Symbolika hebrejského jazyka IV. (כ-ל-מ)

Pokračování k předchozí lekci symboliky. Tentokrát písmena Kaf, Lamed, Mem. Samozřejmě včetně videa.

כ – ך

Je-li Alef ve svém původním významu hlavou býčka (přeneseně pak Absolutním B-hem) je na této pomyslné “vyšší” úrovni i Jud, po všem, co jsme si o něm řekli, také počátkem čehosi, co se rodí z lůna TET. Ve světě symbolů je to ruka — do pěstičky sevřená ruka novorozeněte. Člověk, který si v lůnu TET připustil víc než pouze svoji “dolní” cestu WAW – vedoucí ode zdi ke zdi (pomyslné sinusoidní ZAJIN) — chaosem žití – CHET – až k tomu hrobu – TET, je také takříkajíc duchovním novorozenětem a sám B-h je pro něj čímsi dosud neuchopeným a nepochopeným, sice mocným, ale jen letmým dotykem (tak trochu v duchu Michelangelova proslulého Vyhnání z ráje na stropě Sixtinské kaple). Ale jelikož b-ží “přirozeností” je především Akt — brzy se ručka mění v dlaň. To je také symbolický význam jedenáctého znaku Alefbetu, znaku Kaf, jehož číselná hodnota je ovšem dvacet. Podíváme-li se také na základní tvar znaku Kaf — k tolerantním okem, oblouk základního Kaf do jisté míry skutečně připomíná dlaň, ze které je možné se napít U. (Pozor při rozlišování mezi Kaf a Bet — u Bet dolní břevno cesty člověka přesahuje, Kaf je skutečně jen dlaň nebo vypouklina bříška lžíce!!!)

כ <- tvar Kaf je oblý jako žlíce ב <- břevno Bet přesahuje

Vraťme se v souvislosti s dlaní znaku Kaf k tomu, co už známe. Ke slovu koach — כח “Síla k životu”. Poznali jsme je u znaku Chet, ve spojení s gematrií výrazu vznášet se (mrachefet) v biblickém verši, kdy se Duch b-ží na Počátku vznášel nad propastí. Přečteme-li si příběh slova koach čili symboliku jednotlivých znaků, jež ho tvoří, získáme: dlaň (Kaf) + život (Chet). Odtud už není daleko, aby nám svitlo, co všechno se skrývá v Izaiášově verši: Na dlaních svých vyryl jsem tě… (Iz 49:16). My náboženští “fanatikové” s tím nijak nepolemizujeme, je nám jednak zřejmé, že “člověk pomíjí jako stín, nadarmo zajisté kvaltuje se, shromažďuje a neví, kdo to pobéře, neboť na dlani pouze vyměřil mu H-spodin věku jeho (Ž 39:7,6), jsme dokonce přesvědčeni i o tom, že bez b-žího dopuštění nespadne v přírodě ani jediný lístek a zároveň společně s agnostiky uznáváme, že “Když pámbu dopustí, i motyka spustí, ale jen tradice navíc dodává, že právě uvědomění si této skutečnosti našlo svůj “fyzický” výraz v jarmulce (šábesdeklu) alias kippě, tj. v pokrývce hlavy, kterou pravověrný Žid nosí při všech svatých úkonech včetně modlitby, studia a jídla! Snad proto, aby ani ten nejučenější ani ten bohatý či mocný nikdy nezapomněli, že k tomu nedošlo jen jejich zásluhou, ale díky laskavé b-ží dlani trvale položené na tom nástroji zvaném člověk.

Jako sloveso znamená Kaf v doslovném překladu “působit dlaní” tj. vyvíjet tlak, působit silou, působit násilí ale také uvádět v platnost. To vše b-ží dlaň skutečně vykonává a to prostřednictvím tóry, která vstoupila v platnost na Sinai, což je kopec tvaru obrácené dlaně.

Číselná hodnota znaku Kaf odpovídá dvaceti. Za dvacet stříbrných byl do Egypta svými bratřími prodán Josef. Ježíšova cena byla o deset stříbrných vyšší. Tradice (byť židovská) neřeší ani tak sumu samotnou, jako její symboliku: Josef byl i v okamžiku svého prodání do otroctví v dlani b-ží, aby mohl včas ze svých dlaní – řízených ovšem H-spodinem (sny a jejich výklad) – nasypat dostatek obilí do dlaní hladovějícího Egypta i svých semitských příbuzných. Tak bylo totiž Josefovo poslání vyryto v dlani H-spodinově. Třicítka symbolizuje lilmud -učení. Jakoby Ježíšova “cena” zase symbolizovala poslání – přinést učení (zákon, nový) i mezi “pohany” a připomenout Židům, co dělají špatně…

POZN.: U znaku Kaf se poprvé setkáváme s tzv. KAMENNOU PECÍ. To není kabala, ale pouze mnemotechnická pomůcka, jak si zapamatovat všechny znaky s dvojitou formou zápisu. První (zprava) je vždy uveden klasický znak, za ním (směrem doleva) jeho tzv. KONCOVÁ forma. Tradice má své vysvětlení, proč tyto znaky přijímají i koncovou nebo chcete-li konečnou formu, ale o tom si povíme, až se seznámíme se zbytkem “Kamenné pece”. Prozatím je dobré si zapamatovat, že “Kamenná pec” = znaky K-M-N P-C, neboli Kaf-Mem-Nun-Pe-Cade mají dvojí způsob zápisu. Na začátku a uprostřed slova se píší jinak než na konci. Nejsnadnější pomůckou pro jejich identifikaci je to, že všechny koncové formy mají hodně protažené svislé břevno. Dalo by se říci až pod dolní linku klasického hebrejského zápisu. (A samozřejmě stojí na konci slova.)

ב – כ rozdíly mezi Kaf a Bet
כ – ך koncovým Kaf a Kaf
ד – ך a koncovým Kaf a Dalet

כחמ = chochma (moudrost), כח = koach (síla), בך = b´cha (v tobě)

בגדך = bigdecha (tvoje šaty), בגד = beged (šat, oděv)

דוב = dov (medvěd), דובך = dov´cha (tvůj medvěd)

ל

Dvanáctým znakem Alefbetu ovšem s číselnou hodnotou třicet (!) je Lamed. Ve svém původním, “dolním” významu znamená bodlo na pohánění dobytka.. Původnímu tvaru tohoto pro nás možná již trochu archaického nástroje (protože Evropa přestala dobytčatům sloužit už dávno předávno tomu a dnes si jednoduše pohodlně vystačí pouze s bičem) se tvar pro znak Lamed podobá celkem věrně. Jednalo se totiž o jakousi zmenšenou píku. Nahoře na držáku nástroj končil delším bodcem (pro nás ho bude představovat “rozmáchlé” horní svislé břevno Lamed), který sloužil na popohánění, a pod ním vystupovalo do strany další ostří sloužící ovšem pouze jako škrabka (k oškrabování zaschlého trusu a jako škrabátko na otoky způsobené hmyzem) – pro nás ji tvoři ona špičatá část. Nástroj tedy sloužil jednak sice k popichování zvířete za účelem korigování jeho cesty, ale na druhé straně mu dokázal přinášet i určitou úlevu. Dodnes se dochoval snad jedině v pohaněčů slonů v Indii..

Nejinak působí i Zákon a tóra. Jinými slovy B-h se dává poznat mj. i v učení — v tóře. Přičemž pod pojmem tóra chápe tradice život jako takový se všemi jeho projevy (na rozdíl od Tóry — pěti Mojžíšových knih). Lamed tedy symbolizuje učení /hebrejsky lilmud/. Je také spíš logické než zvláštní, že Lamed představuje tzv. “vyšší” trojku. Jeho číselná hodnota je samozřejmě třicet, ale co jiného než větší trojka jsou tři desítky tvořící dohromady třicet? Tím chce judaismus jenom upozornit, že: Častokrát a rozličnými způsoby promlouval B-h k otcům … /Žd 1:1/ a že tak mluví i dodnes. A to skrze přírodu, svědomí a tóru. A je užitečné pochopit celou tuto trojku srdcem.

Hebrejské “srdce” lev — bl se dá číst také způsobem l + b; tj. “lilmud” + dva. B-h je poznatelný v tóře a dalších dvou “zákonech”: v přírodě a ve svědomí. Kabala chápe Lamed /hebrejsky psáno ד+מ+ל, tj. למד/ jako akrostich úsloví “lev mevin dajat” čili srdce rozumí moudrosti”…

Bal Šem Tov nazýval Lamed ve vztahu k učení “věží chystající se vzlétnout” snad pro trochu “rozevlátou” formu zápisu tohoto znaku ve srovnání s vesměs přísně kvadrátními formami zbytku alefbetu. A dodával: Učení (dolní svislá nožička) dává křídla, aby ses povznesl na základnu (příčné břevno), ze které budeš moci vzlétnout…” Říkával také, že člověk, chce-li létat, musí se nejprve postavit na to, co má v hlavě, a podíváte-li se dobře na tvar písmene Lamed, uznáte sami, že se tak trochu podobá, jako by znak Waw stál na znaku Reš /který znamená mysl, hlavu, temeno – jak se dozvíme vzápětí./

ו <- Waw stojící na Reš ל = ר LAMED

מ – ם

Nešťatná třináctka” připadá v alefbetu času. To je totiž symbolický význam třináctého znaku — znaku Mem s číselnou hodnotou čtyřicet. Doslova znamená Mem vodu, která přece plyne podobně jako čas, smývá rány podobně jako čas a je svým způsobem věčná stejně jako čas, která koluje v určitém cyklu stejně jako čas a jediné moře, ve kterém se lze spolehlivě utopit, je právě moře času. Vodní živel připomíná “vlnka” v horním břevnu základního Mem,; koloběh vody v přírodě zase tvar tzv. Mem sofit — koncového Mem, které se podobá nepovedenému hranatému kolečku (nebo, chcete-li, kostce ledu). Plyne-li voda podobně jako čas, resp. Plyne-li čas podobně jako voda, žádný div. že Mem je tedy znamením času. Z tohoto pohledu je docela zajímavé přečíst si znovu všechny biblické údaje o čtyřicítce, například čtyřicet dní trvání potopy světa, čtyřicet let putování Izraele pouští, čtyřicet dní vyměřených Jonášovi na obrácení Ninive, čtyřicet dní pokušení Ježíše na poušti atp. Tyto události samozřejmě mohly trvat do puntíku přesně tak dlouho, jak praví Písmo, ale je také docela možné, že trvaly svůj “vyměřený čas”.

Časovost Mem resp. jeho osudová spjatost s časem (který ovšem vlastně neexistuje, jeho existence je pouze symbolická – a pro nás tady „dole” jaksi pomocná) je mj. ukotvena také v nejkrásnějších slovech každého jazyka ve výrazech otec a matka. Příběh hebrejského “otec” — אב lze číst, jako že Alef vstupuje do Bet. Otec je pro dítě zpravidla (až do doby, než začne samo na rozum bráti) malým bohem. Všechny strázně vyřeší táta. Otec by měl být také domácím veleknězem. On je zodpovědný B-hu za rituální “košérnost” celé své rodiny, a to jak v krevních tak i v duchovních záležitostech. Jemu je od B-ha /Alef/ svěřen úkol pečovat o smysl tohoto světa (ostatně Mem je jen “vyšší” čtyřka, podobně jak jsme se s tím setkali u Lamed!). “Matka”, hebrejsky אם znamená, že Alef vstupuje do času. Posláním maminek je tedy pečovat o “časné” potřeby svého potomka, o potřeby které skýtá velká čtyřka tohoto světa. Za tu dřinu jsou odměněny tím, že právě v nich pokračuje koloběh Mem sofit lidského rodu. (Jásejte feministky, plésejte hlasem silným, ale jen do času!) Neboť … spojením otce a matky získáme gematricky 44, což odpovídá výrazu “krev, tělesnost” /dam/ רם a teprve tzv. dokonalý trojúhelník, tj. trojice otec + matka /dam/ + Všemohoucí /Alef/ tvoří “člověka” /adam/ ארם.

אב <- otec; gem. 1 + 2 = 3
אם <- matka; gem. 1 + 40 = 41
3 + 41 = 44
—————————————-
44 = 4 (dalet) + 40 (mem) <- krev (dam)
דם = מ + ד

krev (dam) + H-spodin (alef) = člověk (celý!)
ארם = א + דם

Autor: Jaroslav Achab Haidler
Foto: Pixabay