Evokace démonů z Goetie – kompletní postup

Práce s 72-mi démony výše uvedeného grimoáru je jednou z nezákladnějších praxí mága. Bytosti jsou povětšinou zvyklé na kontakt (za tu dobu ještě aby ne) a scénář je detailně propracovaný včetně propriet. Dle naší zkušenosti je více než čas, důležité místo. Evokace “indoor” nejsou dle našeho názoru efektivní. Nejzajímavější evokaci jsme měli na kopci za Jihlavou, kde je na vrchu bukového lesa kamenná kruhová zeď. Ale fantazii se meze nekladou, hlavně se nebát a zkoušet.

Goetie (1. díl Lamegeton-u) se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. Jsou v něm vyobrazeny magické evokační kruhy, pokládané za jedny z graficky i účelově nejdokonalejších, které mají chránit vyvolávajícího demonologa před nebezpečím stran démonů, který se naopak zjevuje v magickém trojúhelníku, taktéž zobrazovaném v Goetii. Goetie obsahuje zaklínání k vyvolání Goetických inteligencí, jejich donucení k poslušnosti vyvolávajícímu i zaklínání pro odchod démona. Je rovněž uvedeno, jak démona oslovit a jak vůči nim přistupovat.

Tištěné verze Goetie, které doporučuje Lóže u Z.·.S.·.:

1, Goetia OLDM (OLDM, Mšeno u Mělníka 2009)
2, DuQuette, Lon Milo / Aleister Crowley´s Illustrated Goetiea (New Falcon Publications, Tempe USA 2000)
3, Crowley, Aleister / The Book of the Goetia of Solomon the King (Boleskine, 1904)

POSTUP GOETICKÉ EVOKACE REVIDOVANÉ Lóží u Z.·.S.·.:

ADAPTACE

 • tj. psychická příprava na evokační rituál
 • zjistit a zaznamenat podobu a oblast působnosti e., přiřazenou planetu/zodiak
 • doba trvání: 7 – 30 dní v závislosti na druhu entity (pokud je entita stále “živá” stačí méně, starší bytosti zapadlé v prachu Acheronu budou potřebovat více) a obtížnosti operace
 • meditace o podstatě entity
 • naladění se na podstatu e., tj. sugesce typických vlastností, historické studie, vizuální kontakt skrze vyobrazení, apod.
 • čím více “nasajeme” podstatu e., tím lépe
 • pokud nic z výše uvedeného není k dispozici, postupujeme analogicky planetárně, tj. ladíme se na příslušné pl. +/- kvality

PŘÍPRAVA

 • goetický kruh (d=2,5m); nakreslit buď na plátno nebo posvěcenou křídou přímo na podlahu
 • magický trojúhelník (0,75m od kruhu, v=1m)
 • Šalamounův hexagram nakreslit na pergamen a připevnit na rub roucha
 • Šalamounův ochranný pentagram nakreslit na tělo
 • příprava a posvěcení svící
 • příprava kuřidla, pánve a uhlíků
 • v případě vícečlenného rituálu: rozdělení funkcí

RITUÁL

 • kontrola místa a všech potřebných propriet
 • rituální očista těla + ” ADSPERGES ME HYSOPO, ET MUNDABOR, LAVABIS ME, ET SUPER NIVEM DEALABOR”.
 • krátká meditace pro očistu ducha
 • posvěcení kruhu, trojúhelníku, nabití znaku
 • impregnace místnosti
 • příprava magické dýky
 • zapálení svící a kuřidla
 • oblečení roucha + “Ve znamení mystéria tohoto svateého roucha oblékám brnění a zbroj spasení, skrze sílu Nejvyššího, ANCOR, AMACOR, AMIDES, THEODONIAS, ANITOR a skrze Tvoji sílu nechť se uskuteční mé přání, ó ADONAJI, jemuž lesk a chvála na věčnosti náleží! AMEN!”
 • osobní ochranný rituál (MPR, HR, aj.)

PŘEDBĚŽNÁ INVOKACE

Tebe volám, NEZROZENÝ.
Tebe, tvůrče země a nebes.
Tebe, tvůrče noci a dne.
Tebe, tvůrče světla a temnoty.
Ty jsi OSORONNÓFRIS,
jenž nemůže být lidským okem rozpoznán.
Tys JABAS.
Tys JAPÓS.
Ty soudíš spravedlivé i nespravedlivé.
Ty, který jsi stvořil samičí a samčí.
Ty, který vydáváš ze semen plody.
Ty jsi tvůrce lidí, navzájem se milujících i nenávidících.
Jsem MÚSÉS, tvůj prorok, zasvěcenec tvých mystérií, obřadu ISTRAÉLe.
Ty zaplavuješ souš a opět jí dáváš vystoupit nad vody
a veškeré své stvoření opatřuješ pokrmem.
Slyš mne, jsem anděl z FAPRÓ OSORONNÓFRIS:
a toto je tvé pravé jméno proroky ISTRAÉLe zjevené.
Vyslyš mne: ARBATHIAÓ, RHEIBET, ATHELEBERSÉTH, ARABLATHA, ABEU, EBEN FI, CHITASOÉ, IBAÓ, THIAÓ.
*Vyslyš mne a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.
Tebe volám, strašlivý a neviditelný Bože: propusť duchy z jejich sídel:AROGOGOROBRAÓ, SOCHÚ, MODORIÓ, FALARCHAÓ, OOO, APE, AKEFALE !
*Vyslyš mne a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.
Tebe volám: RÚBRIAÓ, MARIÓDAM, BALBNABAÓTH, ASSALÓNAI, AFNIAÓ, I, THÓLÉTH, ABRASAX, AÉOÓÚ, ISCHYRE, AKEFALE (Silný Bezhlavý) !
*Vyslyš mne a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.
Tebe volám: MA, BARRAIÓ, IÓÉL, KOTHA, ATHORÉBALÓ, ABRAÓTH.
*Vyslyš mne a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.
Tebe volám: AÓTH, ABAÓTH, BASUM, ISAK, SABAÓTH, IAÓ.
Tys Pán bohů.
Tys Pán celého světa.
Tys ten, kterého všechny větry poslouchají.
Tys ten, jehož hlasu naslouchá veškeré stvoření.
Všeho Pane, králi, panovníku, pomocníku, zachránče duší.
*Vyslyš mne a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.
Vyslyš mne: IEÚ, PYR, IÚ, PYR, IAÓT, IAÉÓ, IOÚ, ABRASAX, SABRIAM, OO, YY, EU, OO, YY, ADÓNAIE, ÉDE, EDU, ANGELOS TÚ THEÚ, ANLALA, LAI, GAIA, APA, DIACHANNA, CHORUN.
Já jsem On! Jsem nezrozeným duchem!
Viditelný jen ve svém projevu, mocný a nesmrtelný oheň !
Já jsem On! Jsem Pravda!
Já jsem On! Nenávidím zlo a ničím jej!
Já jsem On! Jsem blýskání a hřmění!
Já jsem On! Přicházím v dešti, který oživuje zemi!
Já jsem On! Jehož ústa planou!
Já jsem On! Tvůrce zjeveného světla!
Já jsem On! Nádhera vší země!
“Srdce ovinuté hadem” – tak zní moje jméno!
Přijďte sem poddaní duchové – následujte mne a konejte co vám přikáži. Tak přikazuji každému duchu firmamentu a óteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, ve vířícím vzduchu i v hučícím ohni a každé kouzlo a každá metla Boží je poslušna mých rozkazů.
IAO, SABAO – to jsou ta slova!

ZAKLÍNÁNÍ – ZAKLÍNADLO I.

 • Volám a zaklínám tě, duchu ……. (zde proneseme jméno volaného ducha), a silou nejvyššího majestátu ti poroučím skrze BERALANENSIS, BALDACHIENSIS, PAUMACHIA a APOLOGIAE SEDES, jménem nejmocnějších princů, géniů, světlonošů a ministrů Tartaru, skrze nejvyšší prince, dlící ve věčném odporu v deváté legii tě volám a zaklínám. O sílu nejvyššího majestátu se opírám, skrze ni poroučím a jsa vyzbrojen silou Nejvyššího majestátu, rozkazuji ti při tom, který řekl, a stalo se, a jehož je poslušno veškeré stvoření. Tak také já, k obrazu Božímu stvořen, v Boha doufající a z jeho vůle existující, zaklínám tě nejvyšším a nejmocnéjším jménem Božím EL, silným a nádherným, ó duchu ……., a poroučím ti při tom, který vyslovil Slovo a jehož „FIAT” se stalo skutkem, skrze všechna jména Boží a také skrze jména ADONAJ, EL, ELOHIM, ELOHI, EHEJE AŠER EHEJE, SABAOT, ELION, JAH, TETRAGRAMMATON, ŠADAJ, jménem Nejvyššího pána a Boha tě zaklínám a rozkazuji tobě, ó duchu ……., přijď okamžitě sem, před můj kruh, a to v krásné lidské podobě, bez jakéhokoli znetvoření či nečistoty. Nevyslovitelným jménem TETRAGRAMMATON JHVH ti poroučím, jménem které vládne živlům, jménem, které zazní a hle – vzduch se zmítá, hle – moře ustupuje, hle – oheň hasne a země se zachvívá a třese, hle – zástupové nebes, zástupové země i zástupové pekel tichnou a chvějí se před ním. Proč ty duchu, ……., jej nechceš být poslušen? Přijď sem na toto místo z jakéhokoli dílu světa, kde právě přebýváš, přijď a srozumitelně odpovídej na všechny otázky, které ti položím. Přijď a zjev se mírumilovný a přátelský, naslouchej mým přáním. Zaklínám tě jménem pravdivého, živého Boha HELIOREN, abys uposlechl mého rozkazu, a to rychle, v souladu s mojí pravou a vytrvalou vůlí, viditelný a přátelský ke mně promluvil a nechť je tvoje řeč jasná, srozumitelná a nedvojsmyslná.
 • opakovat max. 3x
 • pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA
 • pokud se nic nestane, začít ZAKLÍNADLO II.

ZAKLÍNADLO II.

 • Volám tě, zaklínám tě a poroučím ti, ó duchu ……., zjev se viditelně před mým kruhem v krásné a příjemné podobě, bez jakéhokoli znetvoření a bez jakékoli nečistoty. Ve jménu a skrze jméno JAH a VAU, Adama chránící a k němu promlouvající, skrze boží jméno AGLA, chránící Lota a s ním celou jeho rodinu, skrze jméno JOTH, chránící Jákoba při zápasu s andělem a vysvobozující jej z rukou jeho bratra Ezaua, skrze jména ANAFAXETON, jež z Árona učinilo mudrce, skrze jméno CAVAOT, které Mojžíš vyslovil a proměnil vody v proudy krve, skrze jméno AŠER EHEJE ORISTON, které Mojžíš vyslovil a kromě domů Izraele zamořil žábami celou zemi, skrze jméno ELION, které Mojžíš vyslovil a seslal na zemi krupobití, skrze jméno ADONAJ, které Mojžíš vyslovil a seslal na zemi kobylky v takovém množství, že zničily vše, co kroupy ušetřily, skrze jméno ŠEMA AMATHIA, které vyslovil Jozue a zastavil Slunce, skrze jméno ALFA a OMEGA, které Daniel vyslovil a sražen a usmrcen byl veliký Drak, skrze jméno EMMANUEL, kterým byli Šadrak, Méšak a Abed-nego, tři mládenci, v peci ohnivé zachráněni, a skrze jméno HAGIOS, skrze pečeť ADONAJE, skrze ISCHYROS, ATHANTOS, PARACLETOS, a skrze O THEOS, ICTROS, ATHANATOS, a skrze tři tajemná jména AGLA, ON, TETRAGRAMMATON zaklínám a volám tě. Volám tě skrze tato jména a skrze všechna ostatní jména Boha živého a pravdivého, všemocného pána. Zaklínám tě a poroučím ti, duchu ……., skrze toho, který řekl, a stalo se, a jehož Slovo poslouchá celé stvoření, skrze strašlivý soud Boží, skrze rozbouřené vody Božího majestátu, mocného a nepřemožitelného, skrze čtyři zvířata nesoucí jeho trůn a hledící na všechny strany, skrze oheň jeho trůnu, skrze všechny anděly nebes a skrze všeobsahující moudrost Boží tě zaklínám, zjev se před mým kruhem a buď mi ve všem po vůli, skrze pečeť BASDATHEA BALDACHIA a skrze jméno PRIMEUMATON, které Mojžíš vyslovil a země se otevřela, aby pohltila Kóracha, Dátana a Abírama. Odpověz na má slova, ó duchu ……., buď poslušen mých přání, ujmi se svého úřadu, který ti náleží. Přijď viditelně, přátelsky a mírumilovně a bez prodlení, jak ti přikazuji, a jasným, sro-zumitelným hlasem mi odpověz na otázky, které ti položím, abych tvým odpovědím rozuměl.
 • opakovat max. 3x,
 • pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA
 • pokud se nic nestane, začít DONUCENÍ

DONUCENÍ

 • Zaklínám tě, duchu ……., skrze všechna vznešená jména velkého a ne-pochopitelného Boha, pána pánů, abys rychle a bez prodlení, z jakéhokoli místa či oblasti, země a světa přišel jak nejrychleji umíš a abys na mé otázky odpovídal rozumně, zřetelně a přátelsky, srozumitelným hlasem, tak, abych ti dobře rozuměl. Zaklínám a nutím tě, ó duchu ……., všemi již vyřčenými jmény včetně těchto sedmi velkých jmen, kterými tě král Šalamoun ve své moudrosti spoutal i s tvými průvodci: ADONAJ, PREYAJ čili PRERAJ, TETRAGRAMMATON, ANAPHAXETON čili ANEPHENETON, INESSENFATOAL čili INESSENFATALL, PATHTUMON čili PATHATUMON a ITEMON, zjev se před mým kruhem a buď poslušen mé vůle ve všech věcech, které budu požadovat. Pokud jsi nadále tak neposlušný, že se zdráháš přijít, připomínám ti moc jména nejvyššího, věčného pána Boha. On stvořil v šesti dnech nejen tebe, ale i mne a celý svět se vším, co v něm je, EJE, SARAJE, a skrze moc tohoto jména PRIMEUMATON, vládnoucího celému nebeskému vojsku, prokleji tě a odejmu ti tvůj úřad, tvé místo a tvoji radost a spoutaného tě uvrhnu do bezedné propasti Abyssos, abys tam zůstal až do soudného dne. A uvrhnu tě do věčného ohně a do moře plamenů a síry, pokud ihned nepřijdeš před můj kruh a nebudeš poslušen mé vůle. Proto přijď ve jménu ADONAJ, SABAOT, ADONAJ, AMIORAN, přijď, neboť ADONAJ je tvůj vládce.
 • opakovat max. 3x
 • pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA
 • pokud se nic nestane, začít VZÝVÁN KRÁLE

VZÝVÁNÍ KRÁLE

 • Velký, silný a mocný králi AMAIMONE, který panuješ mocí nejvyššího Boha EL nad všemi řády pekelných duchů, vysokých i nízkých ve východním království. Tebe volám a poroučím ti skrze tajné a střežené jméno Boží, a skrze Boha, jehož uctíváš, a skrze pečeť tvého stvoření, a skrze nejmocnější a nejsilnější jméno Boží – JHVH TETRAGRAMMATON – skrze toho, který tebe a všechny ostatní pekelné duchy svrhl z nebes, skrze všemocné a velké jméno Boží nebes, země i pekel a všeho, co se zde nalézá stvořeného, a skrze tvoji moc a vliv a také skrze mocné jméno PRIMEUMATON, kterého jsou poslušný nebeské zástupy, abys důtklivě napomenul, přiměl a přinutil ducha ……., aby přišel sem, před můj kruh v krásné a příjemné podobě, aniž by nějak uškodil mně či jinému stvoření, a aby odpověděl na všechny mé otázky pravdivě a podle skutečnosti, aby byl poslušen mé vůle a mých přání, aby každou záležitost objasnil, každou věc přinesl, vše ukázal, do všeho uvedl a vše vykonal, vše, co přísluší jeho úřadu, skrze sílu Boha EL, stvořitele všech věcí, stejně jako pořádku nebes, éteru, země či pekel.
 • opakovat max. 3x
 • pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA
 • pokud se nic nestane, znovu opakovat ZAKLÍNADLO I.,II.
 • pokud se ani pak nic nestane, začít všeobecnou kletbu ŘETĚZ DUCHŮ, kterou připojíme na konec ZAKLÍNADEL.

ŘETĚZ DUCHŮ

 • Ó ty špatný a neposlušný duchu ……., nepoučitelný a zpupný, neposlušný mých slov, kterých máš dbát, těch slov, kterými tě cituji. Volám jméno pravého Boha, tvůrce a stvořitele – tvého, mého a celého světa. Při síle tohoto jména, kterému žádná bytost nemůže vzdorovat, tě zaklínám do hlubin bezedné propasti Abyssos, kde zůstaneš v řetězech a plamenech neuhasitelného ohně a síry do soudného dne, pokud co nejrychleji nepři-spěcháš sem, před můj kruh a v tomto trojúhelníku se nezjevíš, abys byl poslušen mé vůle. Přijď proto co nejrychleji sem a chovej se mírumilovně. Při jménech Božích a skrze tato jména Boží, ADONAJ, SABAOT, ADONAJ, AMIORAN, přijď, přijď, duchu ……., přijď, vždyť on je král králů, ADONAJ, tvůj pán.
 • pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA
 • pokud se nic nestane, nakreslíme na pergamen jeho pečeť a uzavřeme ji do pevné černé skříňky spolu se sírou, čertovým lejnem (assa foetida) a jinými páchnoucími věcmi, vše převážeme železným drátem, pověsíme na špičku meče a držíme nad žhavým uhlím. Nejprve k ohni, potom ve směru, z něhož má duch přijít, říkáme ZAKLÍNÁNÍ OHNĚ

ZAKLÍNÁNÍ OHNĚ

 • Zaklínám tě, ohni, skrze toho, který stvořil tebe a všechny ostatní živly, abys ducha ……. neustále trápil, pálil a stravoval. Odsuzuji tě, duchu ……., protože jsi zpupný a neposlušný mého rozkazu, nedodržuješ přikázání svého pána Boha, pohrdáš mnou i mým zaklínáním, kterým tě přivolávám. Uposlechni mne, neboť jsem služebníkem nejvyššího panujícího Boha zástupů – JHVH, uposlechni mne skrze jeho nebeskou moc, kterou mne poctil. Přesto nepřicházíš, nevšímáš si mých návrhů a nedáváš na ně odpovědi. Pro tuto neochotu a pohrdání jsi vinen velkou neposlušností a vzpourou. Proto tě zbavím tvého jména a zničím tvoji pečeť, kterou mám uzamčenou v této skřínce. Spálím tě v nesmrtelném ohni a pohřbím tě do věčného zapomenutí, pokud nepřijdeš rychle, viditelný, přátelský a zdvořilý sem, před můj kruh, do tohoto magického trojúhelníku, v pěkné a příjemné podobě, tak, abys mne ani jiné bytosti, které jsou na tváři světa, při svém zjevení nepolekal, nepostrašil ani nepoškodil. Odpovídej rozumně na mé otázky a všechna přání, která ti předložím, do detailu splň.
 • pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA
 • pokud se nic nestane, řekneme VELIKÁ KLETBA

VELIKÁ KLETBA

 • Nuže, ó duchu ……., neboť jsi stále ještě zlomyslný a neposlušný a nechceš se mi zjevit, abys mi odpovídal na mé otázky, proklínám tě ve jménu nesmrtelného Boha zástupů JHVH TETRAGRAMMATON, jediného vládce nebes, země i pekel a všeho co jest, tvůrce podivuhodného řádu všeho viditelného i neviditelného, neboť si pro svůj odpor, tvrdošíjnost a škodlivost zasluhuješ, abys byl zbaven svého úřadu, potěšení a místa a byl uvržen spoutaný do hlubin bezedné propasti Abyssos, do moře plamenů a síry, kde budeš trpět do soudného dne. Celá nebesa tě proklínají, Slunce, Luna a všechny hvězdy tě proklínají a zástupy nebeské tě vrhají do neuhasitelného ohně a do nevyslovitelného utrpení. Tvé jméno a pečeť jsou spoutané a uzavřené v této skřínce, v dusivém zápachu síry a páleny ohnivým živlem. Ve jménu JHVH a skrze vznešenost tří jmen TETRAGRAMMATON, ANAPHAXETON a PRIMEUMATON, házím tě, ó tvrdošíjný a neposlušný duchu ……., do moře plamenů, kde jsou zavržení a prokletí duchové, abys tam zůstal až do soudného dne a připomenul si tvář Boží teprve tehdy, až On přijde soudit živé i mrtvé, ba celý svět. +
  vhodit skříňku do ohně a dál přivolávat ducha
 • jakmile však duch přijde, uhasíme oheň, v němž se skřínka nalézá, okouříme ji sladce vonící vůní
 • ukázat pentagram, který máme na lemu svého magického roucha, a řekneme OSLOVENÍ DUCHA

OSLOVENÍ DUCHA

 • Hle, tvůj zmatek, odepřeš-li poslušnost! Viz pěticípou hvězdu krále Šalamouna, kterou ti ukazuji! Viz osobu zaklínače, Bohem vyzbrojeného, mocí obdařeného a na tvé zjevení připraveného, jak zde beze strachu stojí – hle, jsem tvůj Mistr jménem OCTINOMOS. Proto musíš odpovídat rozumně na všechny mé otázky, být na ně připraven a svému Mistru ve jménu Pána poslušně napomáhat: BATHAL či VATHAT spěchá nad ABRAC! ABEOR přichází nad ABERER!
 • Nyní se stal duch poslušným a požaduje, abychom mu sdělili, co si přejeme. Stává se poddaným a pro jméno Boží provede všechny rozkazy a splní všechna přání.
 • Zjeví-li se nám pokorný a mírný, říkáme PŘIVÍTÁNÍ DUCHA

PŘIVÍTÁNÍ DUCHA

 • Vítám tě, duchu ……., ó urozená výsosti! Říkám, buď mi vítán, neboť jsi přišel na mé volání, neboť jsi poslušný toho, který stvořil nebesa, zemi i peklo. Jménem téže síly, kterou jsem tě vyvolal, tě zavazuji k tomu, abys přátelsky a viditelně setrval před mým kruhem (nebo: před mým kruhem v tomto magickém trojúhelníku) tak dlouho, dokud budu mít důvod pro to, abys zde byl přítomen, a neodcházej bez mého svolení dříve, než řádně, náležitě a bez falše vyhovíš mé vůli. +
 • vztáhneme svoji ruku ve velitelském gestu a řekneme:
  „S pentagramem Šalamounovým tě vyzývám! Dej mi pravdivou odpověď!”
 • Potom vyslovíme svá přání a prosby
 • Když je zaklínání skončeno, necháme ducha odejít a řekneme PROPUŠTĚNÍ DUCHA

PROPUŠTĚNÍ DUCHA

 • O duchu ……., protože jsi byl ochoten přijít na mé volání a svědomitě jsi splnil všechny mé rozkazy, propouštím tě, abys odešel do svého sídla, aniž způsobíš nějakou škodu a aniž ohrozíš nějakého člověka nebo zvíře. Propouštím té s tím, abys byl připraven kdykoli přijít na mé volání, budeš–li zaklínán podle svatých ritů magie. Napomínám tě ještě jednou, aby ses vzdálil, a mír Boží buď mezi mnou a tebou, AMEN!
 • Nyní, když je duch odvolán, nesmíme opustit kruh dříve, nežli se pomodlíme a poděkujeme Bohu za veliké milosrdenství, které nám poskytl tím, že nám povolil splnění našich přání a vysvobodil nás od všech záludností nepřátelských ďáblů.

Zdroje: Goetia OLDM. Překlad Petr z Vlkova a Avanax. 1. vyd. Mšeno u Mělníka: OLDM, 2009. 254 s. Grimoire Occulte; sv. 2. ISBN 978-80-904245-3-1.
a výše uvedené knihy v originále.
Obrázek: archiv Lóže u Z.·.S.·. a pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události