Pater Noster (Otčenáš)

Otčenáš neboli modlitba Páně (podle svých prvních dvou latinských slov také Pater noster) je pravděpodobně nejznámější křesťanská modlitba. Podle Lukášova evangelia sdělil tuto modlitbu svým učedníkům Ježíš Kristus, když se ho ptali, jak se mají modlit. V evangeliu podle Matouše je tato modlitba součástí kázání na hoře, ve kterém Ježíš představuje svoje poselství. Níže v několika jazycích (dalších desítky jazyků ZDE). Na konci článku je video s přednesem v několika nejvýznamnějších jazycích.

Dle mojí praxe je tato modlitba nejsilnější v řečtině. Má zajímavý rytmus, intonaci a zvuk. Kromě toho je řečtina pravděpodobný originál a překlady jsou víceméně vždy zavádějící. Je třeba vyzkoušet více variant. Osobně mi přijde například zajímavá islandská a velšská varianta jelikož jde o velmi staré jazyky se silným zvukem. Na výše uvedeném odkazu je tato modlitba (meditace) ve všech řečech světa.

ČESKY
Otče náš, jenž jsi na (nebo: v) nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého.
[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]
Amen.

STAROSLOVĚNSKY
Отьче нашь · ижє ѥси на нєбєсьхъ ·
да свѧтитъ сѧ имѧ твоѥ ·
да придєтъ цѣсар̑ьствьѥ твоѥ ·
да бѫдєтъ воля твоя ·
яко на нєбєсє и на земл̑и ·
хлѣбъ нашь насѫщьныи даждь намъ дьньсь ·
и остави намъ длъгы нашѧ ·
яко и мы оставляємъ длъжьникомъ нашимъ ·
и нє въвєди насъ въ напасть ·
нъ избави ны отъ нєприязни ·
[яко твоѥ ѥстъ цѣсар̑ьствьѥ · и сила и слава въ вѣкы]
аминь ·:·

RUSKY
Отче наш, Иже еси́ на небесе́х!
Да святи́тся имя Твое́,
да прии́дет Ца́рствие Твое,
да будет воля Твоя,
я́ко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь,
и оста́ви нам до́лги наша,
я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим,
и не введи́ нас во искушение,
но изба́ви нас от лука́ваго.
Aминь.

LATINSKY
Pater noster qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo.
[Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.]
Amen.

ŘECKY (Nestle Aland 28, pozn.)
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ŘECKY (Patriarchal Edition 1904) 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·]
ἀμήν. ·:· —

ŘECKY – FONETICKY
Pater hémón ho en tois úranois,
hagiasthétó to onoma sú.
Elthetó hé basileia sú.
Genéthétó to theléma sú,
hós en úranó, kai epi tés gés.
Ton arton hémón ton epiúsion dos hémin sémeron.
Kai afes hémin ta ofeilémata hémón,
hós kai hémeis afiemen tois ofeiletais hémón.
Kai mé eisenénkés hémas eis peirasmon,
Alla rhysai hémas apo tú ponérú.
[Hoti sú estin hé basileia kai hé dynamis kai hé doxa eis tús aiónas. Amén.]

HEBREJSKY
אבינו
אבינו שבשמים
יתקדש שמך
תבוא מלכותך, יעשה רצונך
כבשמים כן בארץ.
את לחם חקנו תן לנו הים,
וסלח לנו על חטאינו
כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו.
ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע.

ARAMEJSKY – FONETICKY
Abvún d-bá šmája
Netkádaš šmach
Tejtech malkutach
Nechwej c´vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha
Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.
Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána
d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.
We-la tachlán le-nesjúna
Ela pacan min biša
Metol d´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta
l´alám almín.
Amén.

ISLANDSKY
Faðir vor, þú sem er á himnum.
Helgist þitt nafn, til komi þitt ríki,
verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni.
Gef oss í dag vort daglegt brauð
og fyrirgef oss vorar skuldir,
svo sem vér og fyrirgefum
vorum skuldunautum.
Eigi leið þú oss í freistni,
heldur frelsa oss frá illu.
[Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin
að eilífu.]

VELŠTINA (GAELIC)
Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd,
Sancteiddier dy enw.
Deled dy deyrnas.
Gwneler dy ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol.
A maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr.
Ac nac arwain ni i brofedigaeth; eithr gwared ni rhag drwg.
Canys eiddot ti yw’r deyrnas, a’r nerth, a’r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.

Zdroje:
prayer.su
wikipedia.org
foto: Wikipedia (
Carl Heinrich Bloch (1834–1890): Horské kázání)


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Čvn
4
So
celý den LXXXIII. LUZS Jihlava v místo poblíž Jihlavy
LXXXIII. LUZS Jihlava v místo poblíž Jihlavy
Čvn 4 – Čvn 5 celý den
LXXXIII. LUZS Jihlava ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! Pokud Vás zajímá práce LuZS, neváhejte nás kontaktovat. Více informací viz www.luzs.cz. PROGRAM: -Úvodní rituál + IEOUA -Organizační okénko[...]
Čvn
25
So
celý den Rituál Kupalo
Rituál Kupalo
Čvn 25 – Čvn 26 celý den
Celodenní rituál Kupalo. Pouze pro zvané organizátorem.
Čvc
1
celý den XXXII. Letní filosofická škola v Velké Losiny
XXXII. Letní filosofická škola v Velké Losiny
Čvc 1 – Čvc 10 celý den
Vážení přátelé a příznivci Letní filosofické školy, XXXII. ročník se uskuteční opět ve Velkých Losinách od pátku 1. do neděle 10. července nad tématem Spravedlnost, pravda, láska. Program: Pátek 1. 7. Filosofi[...]
Říj
7
celý den Ekologické dny Olomouc 2022 v Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Ekologické dny Olomouc 2022 v Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Říj 7 – Říj 9 celý den
32. ročník společné porady o našem světě PODROBNÝ PROGRAM PRO ROK 2022 PŘIPRAVUJEME.AKTUÁLNÍ INFORMACE MŮŽETE SLEDOVAT: https://www.facebook.com/groups/222005604657338