Konstrukce magických zrcadel (F.Kabelák)

Většina zrcadel, kterých se užívá v hermetické praxi a kterým se říká běžně zrcadla magická, nejsou ve skutečnosti zrcadly magickými. Jsou to většinou zrcadla, sloužící praxi psychurgické, která se také často zaměňuje s magií. 

Zrcadlem magickým rozumíme nástroj, pomocí kterého lze způsobem optickým vstoupiti ve styk se silami či bytostmi kosmogonickými, které působí či obývají v kabalistickém světě Jecírá, sféře astrální. 

Zrcadla tato používáme velmi často ve spojení s operacemi magie obřadné, proto jsou také většinou zhotovena za spolupůsobení obřadů. Rozeznáváme čtyři druhy těchto obřadných zrcadel, a sice:

 • zrcadlo živlové,
 • zrcadlo planetární,
 • zrcadlo zodiakální,
 • zrcadla astromagická.

Popíšeme krátce konstrukci zrcadla, kterého používáme v magii živelné a podle jehož popisu můžeme velmi lehko analogicky konstruovati zrcadla dalších tří druhů. 

Za nejlepší tvar pokládám eliptický Randolphův o průměru 7×5 angl. palců. Vyhloubení bude parabolické se dvěma ohnisky, vzdálenými od sebe 118 mm. Hloubka ve středu je 33 mm. Dle těchto údajů zhotovíme odlitek z černé, tvrdé, nekroutící se massy o síle asi 8 mm, jehož okraj zbrousíme na vnější straně o 4 mm. Tento odlitek pozlatíme na obou stranách zlatou fólií. 
Dále zhotovíme z massy červeně zbarvené jiný odlitek, jehož půdorys tvoří elipsu o těchže rozměrech jako u odlitku černého, ale jehož vyhloubení nebude parabolické, nýbrž výsečí kružnice o poloměru 93 mm. Zbrousíme jej na vnitřním okraji asi o 5 mm a taktéž pozlatíme na obou stranách, Upozorňujeme, že tento odlitek způsobuje tak zvanou sférickou korekci, a doporučujeme těm, kdož vlastní psychurgické zrcadlo Randolphovo s tekutou náplní neb sexuelním nábojem, aby použili zadní strany tohoto tvaru z vhodného materiálu, neboť se jím účinnost zrcadla zesílí na nejvyšší míru.

Do tohoto odlitku vložíme odlitek parabolický, vzniklou dutinu mezi oběma odlitky vyplníme tekutým a žlutě zbarveným parafínem promíseným popelem mandragory a blínu, okraje zatmelíme a pozlatíme. 
Na parabolickou plochu, která je vlastní plochou zrcadla, naneseme slabou kondenzační vrstvu voskovou, kterou přetřeme několikráte touto rozpuštěnou směsí: 

 • sirného květu ……… 2 gr
 • bromu ………………. 3 gr 
 • živočišného uhlí …… 3 gr 
 • asfaltu ……………….. 2 gr 
 • sandaraky ………….. 2 gr 
 • kopálu ………………. 1 gr 
 • damary ……………… 1 gr 
 • thridaxu …………….. 2 gr 
 • magnetovce ……….. 1 gr 
 • ferum reductum ……1 gr     

Celkem naneseme této směsi 18 gramů a po zaschnutí přelakujme čistým kopálem, aby vznikla lesklá plocha. 
Takto vzniklé zrcadlo posvětíme dle obvyklého rituálu pro zrcadla a zhotovíme na ně vhodnou skřínku z olšového dřeva, kterou vevnitř rovněž pokryjeme zlatou fólií. 

Nyní si opatříme za vhodných vlivů čtyři koule o průměru asi 32 mm, a sice: 

 • první z pocínované mědi za vlivu měsíce od novu do první čtvrti a venuše v blížencích, vahách nebo vodnáři, 
 • druhou z pozlaceného železa za vlivu první čtvrti až úplňku a mars ve skopci, lvu neb střelci, 
 • třetí z postříbřeného olova od úplňku do poslední čtvrti a měsíce v býku, panně nebo kozorohu, 
 • čtvrtou z dutého skla naplněného rtutí za poslední čtvrti až nového měsíce a merkura v raku, štíru nebo rybách. 

Na měděnou kouli odpovídající živlu vzduch vyryjeme za jmenovaných vlivů hebrejské písmeno He, na protilehlou stranu písmenu Alef, dále jméno Rafael, jeho znak a pečeť, obraz orla, jméno vládce Asmodel s pečetí, nakreslenou dle metody devíti komor. 
Koule železná odpovídá živlu oheň, vyryjeme písmeno Vau a Nun, na protilehlou stranu Šin, dále jméno Michael, jeho znak a pečeť, obraz lva, jméno vládce Jehuel s jeho pečetí. 
Olověná koule odpovídá živlu země, vyryjeme písmenu He, na protilehlou stranu Mem, jméno Uriel, jeho znak a pečeť, obraz vola, jméno vládce Ariel a jeho pečeť. 
Skleněnou kouli naplněnou rtutí a značící živel voda ozdobíme písmenou Vau, na protilehlou stranu Mem, dále jméno Gabriel, jeho znak a pečeť, obraz člověka, jméno vládce Tharsis, jeho pečeť. Další kabalistická jména, souvztažná se živly, jichž na koule použijeme, nalezneme v knize Sefer Raziel ha Malach. 
Každá z těchto koulí se posvětí za velkého obřadu, jak jej pro živel předpisuje Elifas Lévi a odpovídajícího dotyčnému živlu s použitím korespondujícího nástroje, hole, meče, kalicha nebo pantaklů a za vzývání dotyčných archandělů a připoutání dotyčných vládců. 
Tyto koule se vloží do rohů skřínky a spojí mezi sebou čtyřmi osmnáctičlánkovými řetízky, u nichž jest vždy jeden článek zinkový a druhý měděný. Každý z řetízků jest dlouhý 14 a půl cm. (Rozměry tyto nejsou libovolné.) Na každý z článků se vyryje jedno z 72 jmen božích, odpovídajících vždy pěti stupňům zvířetníků, při čemž budiž dbáno kladu a záporu. Osmnáct jmen odpovídá vždy jedné roční době, to je jednomu živlu. Zhotovení těchto řetízků vyžaduje doby jednoho roku, ale v případě nutnosti lze použít pochodu měsíce zvířetníkovými znameními. Celek se zalije temně zeleně zbarveným šelakem. 

Skřínka se zrcadlem se musí opatřit ještě jedním obalem ze dřeva lipového. 
Zrcadlo takto zhotovené je syntézou živlových vlivů vůbec, jeho zhotovení vyžaduje doby jednoho roku, je účinným v optické magii několik let a předčí v praxi magické sebelépe zhotovené stránky živlů v magické knize. 
Podobným způsobem zhotovují se zrcadla, která shrnují v sobě vlivy planetární, zodiakální neb astromagické, přičemž důtklivě upozorňuji, aby nebylo k jednotlivému zrcadlu poutáno více vlivů než dvanáct. 

Dovoluji si zvláště upozornit na zrcadla astromagická, přičemž praxe, odpovídající hvězdě Sirius, kterou nazývali staří Egypťané Sopdet, dává nám výsledky velmi zvláštní. Avšak odvětví astromagické vyžaduje dle našeho úsudku podrobné znalosti moderní astrofyziky, jakož i znalosti kabaly egyptské, neboť kabala hebrejská přehlíží zúmyslně v mnohém směru tuto praxi. Proto lze jen vítat snahu Universalie o probuzení zájmu o tradici egyptskou. 

Zrcadel zhotovených dle udaných rozměrů a ohniskové vzdálenosti používáme ve vzdálenosti asi 42 cm od očí, neboť jen tehdy kryjí se ohniska elipsy s ohnisky parabol, na čemž velmi často závisí zdar pokusu a což v praxi velmi často přehlížíme. 
Při práci se zrcadly nepoužívám nikdy kuřidel, nýbrž lihového výtažku, který při pokusu rychle odpařuji, vyrobeného podle následujícího předpisu: 

 • vinný líh 96 % ……………………. 110 gr
 • sladovaného semene ind. konopí 20 gr 
 • rulíkového plodu …………………. 10 gr 
 • blínového semene ………………..  2 gr 
 • vraního oka …………………………  3 gr 
 • durmanového semene …………..  1 gr
 • listí náprstníku ……………………..  5 gr 
 • potměchuti ………………………….  10 gr 
 • opia …………………………………..  5 gr 
 • šafránu ………………………………..  5 gr
 • aromatické drogy signované živlem, 
 • planetou atd. dle účelu pokusu   20 gr   

Směs se nechá stát 14 dnů v uzavřené láhvi, denně protřepe, nakonec vylisuje a profiltruje. 
Ku konci chtěl bych říci několik slov na obranu optické magie. Často se tvrdí, že fenomen optické magie nelze dobře řídit v prostoru a čase. Pokus se silou či démonem, nesoucím kabalistické označení Adaltiel, přesvědčí nás, že lze prostor zvládnout velmi dobře, je-li jen dostatečně dbáno vlivů příslušných stupňů zvířetníkových znamení a signatur. 
Obdobně je to i s časem, záleží jen na operatérových znalostech astrologie, zvláště astrologie hermetické a kabalistické, neboť pokus zdánlivě jednoduchý vyžaduje často užití složité kombinace astrálních sil různých stupňů. 

Nezdar v optické magii je zaviněn často také tím, že operatér volí zrcadlo, které patří svojí působností do jiného odvětví hermetismu. Dle našeho přesvědčení a zkušeností nelze vyvolati kupříkladu zjevu theurgického zrcadlem magickým, které musí nezbytně býti zhotoveno na podkladě kosmogonických principů a souvztažností, kdežto zrcadlo theurgické je třeba zhotovit na podkladě principů theogonických, psychurgické androgonických, alchymické fysiogonických. 

Tak kupříkladu použijeme-li k operaci magické krystalu, který má svého dymeje, nemůžeme od něho žádati díla, patřícího magii, jelikož dymej jest personifikací fysiogonickou. 
Evokujeme-li přesto, jak by se zdálo se zdarem, a docílíme zjevu, není zjev tím, za co jej pokládáme, a praktický výsledek operace nebude žádný. Nutíme-li zjev přesto, aby učinil, co žádáme, a dosáhneme-li přece jakéhosi výsledku, není výsledek tento ničím jiným, než jakýmsi zdáním toho, co jsme zamýšleli, nebo pouhým klamem, neboť znásilňujeme přírodu a jsme dříve nebo později trestáni odrazem za tento omyl. 
Proto doporučujeme důtklivě každému hermetiku, aby bedlivě studoval teorii čtyř kabalistických světů a speciálně, jak působí v nich kabalistický strom, Ilán, neboť jedině tímto studiem pochopíme síly těchto světů a zákony, jimiž se řídí a jejichž přestoupení jest trestáno dříve nebo později. 

Opticky pracující magik pak pozná, proč a jak je nutno soustředit veškeré vlivy magické do devíti dutých zrcadel, proč a jak je nutno těchto devíti zrcadel použít hromadně při uskutečnění Velikého díla magického, jež hermetik největší kompetence, Elifas Lévi, dovolil si naznačit ve svém Rituálu, nejpraktičtějším díle moderní doby, pouze několika slovy: “Uzavřete průlinu lampového sloupce a zdvojnásobte oheň zápalů, stane se pak něco neočekávaného a neslýchaného!”

Dodatek:

 1. Soustředěním veškerých vlivů magických v devíti zrcadlech nerozumíme soustředění kvantitativní, jež je prakticky neproveditelné, nýbrž soustředění kvalitativní. 
 2. Vzdálenost ohnisek parabol, kterou udáváme, nesouhlasí se vzdáleností, kterou udává Randolph. Použili jsme vzdálenosti, kterou jsme po mnoha pokusech seznali jako nejvhodnější pro naši práci. 
 3. Dále nepopíráme velikých možností jediného zrcadla, konstruovaného tak, aby vyhovělo všem odvětvím praxe hermetické, zdůrazňujeme toliko, mluví-li se o zrcadle magickém, již sám název určuje jeho speciální konstrukci a užití. 
 4. Tinktury, které používáme k odpařování, lze užít ve chvíli vyvolávání také vnitřně v několika kapkách. 

Pak ale místo 110 gr vinného lihu použijeme 80 gr starého malaga a doplníme jen 30 gr lihu. Na místě drogy aromatické, kterou určuje specializace pokusu, použijeme stejného množství drogy Jajé. 

Za vnitřní užití této tinktury nechceme nést žádné odpovědnosti, jelikož zde stává nebezpečí otravy, jakož i nebezpečí jiná. 

Během posledních dvou let dostali jsme do ruky několik až dosud neznámých drog jihoamerických, na které jsme byli upozorněni malou notickou jistého italského toxikologa. 

Jsou to drogy signatur theurgických, psychurgických i magických, jež ve svých účincích předčí daleko slavný mexický peyotl a jajé. Tak kupříkladu jedna z nich, nesoucí signaturu martovu, je-li užita v určitém poměru s drogou střelce, umožňuje operatéru okamžitý optický styk s bojovnými duchy marse a střelce a co je ještě zajímavější, dává operatéru nabýti na dobu několika hodin bojovných vlastností těchto duchů, a to tak velkou mírou, které nelze nikdy dosáhnout sebelepší a dokonalejší koncentrací a sebelepším posismem. 

Těchto několik jihoamerických drog pokládáme za nejúčinnější drogy, jichž lze užít v optické praxi. Mají vesměs velké nevýhody, a sice způsobují velké oslabení paměti po pokusu na určitou dobu a silnou nervozitu, mimo toho lze si je velmi těžko opatřiti a jsou drahé. Oslabení paměti snažíme se předejít při pokusu prostředky, plynoucími z praktické kabaly, s velmi slabým zdarem. Doufám však, že tyto pokusy během jednoho roku dokončíme a pak podám o účinku těchto drog v optické praxi hermetické podrobnou zprávu. 

Zdroj:
http://www.grimoar.cz/
Logos: revue pro esoterní chápání života a kultury: vybrané texty z ročníků I-VII (1934-1940). Vyd. 1. Praha: Trigon, 1995. 363 s. Ametyst. ISBN 80-85320-57-6.
Obrázek: pixabay, archiv Lóže u Z.·.S.·.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]