45 géniů sluneční sféry

Zasvěcenci považují sluneční sféru za tak zvanou sféru světla. V našem kosmu je to sféra nejtíže ovládatelná. Přivede-li to sférický mág tak daleko, že pozná a dobře ovládne i sluneční sféru, nejsou pro něho další sféry již žádný problém a všechny je snadno zvládne.

Lóže u Z.·.S.·. již několikrát úspěšně invokovala sluneční génie. Musím upozornit, že jde opravdu o bytosti velmi silné a horké. Ke komunikaci příliš svolní nejsou a když, tak jsou jejich sdělení jen těžko pochopitelná. Při společné invokaci prožíval každý z nás nezávisle velmi silné pocity tepla, návaly žáru, silné pocení, i když byla místnost chladná.

Příklad invokační tabule při praxi Lóže u Z.·.S.·.. Invokace probíhá podle klasického nebo upraveného scénáře. Návod naleznete v článku “Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami”.

Obrázek lze zvětšit kliknutím.

Krátký popis jednotlivých géniů sluneční sféry dá mágovi další opěrné body pro jeho praktické práce. Znaky těchto génií musí být při prvním volání kresleny vesměs zlatožlutou barvou. Rozdělení stupňů u každého génii značí dobu jeho vlivu na naší sféru. Z kabalistického hlediska je velmi důležité znát vliv každého génia na naši nadzemskou zónu a odtud na naši zemskou planetu. Zejména ve sférické kabale má ohraničení vlivu nebo vibrace velký význam. Sluneční sféra ovlivňuje veškerý život na všech planetách a sférách. U člověka se projevuje její vliv v životní síle, která udržuje mentální, astrální a hrubohmotnou matrici pohromadě.
Sluneční sféru spravuje celkem 45 génií. Jejich vládce, hermeticky řečeno “vládce sluneční sféry” se v kabale jmenuje Metatron. Kabalistické praspisy označují Metatrona za zprostředkovatele mezi Bohem a člověkem.

1) Emnasut
Bdí a vládne nad praživlem ohně v celém kosmickém pořadí na všech planetách a sférách.
2) Lubech
Dozor nad elektrickým fluidem, které vyvěrá z ohnivého principu na všech planetách a sférách našeho univerza, ve všech třech úrovních -mentál, astrál, hmota-.
3) Teras
Působení plusu a minusu u ohnivého živlu a u elektrického fluida v celém kosmickém pořadí na všech planetách a sférách.
4) Dubezh
Síla aktivního principu jak v člověku, tak i v říši minerálií, rostlinstva a zvířeny.
5) Amser
Oživení hmoty principem plusu a minusu, tedy elektřinou a magnetizmem v našem hrubohmotném světě, elektrickým a magnetickým fluidem na všech planetách a sférách našeho kosmického pořadí.
6) Emedetz
Střeží a podporuje sílu klíčivosti u člověka, zvířete a rostliny.
7) Kesbetz
Růst jak u člověka, tak i v říši minerálií, rostlinstva a zvířeny.
8) Smayisa
Udržování a živení pudu sebezáchovy ve všem stvořeném.
9) Emvetas
Vlivu 9. génia sluneční sféry podléhají v celém kosmickém pořadí všechny bytosti, které jsou vybaveny rozumem a mají tedy plné vědomí, bez rozdílu jejich hodnosti.
10) Bunam
Všechny intelektuální schopnosti u lidí a bytostí na všech planetách a sférách.
11) Serytz
Vysoký pragénius sluneční sféry. Pod jeho moc spadá v našem kosmickém pořadí princip vzduchu, jako zprostředkovatel mezi aktivním a pasivním, tedy vyrovnávací princip, ve všech fázích, u všech bytostí, ve všem stvořeném, dále kosmické vyrovnání sil plusu a minusu.
12) Wybiol
Úkolem 12. pragénia sluneční sféry je střežit a řídit na všech planetách a sférách moudrost a poznání u lidí a bytostí.
13) Lubuyil
Vláda nad principem a živlem vody ve všech fázích příčiny a účinku všech říší, planet a sfér kosmického pořadí.
14) Geier
Pragénius sluneční sféry má za úkol bdít nad magnetickým fluidem v jeho nejčistší a nejsubtilnější formě projevu ve všech vývojových fázích na všech planetách a sférách a sice ve všech třech říších -mentál, astrál, hmota-.
15) Wybitzis
Pragénius řídí princip citu (pocitu) u všech bytostí a lidí na všech planetách a sférách našeho kosmického pořadí.
16) Wybalap
Účinnost světel­ného principu na všech stupních bytí u všeho, co bylo stvořeno, na všech planetách a sférách v celém kosmickém pořadí.
17) Tzizhet
Pragénius sluneční sféry má mimo jiné za úkol učinit Božské osvícení, od nejjednodušší formy počínaje až k nejvyššímu projevu, přístupné všem lidem a bytostem veškerých planet a sfér kosmického pořadí, a to buď intuicí nebo inspirací, nebo jinými schopnostmi.
18) Dabetz
Pragénius sluneční sféry má za úklol přenášet poznání Božských Ctností na lidi a bytosti vech planet a sfér, seznámit je s vlivem těchto Ctností a dopomoci člověku k jejich realizaci.
19) Banamol
Materializace Božského Prasvětla v říši univerza na všech úrovních a sférách našeho kosmického pořadí až k nejnižšímu projevu životní síly.
20) Emuyir
Pragénius sluneční sféry vládne nad praprincipem zdraví, tedy nad dokonalou harmonií ve vztahu k zákonům analogie a nad magickou rovnováhou u lidí a bytostí ve všech úrovních a sférách.
21) Dukeb
Pragéniovi sluneční sféry podléhají zákony setkání skrze princip plusu a minusu ve stvořeném univerzu, tedy v celkovém kosmickém pořadí, a také dozor nad zákonitostí.
22) Emtzel
Zákon dynamiky čili expanze na všech úrovních jsoucna ve všech planetách a sférách našeho kosmického pořadí.
23) Tasar
Řídí pud rozmnožování všeho stvořeného na všech planetách a sférách našeho univerza.
24) Fusradu
Řídí zákony přitažlivosti a odpudivosti, tedy zákony sympatie a antipatie na všech planetách a ve všech sférách našeho kosmického pořadí.
25) Firul
Řídí a střeží zákon pevnosti, soudržnosti, čili koheze na všech planetách a ve všech sférách.
26) Ebytzyril
Řídí zákon gravitace čili přitažlivosti, tedy zákon váhy a tíhy na všech planetách a ve všech sférách.
27) Lhomtab
Kontrole 27. slunečního pragénia podléhají všechny zákony proměny na všech planetách a sférách a také ve všech říších.
28) Tzybayol
Dozor nad všemi zákony vibrace na všech plane­tách a sférách našeho kosmického pořadí.
29) Gena
Vládne nad zákonitostí, které podléhají všechny druhy záření na všech planetách a sférách.
30) Kasreyobu
Kontrole 30. pragénia podléhá kvalita každé v univerzu se nacházející věci.
31) Etzybet
Do rozsahu moci 31. pragénia spadá kromě jiného spravedlivé sledování univerzálních zákonů ve všech sférách a úrovních.
32) Balem
Dozor nad veškerými zákony analogie na všech planetách a sférách, ve všech mocenských říších našeho kosmického pořadí.
33) Belemche
Pragénius je pověřen bdít nad zákonitostí projevů našeho univerza, aby tyto byly skutečně v souladu s univerzálními zákony.
34) Aresut
Vládne nad rovnováhou ve všech plane­tách a sférách našeho kosmického pořadí.
35) Tinas
Sluneční pragénius střeží zákony krystalizace, fixace atd.
36) Gane
Bdí nad evolucí člověka a zvířete v našem univerzu na všech planetách a sférách, ve všech mocenských říších.
37) Emtub
Řídí osud a karmu všeho, co žije a co bylo svařeno, od nejmenšího až k největšímu.
38) Erab
Pragénius je považován za prainiciátora a je strážcem času a prostoru na všech planetách našeho univerza.
Poznámka:
Sférický mág ví, že čas a prostor je pouze tam, kde se jedná o formy a stvořené věci, bez rozdílu,jde-li o tak zvané mrtvé nebo živé živočichy. Naproti tomu jsou veškeré sféry, od nadzemské zóny počínaje až k nejvyšší sféře našeho kosmického pořadí, -v protikladu k jejich planetám- bez času a bez prostoru.
39) Tybolyr
Vládcem všech ideálů u lidí a bytostí na všech sférách a planetách.
40) Chibys
Dozor nad duchovním vývinem u lidí a bytostí na všech planetách a sférách s ohledem na evoluci, na zákonitost a na karmu.
41) Selhube
Pragénius sluneční sféry je považován za prastvořitele všech prasymbolů a jejich pramluvy -kosmické řeči- a za vůdce všech uskutečněných praidejí.
42) Levum
Génius sluneční sféry je považován za prastvořitele veškeré magické vědy a kabaly.
43) Vasat
Génius sluneční sféry je prainiciátorem v principu vody a jejího magnetického fluida ve všech stupních hustoty a projevu u lidí a bytostí na všech planetách a sférách našeho univerza. Vasat střeží také vše stvořené, v němž je princip vody činný.
44) Ezhabsab
Moci 44. slunečního génia jsou podřízeny všechny ve vodě žijící bytosti,jak na naší zemské planetě, tak i na všech ostatních planetách.
45) Debytzet
Všechny druhy evokačních prostředků, dále všechny spalovací procesy -i kvašení- jsou pod jeho dozorem.

Všichni pragéniové sluneční sféry lze podle jejich mocenských rozsahů v kosmickém pořadí považovat za zprostředkovatele prastvořitele planetární soustavy. Kvůli informaci a lepšímu přehledu jsem u každého génia sluneční sféry uvedl pouze jednu abstraktní ideu. S ohledem na účinek této abstraktní ideje je však velmi mnoho paralel, které si pak mág buď sám intuitivně sestaví, nebo při navázání kontaktu se slunečními génii si od nich nechá dát příslušná vysvětlení. Každopádně získá mág tolik vědomostí, že k jejich bližšímu popisu není možno nalézt vhodná slova. Jakmile se stal sférický mág také pánem nad sluneční sférou, není již pro něho problém, který by nedokázal správně rozluštit, také v jeho vědomostech není jediná mezera a skrze jednu z těchto sfér může skutečně dospět k dokonalému adeptství. Je-li mág i v kabale poněkud obeznámen, bude mu nyní úplně jasné, proč je ve většině kabalistických zasvěcovacích soustavách uvedeno, že ke spojení s Božstvem dochází na Tiferetu, pod kterým se podle kabalistického stromu života rozumí sluneční sféra, ve které může mág dosáhnout Božského spojení.

Jak je v kabalistickém stromu života doslova uvedeno, musí totiž mág mít polovinu cesty k Bohu za sebou, to znamená, že již prošel sférami až včetně sférou sluneční a že je také všechny ovládá, načež mu v druhé polovině cesty přijde Bůh v ústrety, takže dojde ke spojení s Bohem, při němž se nejedná o spojení s některým zosobněným Božstvem, nýbrž Věda a Moudrost, Moc a Síla se spojí v Jedno.

Zdroj: BARDON, František. Praxe magické evokace: návod k vyvolávání bytostí ze sfér, jež nás obklopují. Překlad Otilie Votavová. 3. vyd. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 1998. 267, [156] s. ISBN 80-86183-03-3.
a archiv Lóže u Z.·.S.·.
Obrázek: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *