Gibor, číslem Geburah spojeným s Pachad, řádem Seraphim, sférou Šemeš, knížetem Raphaelem a Pelielem!
Zaklínám vás jménem Eloha spojeným s Vadaath, číslem Tiphereth, řádem Malachim, sférou Marta, knížetem Samaelem!
Zaklínám vás jménem JHVH Cebaoth, Adonaj Cebaoth, číslem Necach, řádem Elohim, sférou Nogah, knížetem Michaelem!
Zaklínám vás jménem Elohim Cebaoth, číslem Hod, řádem Bne Elohim, sférou Kochab, knížetem Hanielem a andělem Cerphielem!
Zaklínám vás jménem Šadaj Elchaj, číslem Jesod, řádem Cherubim, sférou Lebanah, knížetem Gabrielem!
Zaklínám vás jménem Adonaj Melek, číslem Malkuth, řádem Išim, sférou Holom Jesodoth, duší Mesiáše!
abyste velkoknížete Lucifera, Beelzebuba, Šatana, Ašterotha, Beharitha a všechny krále, kurfirsty, knížata, hrabata, barony, urozené, měšťany, sedláky, chytré, hloupé, ohnivé a svobodné duchy nezadržovali při mně, nebo mezi vámi, nýbrž je od sebe zavrhli a vyloučili jako panna Maria zahnala příčinu všech hříchů, Amen.
Nyní volám já, N… , tebe peklo, pekelný oheň a všecka pekelná utrpení a muka, a vás, představení pekla, Behemothe a Leviathane a vás, pekelné furie, Alecto, Megero, Kresiphono, Cerbere, vás pekelní soudci, Minos, Eactus, Radamandus, vás, čtyři pekelné řeky, Flegoton, Kokytus, Styx a Acheron, vás šest příčin všeho neštěstí, Acteus, Magelesius, Ormenus, Cykas, Nicon, Mimon!
Slyšte slova mých úst! Já N… zaklínám, já N… volám, já N… béřu vás za svědky a poroučím vám mocně a já N… zaklínám tímto tebe, Beelzebube, tebe Šatane, tebe Ašterothe, tebe Behemote, tebe Beharith a tebe, králi Uriensi od východu, tebe, králi Paymone od západu, tebe, králi Egyne od severu, tebe, králi Amaymone od jihu, tebe, Samaeli, kníže ohně, tebe, Azazeli, kníže vzduchu, tebe Azaeli, kníže vody, tebe Mahazaeli, kníže země!
Vás sedm ďábelských kurfirstu, Bludohne, Marbueli, Arieli, Acieli, Barbieli, Mephistophieli, Apadieli! Vás sedm knížat, Ahisdophieli, Camnieli, Padieli, Coradieli, Osphadieli, Adadieli, Casphieli, vás sedm hrabat Radieli, Dirachieli, Paradieli, Amodieli, Ischcabadieli, Jazarieli, Casadieli, vás sedm baronů, Germicieli, Adieli, Craffieli, Paradieli, Asardieli, Knidadieli, Amnieli! Vás sedm urozených, Amutieli, Kyrieli, Bethanaeli, Pelieli, Requieli, Abrineli, Targieli! Vás sedm měšťanů, Alhenieli, Amnixieli, Egibieli, Adrieli, Azerueli, Ergedieli, Abdicueli! Vás sedm selských duchů, Acerueli, Amadieli, Coradieli, Sumnidieli, Coachdieli, Kirotieli, Apatieli! Vás sedm chytrých duchů, Mephistophieli, Barbieli, Marbueli, Arieli, Acieli, Apadieli, Camnieli! Vás sedm hloupých duchů, Padieli, Caphieli, Paradieli, Casdieli, Kniedatieli, Amnieli, Targieli, vás čtyři svobodné duchy Asmodieli, Discerdieli, Amodieli, Damnieli!
Volám vás, zaklínám vás, béřu vás za svědky, poroučím vám nejsvětějšími jmény Ježíše Krista:
HAGIOS SOTHER + MESSIAS + SABAOTH + EMMANUEL + ADONAJ + OTHEOS + ATKANTOS + TETRAGRAMMATON + JESUS CHRISTUS + ELOHIM + HOMOUSIOS + SALVATOR + ALPHA + ET OMEGA + PRIMOGENITUS + PRINCIPIUM ET FINIS + VITA + VIRTUS + PARACLETUS + SAPIENTIA + MEDIATOR + AGNUS + OVIS + LEO + OS + VERBUM + IMAGO + DUX + LUX + GLORIA + SOL + SPLENDOR + PANIS + FORUS + OSTIUM + SPONSUS + PASTOR + PONTIFEX + PROPHETA + SANCTUS + PRAECEPTOR + OMNIPOTENS + MISERICORS + DEUS + IMMORTALIS + REX PACIFICUS + JUDEX + LEGIFER + ORIENS + CHARITAS + MONS + AETERNUS + CREATOR + REDEMPTOR + VITIS + CLAVIS + STELLA + MATUTINA + PETRA + SUBSTANTIA + BONITAS + SUMNUM + BONUM + SPES + FIDES + HONOR + SPIRITUS + ISCHYROS + FLOS + FILIUS + PRIMUS + ET NIVISSIMUS + ,
abyste se okamžitě zjevili před mým kruhem bez vašich sluhů, bez bouře a nepohody, zcela mírně a příjemně, v přátelské a lidské postavě, položili svoje prsty na knihu a pantakly ležící mimo tento kruh, lidským a zvučným hlasem opakovali po mně následující přísahu a mně slíbili závazně dáti a opatřiti vše, co budu od vás požadovati, na co se budu tázati, zodpovíte dle pravdy, beze lži a podvodu, bez úhony mojí duše a mého těla. Touto slavnou formulí jste ode mne N… opatřeni ve všech směrech:
APORUPIS + FIRGINAS + PESCHEQUA + PODETVIA +.
Zasazuji vám tímto kůl nejsvětějšího:
O Jehovah + Mementum + Hischacos + Moaschelas + Adonaj + Jehovaš + Calamis + Mementum + Hischacos + Mischca + Gabrielis + Audie + Michaelis + Hischacos + Adonaj + Jehova + Mischca + Colimny + Kyrie + Oschka + Incie + Kyrie + Omminy + In Essentia +.
Dále prones formuli připoutání duchů, kterou musíš třikráte pronésti:
Deus + Padre + poutej + Jesus + udrž + Deus Spiritus + poutej + Sancta + udrž + Michaeli + pars poutej + ó Anaeli poutej skrze pars + ó Gabrieli + připoutej mocí Kristovou + udrž + uzavři + Lucifera + Beelzebuba, Šatana, Ašterotha, Behemotha + Beheritha + Uriense, Paymona, Egyna a Amaymona, Samaela, Azazela, Azaela, Mahazaela, Bludohna, Marbuela, Ariela, Aciela, Barbiela, Mephistophiela, Apadiela, Ahisdophiela, Camniela, Padiela, Coradiela, Osphadiela, Adadiela, Casphiela, Radiela, Dirachiela, Paradiela, Amodiela, Ischacabadiela, Jazariela, Casadiela, Adiela, Craphiela, Paradiela, Asardiela, Knidatiela, Amniela, Amutiela, Kyriela, Bethanaela, Peliela, Requiela, Abrinela, Targiela, Alheniela, Amnixiela, Egibiela, Adriela, Azeruela, Ergediela, Abdizuela, Aceruela, Amediela, Coradiela, Kirotiela, Apaktiela, Mephistophiela, Barbiela, Marbuela, Ariela, Aciela, Apadiela, Camniela, Padiela, Casphiela, Paradiela, Casdiela, Kniedatiela, Amniela, Tagriela, Asmodiela, Piscerdiela, Amodiela, Damniela!
Nyní použij tří kuřidel, která jsme uvedli v přípravách, při čemž musí duchové přísahati na knihu a pantakly přísežnou formuli, kterou jim předčítej hlasitě a srozumitelně. Formule zní následovně:
My, Lucifer a všichni předem řečení a všichni následující duchové přísaháme ti, N…, u Boha Všemohoucího skrze Ježíše Krista Nazaretského, ukřižovaného, našeho přemožitele, že věrně a poctivě vykonáme vše, co je v této knize napsáno a že ti nikdy nezpůsobíme žádnou škodu na těle a duši, a že vše co poručíš, okamžitě a bez zdráhání vyplníme, tak pravdivě, jako že Ježíš Kristus sestoupil v těle, a tak, jako že doufáme ještě v milost boží.
Když pronesli tuto přísahu, vykuřuj druhým kuřidlem, které je v předu popsáno a na konec rozluč se s nimi jednou z propouštěcích formulí, patřících dnu v týdnu, kdy konáš operaci:
Neděle: JISCHCA + ASCHCALY + JEHOOSALMS +.
Pondělí: HICUCOL SCHAMILE + OMASCALIIS + EMYLIIS AMMA CORDES +.
Úterý: COAM MASCHELEM + NAOSIE + UCADASCHIEN +.
Středa: HIMALESCU + ONACOSCHILER + AAMMADAMLISCHIEN +.
Čtvrtek: ABACOSCHLIES + AMACOSCHALII + COMESCHISCHALIS +.
Pátek: ELOHIM MYLISCHOLAM + HIESCHCOSCHAI + O JEHOVA HISCHACOS +.
Sobota: ADONAJ + HISCHALY + SCHALAM JEHOSCHALY + CHORTASCHINA +.
Poznámka: Užije se vždy té propouštěcí formulky, která se týká dne, o kterém evokujeme. Formulka se musí vysloviti třikráte a přidají se následující slova, která prones taktéž třikrát:
ITE PARIPACH!

VI.
Odeslání


Vše je skončeno a proto odešli duchy zpět následujícím odesláním:
Jelikož ty, Lucfere, se všemi svými krály, kurfirsty, knížaty, hrabaty, barony, šlechtici, měšťanskými, selskými, chytrými, hloupými a volnými duchy, vykonal a vyplnil jsi moji vůli, na moji žádost jsi se dostavil se svými poddanými a zjevil jsi se, poroučím vám, jménem svým i mých společníků, dříve pronesenými sedmdesáti dvěma jmény, abyste byli poslušni mne v každém čase, až vás budu opět volati a žádati. Já, N… dávám dovolenou tobě Lucifere se všemi tvými poddanými duchy, odejděte v míru a poroučím vám, abyste dodrželi a vykonali nezlomně to, k čemu jsem vás zavázal všemi dříve pronesenými mocnými slovy a co jsem žádal svatými jmény. To poroučím tobě, Lucifere a celému tvému doprovodu ve jménu Ježíše Krista vašeho přemožitele. Odejděte nyní beze všeho dopuštění a hrůzy, bez poškození jak mojí osoby, tak mých společníků. Odejděte tedy ve jménu Boha Otce + i Syna + i Ducha Svatého +, odejděte, zmizte odtud ve jménu Panny Marie + matky Ježíše Krista +, VIRGO + FLOS + AURORA + NUBES + REGINA + THEOTOCOS + IMPERATRIX + DOMINA + AURORA + ANCILLA + HORTUS + FONS + PUTEUS + LUNA + SOL + PORTA + DOMUS + BEATA + GLORIOSA + PIA + AULA + RUBUS + SCALA + STELLA + TURRIS + AUXILIATRIS + ARCA + THALAMUS + MARGARITA + TABERNACULUM + AMICA + VELLUS + PULCRA + MATER + ALMA + SPECIOSA + FORMOSA + BENEDICTA + SPONSA + MARIA +.
Nyní posvěť znovu svůj ochranný kruh a modli se pozorně a vroucně modlitbu, kterou pronášíme dříve, než opustíme kruh:
Ó Pane, všemocný Bože, pojď se mnou z kruhu a buď mým ochráncem po všecky dni a hodiny a buď mi milostiv, ochraňuj mne před vším neštěstím a před všemi nepřáteli, abych byl na základě tvojí milosti jist před vším neštěstím i před veškerým ďábelským zaklínáním a úklady. Opatruj mne před vší zlobou a děsem na těchto mých magických cestách, abych byl bezpečný před vší zlobou zlých duchů, aby mi nemohli škoditi a překážeti ani bleskem, hřměním, ohněm ani vodou, či čímkoliv jiným, aby mne nemohli strašiti a podobně, to vše propůjč mi Bůh Otec + i Syn + i Duch Svatý + AMEN.
Konec paktu posvěcením rituální knihy, týkající se celého pekelného vojska.

VII.
O paktu s určitým duchem na jistou dobu.

Dále následuje vypsání paktu, jak je možno spojiti se s určitým duchem in specie na omezenou dobu s upsáním těla i duše.
Chceš-li uzavříti pakt s pekelným duchem, před čímž ochraňuj tě Bůh, učiň tak v následující podobě: evokuj totiž ducha takového druhu, který potřebuješ, ku příkladu chceš-li peníze, musíš evokovati Aciele, chceš-li konati divy a umění, musíš evokovati Mephistophiela, Jazariela nebo Marbuela, u kterých nalezneš umění. Připrav se ale také k tomu, abys se mohl v případě potřeby od paktu osvoboditi. Proto jdi k sv. přijímání (aby totiž později nebylo námitek), dále musíš nositi při sobě stále kořen černé čemeřice a kořen Áronův, aby tě nemohl pohroužiti ani vzíti.
Když chceš uzavříti smlouvu, napiš svoje podmínky na veliký arch ručního papíru, co od něho žádáš, jak ti má sloužiti, a uspořádej svoje přání ve formě výstižných a krátkých odstavců. Když jsi hotov, polož smlouvu před kruh a evokuj ducha jeho evokační formulí, která mu patří a které jsou dále v Magii Innaturalis u jednotlivých duchů vypsány.
Při zjevení se ducha musíš mu poručiti, aby vzal smlouvu sebou a  aby smlouvu podepsal spolu s Luciferem ve všech bodech, při čemž mu pověz: dotyčný duch a Lucifer musí přísahati při našem vykupiteli, že bude vypsané body přesně dodržovati po tolik a tolik roků, řekněme dvacet, třicet a pod. Když je vše takto zařízeno, žádej pakt za dva, tři nebo čtyři dny zase zpět. Podepsanou smlouvu musíš nositi pečlivě při sobě po celou dobu, kterou on stanovil. Smlouvu dříve nevydávej a co je nejdůležitější, nepodepisuj svým jménem! Ty sám nesmíš smlouvu dříve podepsati, dokud ti nedá to, co jsi pro poprvé žádal, neboť jinak bys byl podveden a svoji nerozvážnost bys musil draho zaplatiti. Při tom nezapomeň, že žádný pakt nevstoupí v platnost dříve, jak za tři nebo čtyři týdny. Buď ale pro Boha pozorný, abys nic neučinil, co by se příčilo paktu, nebo se ti zle povede. Musíš také držeti ducha na uzdě, aby vše dodržoval, co ti přislíbil.

VIII.
Jak se osvobodíme od paktu.

Chceš-li zrušiti pakt, který jsi uzavřel, musíš koupiti prvorozeného beránka a zabíti ho sám v pátek po novém měsíci po slunce východu ve jménu Boha. Krev zachyť a nakresli jí kruh tak veliký, abys mohl v něm státi a napiš do prvého mezikruží následující:
Bůh miloval svět tak, že svého prvorozeného syna atd.
Do druhého napiš:
evangelium Janovo: Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha atd.
Do třetího mezikruží napiš:
Krev Ježíše Krista, syna božího očisťuje mne ode všech hříchů. Křtem jsem přijal křesťanství. AMEN.
Když jsi zhotovil kruh, jak je psáno, musíš jej posvětiti právě tak, jak se světí každý evokační kruh, aby byl jistý. Musí býti nakreslen a vše v něm napsáno beránčí krví. Potom evokuj ducha, se kterým jsi uzavřel pakt, citací jemu přináležející a požaduj smlouvu zpět. V kruhu pronášej před duchem tuto modlitbu:
O DEUS PATRE + DEUS FILII + DEUS SPIRITUS + ó svatý Michaeli, prosím tě, abys mi pomohl zvítěziti nad satanem, kterému jsem já sloužil a on mě tak a tak dlouho. +
Pak se modli dále:
Já, ubohý hříšník, stojím zde před Tebou, svatý Bože +, obtížený velikými a těžkými hříchy. Následoval jsem hříchu naší pramatky Evy a přijímal jsem služby a věci od Satana. Prosím Tě, věčný Bože, JHVH + ADONAJ + Ó ADONAM + Ó AGLA + Ó AGLAM + Ó AGLY + ELOHIM + ELAY +, přijď svatý Bože a pomoz mně, ubohému hříšníku N… DEUS SPIRITUS pomoz mi, aby duch odešel. PAX MASDAY + CHADAY + SAHLDAM + IN NOMINE + DEUS PATRUS + DEUS FILIUS + DEUS SPIRITUS + AMEN.
Ať duch říká a slibuje cokoliv, nereaguj na nic, nevystupuj z kruhu, takže duch bude nucen uposlechnouti, odejde a ty budeš opět svobodný. Když jsi obdržel smlouvu zpět, zazdi ji do kostela na tři roky. Po této době budeš opět volný a můžeš býti opět spasen. Musíš mu také jeho služby na hodinu vypověděti a říci mu, že ví že jeho čas uplynul a že nechceš používati více jeho služeb, že se chceš s ním vyrovnati a tím od něho oprostiti ve jménu Boha Otce + ve jménu Ježíše Krista + ave jménu Ducha Svatého + AMEN.
Na to ho propusť odeslací formulí (viz co jsme řekli pod záhlavím) a čti svatá slova rozvázání paktu:
JESU CHRISTO ELOSCHY + MAAMADO + AGLA DOCA + JESUS + MAASEH + REZAKARENUM + CHRISTE + REX + JEHOVAM + JUDEORUM + Ó MASCHALEM + HISCHACOS + TETRAGRAMMATON + Ó HILIISCHI + POHILY + HISCHACOS + JEHOVA + Ó HISCHACOLAM + ELOHIM +.
Tato slova rozvázání jsou nejmocnějším zaklínáním, před kterým musí ustoupiti všichni duchové. Mimo toho čti jednu ze sedmi propouštěcích formulí, jak jsou uvedeny v kapitole o hlavním vyvolávání a modli se ve dne i v noci, aby ti Bůh tvoje odpadlictví odpustil a prominul tak nejtěžší hřích.
Tolik je slov a konání při rozvázání paktu a propouštění ducha.
AMEN.

Zdroje:
FAUST, Johannes. Magia innaturalis: magický rukopis vévodské knihovny v Koburgu (Koburg) č. 1.755 A, datovaný v Pasově (Pasau) roku 1505. Překlad František Kabelák. Praha: [s.n.], 1940. 121 s. Eulis. II. řada; sv. 5.
FAUST, Johannes. Doctoris Iohannis Fausti Magia innaturalis. Překlad František Kabelák. Vyd. 1. V Praze: Klub Mladé poezie, 1970. 163 s.

Obrázek: wikipedia.commonst (Lewis Morrison as “Mephistopheles” in Faust!, performance poster, 1887)


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]