Bezejmenný předstup!

V dubnu 2019 ve známém religionistickém časopise Dingir (04/2019) byl otištěn obsáhlý článek pojednávající o zasvěcovacích stupních Lóže u Z.·.S.·.. V takovéto formě ani šíři nebyl dosud publikován.

Přepis celého článku

Adept stojí spoře oděn před improvizovaným temným chrámem. Právě jej čeká iniciace do 1. lóžového stupně Novitius. Je nervózní, je vzrušený, je plný očekávání. Po výzvě vstupuje do místnosti osvětlené pouhými dvěma svícemi, červenou a zelenou. Na stole před ním leží lidská lebka a další podivné předměty. Vzduchem se line povědomá vůně kadidel a bylin, celá místnost je v mlžném oparu. Za stolem postavy, které nepoznává. Sotva je vidí, přesto si všímá, že kolem pasu mají meče nebo dýky, na hlavách kápě. A obličeje? Proboha!… Je ticho. Adept slyší jen tlukot svého srdce. Vzpomíná na svá dosavadní setkání se členy lóže, na všechny rozhovory i rituály. Vždyť jsou to moc fajn akce, pohodoví lidé. Přece je znám, říká si. Ale co když…? Nedělám teď chybu? Jsou to vůbec oni? Co když mi nějak ublíží? Nebo se budu muset zavázat k něčemu, z čehož už není návratu? Ticho najednou protne silné zvolání: „Bezejmenný, předstup!“

Takto nějak se může cítit člověk, který se rozhodl stát řádným členem jihlavské Lóže u Zeleného Slunce – Svobodné a Otevřené Lóže Studentů a Adeptů Věd Hermetických, Nezastírající Theologie a Poznávání Přírody a Vesmíru, jak zní celý její název. Nadále pro ni budu používat zkratku L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.. Co vše předchází tomuto okamžiku iniciace? Co vše musí žadatel do L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. splnit? Co vše musí předtím absolvovat? V tomto článku popíšu konkrétní postup přijímání členů do této lóže. Postup a systém iniciací jsou originálním dílem L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙., částečně inspirované velkými spolky minulosti. Tento iniciační systém zde také stručně představím – poprvé veřejně.

L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. jsem založil v Jihlavě roku 2011, praktická pracovní setkávání lóže probíhají od června 2014, od té doby jsou lóžové akce v Jihlavě pravidelně každý měsíc (někdy i vícekrát), v roce 2016 byla založena také pražská pobočka L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙., která pořádá setkání několikrát v roce. Lóží prošlo již asi 40 lidí, počet aktuálně řádných aktivních členů se v posledních letech pohybuje kolem 15 až 20.

Členství v L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.

O členství v L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. se může ucházet každý dospělý svéprávný člověk bez rozdílu pohlaví, věku, národa, rasy, náboženství apod., člověk tolerantní povahy, bytostně svobodný a nezávislý, toužící po poznání a odhodlaný se rozvíjet. Lidé žádají o vstup do naší lóže převážně dvěma způsoby: 1. osobně skrze člena L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. nebo 2. elektronicky na e-mailovou adresu L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.. Velmi často zaujmou naše webové stránky, na kterých otevřeně zveřejňujeme programy setkání a které jsou plné zajímavých hermetických (i jiných) informací. Každý, kdo se o členství zajímá, i ten, koho třeba již nějakou dobu známe, musí vedení lóže dodat řádně vyplněnou Žádost o členství. Ta obsahuje také 7 otázek zjišťujících motivace žadatele a jeho dosavadní zkušenosti v hermetismu. Dále obsahuje 15 otázek o toleranci, odvaze, ochotě a upřímnosti. Pro vstup do lóže nejsou nutné hluboké hermetické znalosti či zkušenosti. Důležité je být aktivní jak v teoretickém vzdělávání, tak i v praxi.

Od většiny klasických hermetických lóží a spolků se L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. liší především v pěti bodech:

(1) nemáme jednu preferovanou nauku, k hermetickým vědám přistupujeme universalisticky, preferujeme ovšem klasické západní hermetické vědy a okultismus (magii, alchymii, astrologii, kabalu apod.);

(2) v lóži nepracujeme jen s tzv. „dobrou či světlou” stránkou magie, věnujeme se i té druhé, tzv. „temnější straně”;

(3) vedle studijní složky klademe velký důraz i na složku praktickou. Členové tedy hermetické nauky i praktikují: dělají magické rituály či evokace podle starých grimoárů i moderně pojaté, vyrábějí si magické nástroje, alchy-mické preparáty, amulety či talismany, prakticky vykládají karty či horoskopy, připravují si přednášky a ukázky praxí, cvičení, meditací atd.;

(4) v lóži nestojíme o formální členy, klademe velký důraz na osobní účast a na to, aby se členové plně zapojili také do intenzivního samostudia a praxí jak společných, tak individuálních;

(5) každý nový člen si v průběhu čekatelské fáze vybere sobě nejbližší hermetické obory, nauky či praxe, kterým se bude věnovat zvlášť intenzivně a o jejichž znalosti se potom bude dělit s dalšími členy v lóži (referáty, přednášky, ukázky praxí, příprava rituálů apod.).

Na toto vše tedy předem každého žadatele upozorníme, aby věděl, že členství v naší lóži vyžaduje aktivní zapojení, aby opravdu poctivě zvážil, zda je členství v lóži opravdu prakticky realizovatelné – zda si udělá dost času jak na lóžová setkávání, tak na vlastní rozvoj.

Co se teorie týče, měl by každý mít na začátku přečtený alespoň Lexikon magie od prof. Milana Nakonečného nebo nějaký jiný dobrý teoretický úvod do hermetických věd a alespoň po jedné knize o každé z nich. Máme poměrně podrobné stanovy, v nichž je popsán také postup přijímání nových členů. Úplně prvním krokem je tedy vyplnění a dodání žádosti. Poté musí každý žadatel absolvovat několik pohovorů, které probíhají na veřejném místě, obvykle v kavárně. První pohovor je s vedením lóže a probíráme na něm to, co žadatel napsal do své žádosti, ptáme se na motivace ke členství i na skutečné možnosti, vlastně na cokoli, co nám přijde pro zapojení do lóže důležité. I žadatel se může zeptat na cokoli.
Při prvním pohovoru také žadatel odpovídá na otázky z testu „Předpoklad základních hermetických znalostí”, který je složen z otázek napříč hermetickými vědami, na jejichž základě zjistíme magickou úroveň a myšlení žadatele. Na základě toho pak žadateli případně doporučíme literaturu k dostudování. Poté je žadatel pozván na druhý pohovor, k němuž jsou přizváni další členové lóže (z nich může přijít kdokoli), aby tak měli možnost žadatele po znat a relevantně se k němu vyjádřit.
Žadatel by si měl v této fázi také zvolit své lóžové jméno, jehož volbu i význam vysvětlí. Poté se všichni členové lóže, kteří u pohovorů se žadatelem byli, poradí, zda žadatele již pozvou na uzavřené setkání lóže, nebo ne, anebo zda má splnit ještě některé další podmínky. Pokud je žadatel „schválen”, může se již začít účastnit i řádných lóžových uzavřených setkání. Svou první účastí se žadatel stává členem-čekatelem se všemi právy i povinnostmi člena kromě práva hlasovacího. Člen-čekatel se musí zúčastnit nejméně šesti řádných lóžových setkání, než je pozván k členství řádnému. Tato čekatelská doba je důležitá proto, aby se jak nový člen, tak i členové stávající vzájemně poznali a aby měli všichni možnost se zodpovědně rozhodnout, zda je pro čekatele členství v L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. tím, co doopravdy chce. Během tohoto období si člen-čekatel vybere onen svůj vybraný okruh hermetických nauk či praxí, na něž se zaměří více.

Nejdříve až poté je člen-čekatel přizván k členství řádnému. Tím se stane absolvováním iniciačního rituálu zvaného „Rituál znovuzrození”, který je zároveň zasvěcením do 1. lóžového stupně Novitius. Tento rituál obsahuje symbolické úkony a texty, lóžové sliby, předání členského listu atd. Přítomny jsou také symbolické předměty k rozjímání nad některými principy (např. ona lidská lebka připomínající naše předky i naši pomíjivost, a tedy i jistou pokoru, s níž je třeba k mysteriím hermetismu přistupovat). Každý člen-čekatel projde tímto rituálem individuálně. Rituál vede velmistr či tajemník lóže, ale přítomni mohou být i všichni aktuální řádní členové. Po absolvování Rituálu znovuzrození se čekatel stává řádným členem s hlasovacím právem. Od této doby již může postupovat po dalších vnitřních iniciačních stupních L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙..

Iniciační stupně

Nyní tedy stručně popíšu tyto iniciační stupně. L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. má svůj originální iniciační systém, v němž členové iniciačních stupňů dosahují podle konkrétních výsledků své aktivity v lóži a absolvováním specifického iniciačního rituálu. Iniciační stupně se nazývají: 1° Novitius, 2° Eques, 3° Comes, 4° Rex, 5° Magus, 6° Sacerdos, 7° Aedificantus a nakonec stupeň nejvyšší bez čísla: °Illuminatus. Historicky první velmistr a první tajemník L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. jsou nositeli stupně Illuminatus. Jejich nástupci či další funkcionáři lóže by měli být voleni z členů lóže, kteří se v dosažených iniciačních stupních co nejvíce blíží také tomuto stupni.

S bližšími podmínkami iniciačních postupů a jejich provedením jsou seznámeni pouze členové lóže. Tito pak musí veškeré podrobnější informace o těchto iniciacích držet v přísné tajnosti. Udělám nyní drobnou výjimku a z tohoto systému zasvěcovacích stupňů poodhalím alespoň několik příkladů pro bližší představu čtenářů. Iniciační postup L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. nad 1° není pro členy povinný, každý člen má možnost se dobrovolně rozhodnout, zda iniciačně postupovat chce či nechce. Nositelé vyšších stupňů mají ale více interních výhod než nositelé stupňů nižších (např. přístup k specializovaným akcím či materiálům).

Postupování po iniciačním „žebříku” stupňů nechápeme jako nějaké udělování „hodností” za loajalitu či za poplatek. Aby členovi L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. mohl být udělen vyšší stupeň zasvěcení, musí mít za sebou konkrétní viditelnou práci na sobě v lóži. A to jak teoretickou, tak i nutně praktickou (a to napříč všemi hlavními hermetickými obory). U každého stupňe je stanoveno, co konkrétně je k jeho „splnění” potřeba. Např. na každý stupeň musí mít adept přečten určitý počet knih (vyšší stupně = více knih, např. na 3° Comes to musí být alespoň 30 knih z různých hermetických oborů, na 4° Rex knih 60), musí mít jisté znalosti ve všech hermetických vědách (čím vyšší stupeň, tím podrobnější, např. na 2° Eques zná zodiak, astrol. planety a domy + zná svůj horoskop + vyrobí 1 talisman či amulet dle astrologických zásad, na stupeň 3° Comes zná symboliku sefirotického stromu a umí ji aplikovat na různé oblasti + zná šémy, tj. Boží Jména), musí znát dobře symboliku (např. astrologickou, alchymistickou, mytologickou), znát důležité magické abecedy (řeckou, hebrejskou, runy, některé umělé abecedy), musí mít zpracovány a v lóži předneseny referáty a později i delší přednášky na daná témata (např. na 2° Eques zná historii novodobého francouzského hermetismu + referát, na 5° Magus zná historii rosekruciánství + referát), musí si obstarat určité vybavení (např. na 3° Comes má vlastní magické roucho a další doplňky, např. ochranné pantakly), musí získat praktické dovednosti, umět sestavit a později také vést různé rituály, v nižších stupních kratší, ve vyšších delší a náročnější (např. na 2° Eques povede alespoň jednu invokaci v lóži a ovládá a předvede nějaký ze známých očistných rituálů, na 5° Magus povede jednu společnou evokaci pro členy lóže), na stupních nejvyšších se už také musí podílet na činnosti lóže směrem navenek (např. připraví pro lóži knihu, s níž se může dále pracovat, uspořádá a vede workshop výroby vybraných magických předmětů, zorganizuje lóžový výlet, uskuteční přednášku pro veřejnost), atd.

Za udělení stupňů se v L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. neplatí žádné poplatky ani je nelze získat jen formálně symbolicky či obejitím podmínek. Pokud tedy člen splní všechny podmínky dané pro ten který stupeň, je pozván k iniciačnímu rituálu na příslušný stupeň. Až absolvováním tohoto rituálu se stává nositelem onoho stupně. Tyto rituály jsou velmi specifické a jsou spojené i s iniciační zkouškou. Podléhají přísnému utajení a je v nich (více než na salónnost či dlouhé proslovy) kladen důraz na silnou prožitkovost např. velmi působivým kontaktem s některým z živlů, překonáním některého ze strachů apod. Nakonec adept obdrží certifikát daného stupně, tajné heslo a symbolický předmět vážící se k onomu stupni.

Celý tento systém má motivovat ty, kteří se skutečně chtějí něco naučit a také úspěšně hermetismus praktikovat, a má odradit ty, kteří by chtěli přijít jen ze zvědavosti či nechtěli věnovat potřebné úsilí. Kromě těchto zasvěcení mohou být jednotlivci v L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. nositeli i jiných iniciací v jakýchkoli dalších duchovních či hermetických směrech. To nevnímáme jako kontraproduktivní pro lóži, spíše naopak. Velmistr L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. a někteří další členové jsou držiteli svěcení a iniciací v přímé a nepřerušené linii významných mistrů českého, francouzského, německého a anglického hermetismu 19. a 20. století a přes ně dál až k bratrům rosikruciánům, zednářům, martinistům, gnostikům, templářům atd.; a také jsou přímými pokračovateli více apoštolských sukcesí. Máme mezi sebou např. gnostického biskupa, několik kněží, zasvěceného šamana, mistra reiki v nejvyšším stupni, zasvěcence druidských mysterií, svobodného zednáře 33. stupně i členy jiných lóží a hermetických spolků, ale i různých duchovních vyznání (neopohany, katolíky, husity, muslimy, jednoho dudeistu i lidi bez vyznání).

“Desatero” osobnosti

Na závěr ještě malý dodatek, jak v lóži chápeme moderního hermetika. Zčásti je to dáno už tím, co po členech vyžadujeme, jaké jsou jejich povinnosti. Toto zde ale nyní psát nebudu, protože je to podrobně popsáno v našich veřejně dostupných Stanovách, v nich máme také Etický kodex lóže. Zde spíše zmíním to, co považuji za důležité pro hermetickou praxi tak, aby člověku fungovala. Sestavil jsem jakési „Desatero” osobnosti současného praktického hermetika – tedy člověka, který chce úspěšně poznat i prakticky aplikovat hermetické vědy ve svém životě. Zde je:

1. V nějakého Boha a také v sebe věřiti budeš.
2. Zdravého rozumu si zachováš.
3. Ve škole Přírody i Písem učiti se budeš až do skonání svých dnů.
4. Dostatek prostoru, času, prostředků a sil pro hermetickou práci na sobě, svých blízkých i okolnostech si vždy budeš vymáhati.
5. Nebudeš konformní a nenecháš se strhnouti multiverzem lákadel současné civilizace, aniž však zapomeneš rozvíjeti i jiné zájmy a vztahy, vedle těch hermetických.
6. Nebudeš nezodpovědný!
7. Nebudeš líný!
8. Nebudeš bázlivý!
9. Nebudeš netrpělivý!
10. Aniž se necháš odraditi neúspěchem!

Toto není desatero příkazů pro členy. Je to spíše jakýchsi deset návodů k úspěšnosti hermetické praxe. Na tyto vlastnosti a hlavně schopnost každého žadatele je aktivně v lóži realizovat se ptáme už při prvních pohovorech. Každý žadatel by si měl uvědomit, že připojení se k praktikující operativní lóži od něj bude vyžadovat jisté úsilí, prostor, čas a prostředky. Toto nelze ničím nahradit. Pokud chce výsledky, musí nejdříve začít pracovat. Zde platí ono obligátní „bez práce nejsou koláče”. Pasivní členství nepodporujeme.

Protože se také občas stane, že čekatel (a někdy i iniciovaný člen) zjistí že mu systém práce v L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. nevyhovuje nebo je na něj moc náročný nebo hledá spíše nějaké více pečující společenství, pak může samozřejmě členství v naší lóži svobodně ukončit (dohodou či písemně). Musí ale nadále zachovat v tajnosti vše, co podléhá režimu utajení L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙..

Vraťme se na závěr k našemu adeptovi, který vstoupil do temného chrámu. Uvědomil se, že hermetismus pro něj není jen záliba, jen nějaký nezávazný koníček, ale že je to jeho životní cesta, jeho veliká radost, zdroj poznání i rozvoje. A najednou v temnotě poznává známé hlasy, známé postavy, přichází úleva. Později poslouchá dlouhou litanii jmen všemožných zasvěcenců a hermetiků minulosti, k nimž se i on nyní připojuje jako nedílný článek jednoho pevného řetězu iniciací sahajícího do dávných časů, přes antická mysteria, středověké řády, novověké lóže, až k těm současným adeptům Velkého Díla – až k němu samotnému. A on je nyní pevně odhodlán dát svému životu nový smysl, dát sliby Hermovi, lóži a vlastně hlavně sobě samému a předávat toto královské okultní umění dál. Vstupuje právě na 1. schůdek lóžových mysterií. Jeho cesta za dobrodružstvím spletitých cest, zákoutí a tajemných plodů v zahradách Hermových začíná.

Autor textu: Pavel Jurkovič, DiS. (lóžovým jménem Tabris, je ideovým otcem, zakladatelem a velmistrem Lóže u Zeleného Slunce)

Ukázka z praxe Lóže u Zeleného Slunce

Přepis části rituálu „Megalitické evokace” konané dne 17. 8. 2019 v nočních hodinách na místě údajného obětiště uprostřed kamenných řad u Kounova. Rituál byl velmi úspěšný a více než splnil očekávání evokatéra i účastníků. Dvanáct účastníků sedí v kruhu, každý má připravenou svou oběť. Hlavní evokatér vytyčí světové strany pomocí ohně, poté zapálí kuřidlo a stojící uprostřed začne říkat:

„My lidé tohoto věku jsme se sešli zde v naději otevření závoje dvou věků. Máme hlubokou úctu a respekt k tomuto místu, k vám dávní obyvatelé i k mocné Matce Přírodě. Jsme poutníci po zamrzlé řece času, krví spojeni s národy které tu žily a tělem se zemí na které stojíme. Chtěli bychom poodhalit tajemství tohoto místa, spatřit dávné děje a snad se i podílet na probuzení věcí pod povrchem. Voláme na pomoc sílu slunce a života, sílu plodnosti a smrti, sílu země a pohybu, dále našeho patrona Jepseriho a také naše přímé předky z podsvětí. Místo oběti nabízíme část naší životní síly (symbolizované kamenem). Za to žádáme vize dávnověku a klíč k tomuto místu. Staniž se tak!”

Účastníci postupně nosí doprostřed kruhu svou obětinu, a evokatér dále silným hlasem volá do noci text ve welštině: „Roedd pobl o’r oedran hwnyn casgluymayny gobaith o agor lleny ddau fyd. Maegennym barch a pharch dwfn at y lle hwn, at drigo- lion hynafol chi a’r natur bwerus. Rydymyn bererinion ar yr afon amser rhewedig, gwaedyn gysylltiedig á’r bobl a oeddyn byw yma a’r corff gyda’r tiryrydymyn sefyll arno. Hoffem ddatgelu cyfrinachau’r lle hwn, gweld digwyddiadau hynafol ac efallai cymryd rhan yn y gwaith o ddeffro pethau o dan yr wyneb. Rydym yn galw ar bwer haul a bywyd, pwer ffrwythlondeb a marwo- laeth, pwery ddaear a symudiad, ein noddwr Jepseri, a’n cyndeidiau uniongyrcholyn yr isfyd. Yn lle aberthu rydym yn cynnig rhan o’n grym bywyd a’n gweledigaethau galw am hen amser a’r allwedd i’r lle hwn. Dod mor!”
Rituál pokračuje. Následují děje, které zůstanou tajemstvím účastníků rituálu.
Autor rituálu: fr. Dóv

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]