Symbolika hebrejského jazyka VI. (ע-פ-צ)

Pokračování k předchozí lekci symboliky. Tentokrát písmena Ajin, Pe a Cade. Samozřejmě včetně videa.

ע

Zvuk slova Ajin je do jisté míry podobný Zajin.. A nejen to. O Zajin jsme si už stačili říci, že znázorňuje kromě zbraně a “sedmičky” b-žího odpočinutí také obraz “reálného” pohledu na naši cestu životem /ode zdi ke zdi/ tedy od bodu A k bodu B, podvojnost, dualitu. Ajin jako by bylo Zajin bez Zet. Bez onoho zraňujícího ostří zbraně, jíž Zajin ve své podstatě je. Podíváme-li se pozorně na tvar tohoto znaku, je podobně jako život /CHETt/ tvořen znaky WAWa ZAJIN. Zatímco v Chet se oba tyto znaky spojují prostřednictvím horního břevna, které znamená H-spodina, v Ajin se naopak rozdělují. Ajin tedy vypadá jako takové Ypsilon.

Nyní si opět nalistujme, co píše Bible ve svých úvodních kapitolách. když Adam s Evou pojedli ze Stromu pounání, “otevřely se oči jejich a oni poznali, že jsou nazí”- Jinými slovy začali rozlišovat mezi A a B, mezi plus a minus, mužským a ženským principem. Význam znaku Ajin je skutečně oko! A ani jeho tvar se tomuto symbolu příliš nevzdaluje. Stačí si v duchu vybavit egyptské hieroglyfy, nebo vzpomenout na egyptské nástěnné malby. Princezna Nefertiti měla koutky očí pěkně zdůrazněny linkou, takže do jisté míry připomínaly dvě proti sobě ležící ypsilon. A odtud je už k oku Ajin skutečně jenom skok

_. ._    . .    -< >-    Y   i    = ע

Kromě toho “ypsilon” nebo “vidlička” Ajin připomíná i rozeklaný jazýček toho, kdo Adama s Evou k prvotnímu hříchu svedl. A doslova a do písmene popisuje to, co Písmo svaté ve výše uvedeném verši z Genesis. Pojedli /a do té doby byli jedno tělo a jedna duše a navíc v Jednotě vnímali přítomnost B-ží/ a poté, co pojedli, se jejich otevřeli a oni začali “vidět” dvojnost tohoto světa. Oko Ajin nás má vyzbrojit, abychom dokázala zvítězit nad kruhem Samech. K tomu potřebujeme právě duchovní oko Ajin.

Z pohledu kabaly je Ajin vlastně pětinásobkem Jména JHWH –Adošem se hebrejsky píše hvhy tj. gematrie 10+5+6+5=26. Ajin — [ gem. 70+10+50=130. Šestadvacet jména JHWH se do sedmdesátky znaku Ajin vejde přesně 5 krát. Pět je He čili akt. Nechme “jednat” B-ha JHWH a uvidíme věci tím správným Ajin, tím správným okem.

Sedmdesátkou let věku počínaje, je v Izraeli každý člověk považován za “vidoucího”, tj. za toho, komu náleží patřičná úcta a vděk. I kdyby nebyl prorokem, ale jen tesařem, za těch sedmdesát let “viděl” tolik, že nemůže být nemoudrý. Upozornění: Cti důstojnost stáří a před šedivou osobou povstaň /Lv 19:32/ je jednou ze 613 micwot národa Izraele. Sedmdesátka znamená duchovní plnost, proto bylo i 70 členů Sanhedrinu, a stejný počet “stařešinů” ustanovil Moše, je zajímavé, že také v sedmdesáti duších vstoupil Izrael do Egypta (tedy duchovně v plnosti) aby zde rozrostl do počtu šedesáti /tisíc/. A sedmdesát let trvalo také babylonské zajetí. Kdo chce věci domýšlet dále, jistě si všimne, že v sedmdesátém roce “po Kristu” dochází ke zničení Druhého chrámu. Že řecký překlad Bible zvaný *Septuaginta znamená doslova “Sedmdesátka” a to proto, že na ní (podle tradice odděleno v kobkách-samotkách) pracovalo sedmdesát mudrců po sedmdesát dní. Kabala dokonce dopodrobna rozpracovala dvě mystické kategorie, učení o Sedmdesáti B-žích jménech a učení o sedmdesáti tvářích Tóry.

פ – ף

Na překonání Hada potřebujeme, jak bylo řečeno vidoucí oko, pokorná ústa a modlitbu. Sedmnáctým znakem v pořadí /sedmnáct je číslo pro “Dobré”!/ je Pe. Pe skutečně znamená ústa. Není divu. Vždyť se jedná o nesmírně mocný nástroj. Jimi do nás vstupuje mléko (mateřským počínaje a zbytkem jakékoli potravy konče), jimi do nás vstupuje med (radosti a “sladkosti” tohoto světa) a časem, až je strávíme zase vystupuje (v podobě příběhů).. Tímto “medem a strdím” má podle tradice oplývat i země zaslíbená. Vzpomenete-li si na proroka Ezechiele, ten také musel podle bible symbolicky sníst knihu, kterou před něj H-spodin rozvinul a když tak učinil, aj byla v ústech jeho jako med sladká! /Ez 3:1-3/. Ústy vdechl H-spodin do člověka to, co ho činí člověkem. a Slovem H-spodinovým, tedy výpovědí úst jeho, nebesa učiněna jsou i všichni zástupové jejich.

Věříme-li i bez kabaly, že ústa dokážou spasit i zranit, je tento význam myslím zcela na místě. Snad jen o něco lépe pochopíme krále Davida, proč v jednom ze svých žalmů prosí: Polož stráž k ústům mým…”

Tvarově se Pe podobá Kaf. Je pouze “doplněno” o ten malý nenápadný otvor “smějících se úst” /a to jak v základní tak i v koncové podobě tzv. Pe sofit/.

כ – Kaf + “ústa” -> פ
ך – Kaf sofit + “ústa” -> ף

Číselná hodnota sedmnáctého znaku Pe je osmdesát. V rámci “medu” tj. příběhů si můžeme připomenout, že Mojžíš (jenž se stal H-spodinovými “ústy”) byl v okamžiku svého povolání právě ve věku osmdesáti let. Osmdesáti odpovídá také gematrie slova “sjednocení” -heb. Jesod יסוד tj. 10+60+6+4 = 80. Tradice učí, že všechno, co přijmeme ústy se v nás sjednocuje. Jídlo i slovo (slyšené) a touto jednotou jsme živi. Vše co z úst vypouštíme, sytí světy. A právě proto, prosí David o to, aby mu anděl H-spodinův položil stráž před ústa”…

צ – ץ

Po „duchovním oku” Ajin a poté, co dokážeme „ostříhat svá vlastní ústa” — Pe, neboť jsou branou poznání i poznávání, je třeba ještě jedna maličkost. Modlitba. Zadíváme-li se na tvar Cade pozorně, myslím, že se v něm dá spatřit klečící postavička se sepjatýma rukama. Cade symbolizuje *cadika — spravedlivého. Ve svém původním významu je Cade háčkem na Víme už, že v čase se vznáší Leviathan Nun a právě modlící se Cade ho může „vytáhnout”. Vzpomeneme-li si na události okolo Stvořnení světa a na vyhnání z ráje, třeba nám k něčemu bude i následující příběh. Až do pádu do hřícha jídávali Adam s Evou ze stromu života. Potom ale pojedli ze stromu poznání, otevřely se jejich oči a oni poznali dvojnost. Rozpoznali mezi dobrým a zlým. Zůstali před touto skutečností stát doslova a do písmene jako tvrdé Y, kterémužto písmenku se znak „otevřeného oka”, znak Ajin , velice podobá. Následoval jejich útěk do křoví a schovávaná před Hospodinem, nakonec se Všemohoucímu přiznali a on je takříkajíc vypudil ze Zahrady. Ne ze vzteku, ale aby nemohli jíst ze stromu života. B-h je poslal do světa, aby dospěli cestou poznání (když o to tak stáli) znovu až k trojici „moudré oko zkrocená ústa modlitba” tj. v symbolickém smyslu ke znakům Ajin-Pe-Cade – jejichž akrostich je EPeC  עפצ   Jinými slovy, aby dospěli znovu ke stromu života. Strom se hebrejsky řekne „ec” — psáno  עץ    jenomže s koncovým Cade. Tradice tím chce naznačit, že cílem „klečícího cadika” („normální” Cade) je dosáhnout „stromu životu” koncové Cade sofit, jež se svým tvarem stromu skutečně podobá.

Při čtení je nutno dát dobrý pozor na rozlišování mezi „ypsilonem” Ajin a „žehličkou” resp. „klečícím” základním Cade a mezi „ypsilonem” Ajin a ještě protáhlejším „ypsilonem” Cade sofit, které se navíc podobá stromu Života…

ע – Ajin     צ – Cade
ע – Ajin     ץ – Cade sofit
עץ – Ec (strom)     עצל – Ecel (naproti)

Znakem Cade s číselnou hodnotou devadesát se pomalu dostáváme na konec „desítkové” řady. Možná by stálo za to porovnat jednotlivé dvojice znaků v obou „třídách” v jednotkové a desítkové. Alef je Absolutní a Všemohoucí B-h, Jud je poznaný B-h Stvořitel, nikoli pouze Stvořitel prvotního stvoření, ale i Stvořitel našeho „duchovního rozměru” na úrovni „desítek”… Přičemž tvarově se Jud vlastně promítá v Alef a to jak nad „lomítkem”, tak i pod ním. Bet je podstata a smysl tohoto fyzického „dolního” světa, jak se nám jeví při jeho poznávání. Skutečnou podstatou je však plnost darů plynoucích z B-ží dlaně Kaf. Gimel je jakákoli bytost, Lamed je to, co bytost lidskou odlišuje od bytosti „gimelné” tj. schopnost učit se a učit, neboli trojice svědomí-příroda-zákon v jednom. Dalet je čtveřice rozměrů „dolního” světa a čtveřice alchymistických živlů. Mem — velká čtyřka je „dalším” rozměrem /časem/, který „dolnímu” světu dává náhle docela nové dimenze. O He víme, že je to první samotatné novum, které „gimelná” bytost člověk obleené do všech darů „dolního” světa — do prostoru k bytí, do těla a do své sounáležitosti do koloběhu přírodních zákonů — může vykonat. Čin. Stejně tak něco samostatně „nového” je Nun, zásadní čin v duchovním smyslu. Člověk konající se díky svým činům vydává na cestu Waw. Jde o to, aby neskončila v kruhu Samech, ale stala se naopak spirálou vedoucí vždy o úroveň výš. Zajin je mj. oddělení svatého od všednosti, na to abychom to dokázali nejen naplnit, ale skutečně prožít potřebujeme zkušené oko -Ajin. Chaos Chet je výživnou tmou, ze které může povstat cokoli, směr ke Smrti, ale také k duchovnímui životu, totéž nám zprostředkovává to, co do sebe přijímáme ústy Pe. TET je lůno, kde se rodí rozhodnutí. A toto rozhodnutí může Cadik – spravedlivý, vytáhnout na háčku Cade ještě o úroveň výše, ke svatosti….

Bůh, podstata, bytost, rozměry, čin, cesta, oddělení chaos….
ט  ח  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א

B-h, podstata, učení, rozměr, víra, po „spirále”, vidění, pojmenování věcí …. atd
פ  ע  ס  נ  מ  ל  כ  י

Autor: Jaroslav Achab Haidler
Foto: Pixabay